Стратегія і механізми регулювання промислового розвитку (2013 р.)

ЗМІСТ

Брюховецкая Н.Е., Черная А.А. Формирование вовлеченностит сотрудников в работу предприятий 3
Брюховецька Н.Ю., Базартінова О.В. Оцінка ризику залучення позикового капіталу підприємств 22
Булеев И.П., Булеев Е.И. Конкурентоспособность товара, экспортный потенциал предприятий, как основные факторы развития экономики 34
Драчук Ю.З., Трушкіна Н.В., Сулацька І.В. Підходи до оцінювання фінансового забезпечення іннова­ційного розвитку вугільної галузі 51
Половян А. В., Кожушок О.Д., Юшков Е.А. Экономическая эффективность процесса поточных скоростных технологий бурения 61
Бриль І.В. Особливості формування нематеріальних активів та їх управління в ринковій економіці 80
Васильєва Н.Ф. Промислова політика Євросоюзу у контексті стратегій його розвитку: досвід для Укра­їни 94
Гайдатов А.В. Методы оценки эффективности мотивационных стимулов с использованием нечеткой логики 106
Горощенко В.В. Напрямки інноваційної модернізації промисловості України 116
Дорофеева А.А., Дасив А.Ф. Формирование системы сохранения ответственности персонала на предприятии 129
Мадых А.А. Факторы мотивации персонала в реализации функций управления предприятием 141
Толмачова Г.Ф., Квілінський О.С. Взаємообумовленість розвитку регіонального середовища і малого підприємництва 151
Хаджинова Е.В. Комбинированный подход к управлению межфирменной сетью 168
Ярошевська О.В. Методи оцінки ліквідності, платоспроможності та фінансової стійкості підприємства 175
Аборчі О.В. Аналіз еволюції та сучасного стану банківської системи України 193
Бондаренко В.В. Управление ликвидностью банка с учётом фаз делового цикла 209
Брюховецкий Я.С. Основные направления стимулирования интеллектуального труда работников промышленных предприятий 224
Завгородняя О.П. Направления капитализации электроэнергетических компаний Украины в условиях институциональных изменений 235
Чотий Н.Д. Анализ подходов к банковскому регулированию 246
Череватский Д.Ю., Роттер М.В., Слипенький С.И. Стратегия развития угольной отрасли Украины, соответствующая принципам организации промышленности 256
Маісурадзе М.Ю. Напрями забезпечення інтересів працівників при реорганізації підприємств 266
Рассуждай Э.Я., Шестакова О.С. Особенности формирования капитализации горнодобывающих компаний Украины 283
Следь О.М. Використання прибутку підприємства в умовах здійснення модернізації й оновлення виробництва 300
Игнатьков В.Н. Организационные основы формирования и использования инвестиционных ресурсов региона 311
Родченко В.Б. Механізм подолання надмірної соціально-економічної диференціації регіонів 320
Абрамова А.С. Роль международных организаций в финансово-кредитной поддержке малого и среднего бизнеса Украины 337
Марич М. Г. Особливості функціонування банківської системи України в умовах глобалізації 349
Семикіна М.В., Жеребченко Т.І. Соціальна диференціація в системі чинників сприяння та протидії активізації інноваційної праці 362
Манн Р.В. Особливості інформаційного  забезпечення соціалізації регіонального управління 377
Красножон Н.С. Інноваційний потенціал молоді: проблеми реалізації на ринку праці 388
Губарев  В.В. Формирование основ научных знаний по управлению недвижимостью: предпосылки и перспективы 400

 Завантажити