Социально-экономические аспекты промышленной политики. Том 2 (2003 г.)

ЗМІСТ

Предисловие 3
Осовий Г.В. Сильна соціальна політика як мотиваційний  фактор 
економічного  розвитку  в  ХХІ столітті
5
Грішнова О.А. Соціальний розвиток як чинник  економічного зростання 13
Амоша О.І. Соціально-економічна захищеність  працівників промисловості України 18
Булеев И.П. Проблемы развития среднего класса в современном
и в постиндустриальном обществе
23
Хобта В.М., Чумаченко Е.В. Обоснование критериев размера 
минимальной заработной платы
33
Крижко І.Д., Кублікова Т.Б.  Системний підхід як основний напрям удосконалення методології, методики і практики формування людських ресурсів суспільства 40
Дмитриченко Л.І. Державна політика соціального захисту
населення як фактор економічного зростання: методологія дослідження
46
Бритченко И.Г. Социальная политика банков в регионе 51
Брюховецкая Н.Е.  Формирование институциональной структуры
переходного общества
55
Шамілева Л.Л. Інтегровані показники оцінки соціально-економічної
захищеності та якості життя особи
62
Шелегеда Б.Г.,  Солоха Д.В. Соціальний аспект як передумова
ефективного функціонування економіки
69
Кузьменко Л.М. Соціальні аспекти регіональної політики  в Україні 77
Гриненко А.М. Соціальна політика України: трансформаційний аспект 82
Гришкін В.О. Причинний аналіз упущених можливостей соціалізації економіки 89
Калачова І.В. Особиста небезпека громадян   як один із проявів
соціального ризику
96
Канівець О.П. Загрози соціально-економічної безпеки домогосподарств
на сучасному етапі в Україні
103
Карпухно І.О. Бюджетний механізм як інструмент реалізації соціальної
політики
108
Миценко І.М. Соціальне партнерство як елемент регулювання
соціально-трудових відносин  у системі безпеки життєдіяльності
113
Олефір О.І. Вплив принципів соціального захисту населення
на формування його фінансово-економічного механізму
118
Павленко Ю.І. Деякі проблеми та перспективи застосування соціальних
 стандартів у системі соціального захисту населення України
124
Пальчевич Г.Т. Сучасні тенденції формування компонентної структури
трудового потенціалу
131
Пикалова Г.А. Анализ принципов и форм обеспечения социальной
защиты в Донецкой области
139
Хижняк Л.М.  Низкие доходы работающих  как социальная проблема 148
Ходачкова Н.І. Соціальна захищеність працівників промислових
підприємств Донецької області  у сфері охорони праці
152
Штокалюк Т.В. Транскордонне співробітництво регіону: соціальний аспект 159
Баранник Ю.Г., Романинец Р.Н. Влияние интеграционных процессов
на социальные проблемы региональной экономики
164
Мальована С.П. Встановлення гнучкої межі бідності 169
Маркіна І.А. Теоретичні аспекти взаємодії соціального управління
та потреб соціальної системи
174
Никулин С.Ф. Система образования Донецкой области и проблемы
повышения деловой и предпринимательской активности  у молодежи
180
Орлов М.В., Коптюк М.О. Диверсифікація факторів впливу
на споживачів житлових та комунальних  послуг у ринкових умовах
184
Першуков Л.С. Интеллектуальный труд – основа роста производительности 192
Покотиленко Р.В. Посилення соціальної спрямованості економічних
перетворень як підстава формування ефективного механізму забезпечення соціально-економічної  безпеки в Україні
195
Полякова С.В. Оцінка дієвості механізму соціального захисту
населення на регіональному рівні
200
Рудика О.В. Інтелектуальний капітал – методи оцінки 208
Ракова Л.Н. Человеческий капитал и сфера образовательных услуг 213
Семёнова Н.А., Кипсна Я. Проблемы образования доходов
населения Латвии
222
Смоляр Л.Г. Інноваційна модель розвитку і використання людських
ресурсів
228
Снігова О.Ю. Соціальні права і свободи громадян України  в системі
управління соціальною безпекою
235
Соколик М.П. Бідність в Україні та шляхи її подолання 239
Сочинська І.М. Фактори зростання доходу  від продуктивної праці 247
Сторощук Б.Д. Соціальний потенціал регіону як основа реалізації
його економічних інтересів.
