Стратегія і механізми регулювання промислового розвитку (2010 р.)

ЗМІСТ

Лепа Р.Н., Цопа Н.В. Теоретическая парадигма потенциала развития промышленного предприятия 3
Кабанов А.І., Стариченко Л.Л. Сучасний стан і шляхи подальшого розвитку вітчизняної вугільної промисловості 15
Атаманчук Г.С., Булеев И.П. Производительность, нормирование труда и его стимулирование в пост­социалистических странах 23
Макарова М.В., Макаров В.В. Современные требования к менеджменту и персоналу компании-провайдера услуг Internet 42
Ткаченко А.М., Авдєй О.К. Генезис теоретичних підходів до курсової політики та формування фінансових ресурсів підприємства 48
Булєєв Є.І., Могилов Ю.М. Реструктуризація як інструмент підвищення 
конкурентоспроможності підприємства
59
Винарик Л.С., Васильева Н.Ф. Онлайновый электронный бизнес в Украине: история, аудитория, измерение 69
Галушко Е.С. Повышение результативности и конкурентоспособности предприятия на основе рефлексивного управления 80
Гринько Т.В. Інноваційна активність промислових підприємств у нестабільних умовах розвитку 95
Кравченко В.Н., Филипишин И.В. Целеполагание в системе управления  развитием предприятия 101
Кулиш Е.В., Телюк В.А. Китай и Индия: особенности стратегии догоняющего развития 117
Мальчик М.В. Особенности восприятия потребителем предприятий с учетом сегментации рынка 130
Мацука В.М. Тенденції іноземного інвестування в Україні 146
Пономаренко Н.О. Реструктуризація підприємств державного сектору з метою підвищення їх капіталізації (теоретичні аспекти) 154
Рогатенюк Э.В. Социальная функция цены в трансформационной экономике 167
Трубчанин В.В. Результаты анализа готовности предприятия к осуществлению диверсификации производства 176
Хромов М.І. Сучасні проблеми капіталізації українських підприємств у контексті розвитку людського капіталу 195
Єропутова О.О., Ярошевська О.В. Підвищення ефективності використання оборотних коштів підприємства 209
Абаева Е.Н. Модель минимизации конфликтов на микроуровне в экономических взаимодействиях на промышленном предприятии 224
Виноградова О.Р. Адаптивное планирование объемов выпуска продукции на предприятии 235
Гаркушенко О.М. Оцінка економічного збитку життю та здоров’ю населення Донецької області, завданого забрудненням атмосферного повітря 252
Коритько Т.Ю. Основні принципи та процедури антикризового управління на рівні місцевих бюджетів 265
Курган О.Г. Методи прогнозування ціноутворенняз оптимальними витратами на інноваційно-інвестиційні проекти підприємства 274
Никифорова В.А. Особенности государственной поддержкиконкурентоспособности металлургической отрасли в условиях глобального кризиса в Украине и зарубежных странах 284
Пономаренко А.А. Лизинг как источник формирования инвестиционных 
ресурсов для технико-технологического обновления промышленного производства
302
Самофалов Ю.Є. Фінансове забезпечення процесу формування конкурентних переваг промисловим підприємством в умовах кризи 315
Черкашина Л.О. Концептуальні положення фінансового забезпечення 
інноваційного розвитку підприємств машинобудування
331
Щебланова К.А. Деякі напрями вдосконалення інвестиційно-інноваційної 
політики вугільної промисловості
350
Куницына М.Ю. Анализ подходов к интеграции промышленных предприятий 359
Паршина О.А. Синтез оптимального варіанта інтегрованого рішення з  конкуренто­спроможності машинобудівної продукції 372
Метеленко Н.Г. Основи побудови комунікаційної системи руху та регламентації потоку інформації промислового підприємства 385
Ярема В.І., Повідайчик М.М. Модель оптимізації виробничої програми швейного підприємства 401
Димеденко І.В. Системний аналіз процесів функціонування та управління туризмом 416
Паршин Ю.И. Концептуальный подход к управлению предприятиями
горнодобывающего комплекса
425
Петренко С.Ю. Экологический федерализм и устойчивый экономический рост региона 437

Завантажити