Социально-экономические аспекты промышленной политики. Том 1 (2003 г.)

ЗМІСТ

Предисловие 3
Новікова О.Ф. Напрями забезпечення дієвості  та ефективності
нового Трудового кодексу  в Україні
5
Колот А.М. Договірне регулювання  соціально-трудових відносин:
стан, шляхи удосконалення
12
Богиня Д.П. Сучасні проблеми соціально-трудових відносин,
організації оплати праці та  регулювання доходів в Україні
23
Осовий Г.В. Алгоритм розвитку соціального партнерства  в Україні
(політекономічний аспект)
32
Нижник В.М. Стан та перспективи розвитку соціально-трудових
відносин на Поділлі
45
Мещеряков Д.А. Компетентность субъектов современных трудовых
отношений как условие  их эффективности
50
Шамота В.М., Тімофєєв В.О. Соціально-економічні передумови
формування трудових відносин  ринкового типу
56
Шаульська Л.В. Особливості соціально-трудових відносин 
на промислових підприємствах  Донецької області
64
Антонюк В.П., Забавина Е.Ю. Проблемы соответствия качества
кадрового потенциала Украины современным требованиям экономики
70
Костышина Т.А. Взаимосвязь занятости и оплаты труда  как основа формирования социально-трудовых отношений в торговле в условиях рыночных преобразований 77
Лісогор Л.С. Якісні характеристики робочої сили:  еволюція змін
в умовах глобалізації
83
Калина А.В. Стимулювання праці – важливий чинник соціально-трудових відносин 91
Скляр Г.П. Розвиток відносин соціального партнерства  у сфері
споживчої кооперації на засадах моральності-економності
97
Новак І.М., Рябко О.І. Колективно-договірне регулю­вання
трудових відносин: сучасні проблеми розвитку та шляхи їх розв’язання
104
Шульга В.Г. Управление социально–трудовыми отношениями
в системе кадрового менеджмента
115
Пастушенко В.М. Социальная защита работающих и договорное регулирование оплаты труда 123
Сушко Н.М. Факторний аналіз формування
конкурентоспроможності робочої сили  в Україні
132
Чернявская Е.И. Формирование социально-экономических
отношений в трансфомационной экономике: некоторые аспекты
140
Эзума Инносент Озоемена. К вопросу о формировании качества жизни 146
Поплавська О.М. Соціальне партнерство і його законодавче визначення в Україні 152
Куликов Ю.Н., Сухацкая В.В. О модели корпоративных
социально-трудовых отношений в отрасли связи
157
Шушпанніков О.М. Стратегії управління соціально-трудовими
конфліктами в сучасних економічних умовах
162
Гнібіденко О.І. Економічні важелі ефективного використання
трудового потенціалу (українські реалії та зарубіжний досвід)
168
Григорович С.В. Концептуальні підходи до визначення 
та впровадження гідної праці
175
Панькова О.В. Класифікація соціально-трудових конфліктів та шляхи  спрямування протестної поведінки  працюючих у конструктивному  руслі 183
Богданова Т.І., Іванова Л.В. Формування системи елементів
суспільної організації в ринковій економіці 
193
Богиня Л.П. Розвиток  недержавних вузів у контексті сучасних
соціально-трудових відносин
199
Богуцька О.А. Реструктуризація підприємства – фактор активізації його трудового потенціалу 204
Боднарук О.В. Визначення методологічних основ сутності заробітної плати в провідних концепціях економічної науки 207
Васильєв О.А. Взаємозв’язок індивідуального  та суспільного трудового потенціалу 215
Бажан І.І. Сучасні аспекти використання трудового потенціалу в Україні  220
Базилюк Б.Г. Ринкові механізми формування та розподілу
кадрового потенціалу
225
Ефременко Т.О. Развитие социально-трудовых отношений 
в трансформирующемся обществе
230
Камышанская М.А. Наемный работник и его современные трансформации 241
Козенко Т.Н. О значении социального партнерства для совершенствования финансового механизма регулирования рынка труда 245
Мірошниченко О.В. Умови формування і розвитку соціального партнерства в Україні на сучасному етапі 251
Моторна І.І. Удосконалення соціально-трудових відносин
на основі розвитку виробничої демократії 
257
Олейникова В.В. Некоторые вопросы качественной
характеристики трудового потенциала Донецкого региона
262
Омельченко  К.В. Принципы маркетинговых исследований
социальных процессов в Украине
269
Богачов Р.М. Соціальні аспекти розвитку організаційно-
економічних відносин в інтеграційних структурах 
275
Рассуждай Л.Н. Решение социально-трудовых вопросов при формировании стратегических направлений развития угольной промышленности 283
Петров Ю.Д. Соціально-трудові відносини: еволюція наукової
думки, методологія дослідження
286
Приступа М.І. Дослідження факторів впливу на соціально-
трудові відносини в Подільському регіоні
294
Ратніков Д.Г. Методика оцінки рівня конкурентоспроможності робочої сили 300
Романова Н.В. Якість трудового життя в контексті стратегії сталого
економічного розвитку
306
Савченко М.В. Условия развития трудового потенциала в Донецком регионе 312
Сизонова Е.Н. Проблемы управления негативными последствиями
реструктуризации предприятий в сфере социально-трудовых отношений
318
Сторожук В.П. Вплив соціально-трудових відносин на конкурентоспроможність підприємства 325
Ульянов К.Є. Регулювання трудових відносин  через систему оплати праці 329
Федоркіна  Т.М. Теоретико-методологічні засади економічної оцінки
трудового потенціалу регіону
335
Черепанський М.Ф. Гендерні аспекти мотивації праці в системі
соціально-трудових відносин
342
Ши  Хун.  Социальное партнерство в условиях глобализации:
опыт Украины
349
Басанцов І.В. Економіко-правова основа для соціального партнерства 353
Слабинский Е.А. Государство и социально-экономическое реформирование 359