253
Чабанова Т.В. Определение социальной значимости предприятия
в структуре региона
259
Чемісова Н.А. Українські підприємства в координатах глобалізаційних
вимог: впровадження сучасних моделей управління
266
Шепеленко О.В. Роль предприятий в трансформационной экономике 270
Саломатина Л.Н., Ворошков С.Д. Актуальные вопросы формирования 
социального потенциала ОПК Украины
278
Шемякина И.Н. Социальная значимость инвестиционных проектов 
в ракетно-космической отрасли Украины
283
Свинская Т.В. Социальные аспекты ценообразования наукоёмких
отраслей ОПК Украины
287
Семеніхін І.М. Політика держави в системі соціального захисту
військовослужбовців Збройних Сил України
291
Solomko L.R. To global problems ─ global decision. 297
Стогний Е.А. Актуальность исследования демографической ситуации
как основы социальной пролитики
303
Стеценко Н.А. Інвестиційна політика підприємств  у сучасних умовах 309
Тарасевич В.Н.  О содержании социализации  экономических процессов 314
Ахновская И.А. Анализ динамики задолженности  по заработной плате в Украине 319
Бабич Л.М., Рибчинська Л.А.  Макроекономічні аспекти аналізу
державної стратегії реформування системи оплати праці в Україні.
324
Брич В.Я. Формування системи індикаторів і стандартів рівня життя населення 334
Беспятая М.Н. Тенденции выполнения основных функций заработной платы 338
Верич Ю.Л. Социальные издержки инфляции 343
Колесніченко І.І. Податкові методи регулювання фонду оплати
праці підприємств
347
Лагутін В.Д. Макроекономічні чинники заробітної плати  в економіці
України
351
Пилипчук І.В. Механізми та інструменти нейтралізації проблеми
заборгованості з виплат заробітної плати
357
Гріневська С.М. Механізми забезпечення соціальної орієнтації
економіки в контексті соціальної безпеки
363
Дмитриченко Л.А. Проблемы занятости и социальной защиты 
населения в структурной политике государства
370
Кочума І.Ю. Освіта – активний чинник людського розвитку 375
Никифоренко В.Г. Проблеми підвищення освітнього  потенціалу фахівців 382
Тимошенков И.В. Методологические аспекты исследования услуг 388
Тогунов И.А. Обоснование оптимальной модели территориальной системы здравоохранения в условиях обязательного медицинского страхования 395
Трегубов О.С. Залежність показників здоров´я населення та охорони довкілля від рівня територіальної концентрації промисловості в Донецькій області 400
Каминская Т.М. Об особенностях формирования рынка
медицинских услуг в Украине
407
Карлін М.І. Проблеми оплати праці в освітній сфері України
та фінансові можливості їх вирішення
415
Касперович А.Ю. Преобразовательный потенциал социальной технологии 420
Клочко А.А. Социально-экономические последствия перехода
к эффективному государству  (к критике концепции Мирового банка)
425
Мальцева И.В. Социальные аспекты инвестиционных проектов 431
Маляренко Т.А. Институциональные предпосылки развития рынка
интеллекта в Украине
437
Трепилец Д.А. Жилищно-коммунальный комплекс в системе
обеспечения социальной безопасности
443
Гуриненко О.М.  Методи визначення інвестиційної привабливості регіонів 451
Зянько В.В. Інновація як засіб розвитку економіки країни і гарантія зростання життєвого рівня її громадян 462
Абрамова В.О. Проблеми державного управління інноваційними
процесами в Україні
470
Каминский П.Д. Управление человеческим развитием в процессе
формирования механизма устойчивого развития предприятия
474
Івонча П.М. Стимулювання розвитку деревообробної промисловості
шляхом запровадження преференційного режиму
481
Амельницкая Е.В., Надтока Т.Б. Энергообеспечение предприятия 
и социальная безопасность
484
Ильина Г.А., Гавриленко С.И., Вецепура Н.В. Социально-экономические
проблемы управления реализацией инновационных проектов
493
Вовк В.А. Качество маркетинговой информации – основа для
социально-экономической безопасности предприятия
498
Бевз В.П.  Соціальні реформи та соціальна стратифікація населення
України
503
Надточій Б.О.  Роль соціального страхування в умовах
соціальної держави та ринкової економіки
509