Стратегія і механізми регулювання промислового розвитку (2014 р.)

ЗМІСТ

Булєєв І.П. Удосконалення організаційно-правових форм підприємств металургійної промисловості 3
Брюховецька Н.Ю., Чорна О.А., Богуцька О.А. Розвиток промислових підприємств та забезпечення їх капіталізації з урахуванням інституціональних змін 19
Драчук Ю.З., Кочешкова І.М., Трушкіна Н.В. Вугільна промисловість: доцільність створення інституції інновацій 38
Акімова О.В., Каменська О.О. Формалізація людського капіталу  промислового  підприємства в умовах інноваційного розвитку 51
Бриль І.В., Ревва А.М. Нематеріальні активи підприємства: сучасний стан, деякі підходи до оцінки 62
Дорофеева А.А. Механизм управления организационным поведением сотрудников предприятий 77
Васильєва Н.Ф. Інноваційна політика Німеччини в контексті її неоіндустріального розвитку: досвід для України 95
Каменська О.О. Людський капітал та його роль у стратегічному розвитку промислового підприєм­ства 107
Матюшин А.В., Аборчи А.В. Концептуальные подходы к определению специфики национальных банков развития 118
Рассуждай Л.М., Горощенко В.В. Науково-методичні підходи до формування  економічної доданої вартості в гірничодобувному комплексі України 135
Следь О.М. Використання прибутку підприємства в умовах здійснення модернізації та оновлення виробництва 146
Солод М.А. Підвищення капіталізації та розвиток промислових підприємств на основі адаптаційного  підходу 157
Стариченко Л.Л., Фокина И.В. Институционализация рыночной инфраструктуры угольной отрасли 168
Шемякіна Н.В. Фінансове забезпечення промислового розвитку України 190
Ярошевська О.В. Методи оцінки ліквідності, платоспроможності та фінансової стійкості підприємства 202
Брюховецкий Я.С. Интеллектуальный капитал как важный фактор повышения конкурентоспособности предприятия 219
Браславська О.В. Теоретичні аспекти управління потенціалом підприємства на системних засадах 234
Василенко Т.Д. Стратегічні напрями розвитку взаємодії влади, бізнесу та суспільства в галузях соціальної інфраструктури в індустріальних регіонах України 247
Гусак А.С. Щодо страхування активів при упровадженні проектів у вугледобування в умовах концесії 264
Іваненко Л.В. Сутність людського капіталу підприємства 274
Рассуждай Э.Я. Концептуальные подходы к формированию организационно-экономического механизма управления капитализацией угледобывающих предприятий 288
Чередниченко К.В. Экономические модели взаимодействия организаций социально-культурного сектора 308
Егиазарова К.Ю. Некоторые подходы к оценке доверия в процессе кооперации  крупного и малого бизнеса 317
Бойченко М.В. Управління професійними ризиками як напрямок розвитку підприємства 332
Жаліло Я.А. Інституціалізація ділових комунікацій як шлях до підвищення ефективності економічної політики 340

 

Завантажити