Структурні реформи і трансформації в промисловості: перспективи і пріоритети (2010 р.)

ЗМІСТ

Секція 1  
ВПЛИВ ГЛОБАЛІЗАЦІЇ НА РОЗВИТОК ВІТЧИЗНЯНОЇ ЕКОНОМІКИ  
Чумаченко М.Г., Амоша О.І., Ляшенко В.І. Перспективи неоіндустріальної  трансформації економіки України та Донбасу 3
Баранов С.В. Про відкритість економіки України до прямих іноземних інвестицій 6
Березянко Є.Ю. Проблеми операцій з управління капіталом 7
Воробйова О.І. Вплив банків з іноземним капіталом на розвиток вітчизняної промисловості 9
Завгородняя О.П. Обоснование эффективности стратегии слияния и поглощения компаний 11
Ільїн В.Ю. Зарубіжний досвід управління інноваційним потенціалом в умовах глобалізації економіки 13
Ільїна О.В. Соціально-економічні питання розвитку ринку праці та боротьби з безробіттям 14
Кобиляцький О.П. Перспективи використання заходів державної підтримки продовольчого підкомплексу України зі вступом до СОТ 16
Костецька К.О., Галушкіна Т.П. Стратегічні вектори еколого-економічного 
партнерства Україна – ЕС
17
Ляшенко С.В. Порівняльний аналіз індикаторів фондових ринків 19
Мацука В.М. Іноземні інвестиції в промисловості України 20
Нехорошева Л.Н. Технологическое и инновационное развитие национальной промышленности кризисных и посткризисных условиях: проблемы и «окна возможностей» 21
Носова О.В., Маковоз О.С. Вплив глобалізації на розвиток трудових ресурсів в Україні 23
Осадча Н.В. Напрями вдосконалення митного режиму переробки 24
Павлов К.В. Особенности модернизации российской экономики 26
Саух І.В. Особливості формування кластерної моделі в контексті стратегії 
регіонального розвитку
28
Щетілова Т.В., Гладкова Л.А. Оцінка впливу змінності глобальної економічної динаміки і ризиків на розвиток економік країн 29
Konovalova T.V., Trubnikova S.V., Lapko I.O. Impact of the health care reform 
on tax law in the USA
31
Slaveva K. Statistical assessment of the degree of openness of bulgaria`s economy 32
Секція 2  
ПРІОРИТЕТИ РОЗВИТКУ НАЦІОНАЛЬНОЇ ПРОМИСЛОВОСТІ  
Алёшин С.Н. О государственной поддержке угольной промышленности 
Украины
34
Амоша В.О., Петенко І.В. Динамічні процеси у структурі енергоспоживання в Україні 35
Антонюк В.П. Проблеми розвитку вугільної промисловості України 36
Вода І.С. Стан та перспективи розвитку будівельної діяльності в Україні 38
Дробишева О.О. Антикризове управління промисловим підприємством 
на основі інновацій
39
Завербна Н.В. Проблеми розвитку ринку електроенергії в Україні 41
Залознова Ю.С. Попередження ризиків при застосуванні нових форм  використання трудового потенціалу у вугільній галузі 42
Збаразська Л.О. Структурні пріоритети промислової політики в Україні 43
Кіпа М.О. Перспективи структурних трансформацій промислових підприємств 44
Кірієнко О.М., Сердінова А.С. Пільгове оподаткування як інструмент 
стимулювання інвестиційної діяльності
46
Коваль Ю.О. Проблеми розвитку національної регуляторної політики 47
Кулиш Е.В., Телюк В.А. О современных направлениях развития 
промышленности Украины в свете мировых тенденций
49
Куценко М.А. Економічні підходи до планування підготовки кадрів 
оперативно-рятувальної служби МНС України
51
Лях М.О. Розвиток крупних інтегрованих бізнес-структур після кризи 52
Матюнина М.В. Социальное взаимодействие в интегрированных структурах 53
Михальская Л.С., Балтина В.А. Механизм финансово-инвестиционного 
обеспечения структурной трансформации экономики Украины
54
Нікіфорова В.А. Особливості фінансового стану великих металургійних 
підприємств України у докризовому періоді
55
Панькова О.В. Корпоративна культура як інноваційний інструмент управління вугільним підприємством у посткризових умовах 57
Поклонський Ф.Ю. Тенденції залучення капітальних інвестицій у технічне переоснащення та модернізацію металургійних підприємств 59
Пушак Г.І., Пушак Я.Я. Проблеми формування регіональних ринків  видавничо-поліграфічної продукції 60
Рассуждай Л.Н. Механизм формирования экономической стратегии угледобывающего предприятия 61
Ращупкина В.Н. Административное регулирование поставок металлопродукции из Украины 62
Сапліна О.А. Підходи до класифікації інвестицій 64
Скороход Н.М. Інвестиції як провокатор структурних змін у промисловост 65
Степанова Т.А., Квилинский А.С. Стратегические аспекты малого бизнеса в контексте развития национальной экономики 66
Тарасова М.Ю. Класифікація організаційно-економічних підходів до управління водними тресурсами 68
Ткаченко А.М., Авдєй О.К. Запровадження гнучкого режиму валютного курсу в Україні та можливі наслідки впливу на економіку підприємств країни 69
Устинова М.В. Правовое обеспечение конкуренции на рынках теплоснабжения 70
Чеботарьов В.А. Чинники державної регуляторної політики структурної трансформації харчової промисловості 72
Шаблиста Л.М. Фінансові механізми забезпечення структурної перебудови 
промисловості України
73
Шаповалова Э.В., Уланенко Б.Б. Проблемы стратегического развития угольной промышленности Украины 75
Шем’якіна Н.В. Інвестиційне самофінансування структурних трансформацій у промисловості 76
Секція 3  
ПРОБЛЕМИ СТАНОВЛЕННЯ ІННОВАЦІЙНОЇ ЕКОНОМІКИ В УКРАЇНІ, РОЛЬ ДЕРЖАВИ І БІЗНЕСУ В ЇХ ВИРІШЕННІ  
Базартинова О.В. Зовнішнє фінансування інноваційної діяльності українських підприємств 78
Биконя С.Ф., Биконя О.С. Проблеми розвитку інноваційної моделі України 79
Боголіб Т.М. Вплив елітної освіти на інноваційний розвиток 80
Бокань А.А. Інноваційне планування на підприємстві як елемент управління диверсифікацією 81
Букіашвілі В.О. Інновації у визначенні ефективності ЖКГ 82
Булеев И.П. Институциональные аспекты инновационной деятельности 83
Буряк В.О. Особливості становлення національної інноваційної системи України в контексті прогресивного економічного розвитку 85
Васильєва Н.Ф. Саморегулювання електронних угод у сфері онлайнового електронного бізнесу 86
Гінкул А.С., Кавура В.Л., Кондрахіна А.А. Організація безпеки електронних платіжних систем 87
Горожанкіна М.Є., Махноносова Н.В. Інноваційна культура суспільства та корпорацій в умовах трансформаційної економіки 89
Горощенко В.В. Напрямки стимулювання інноваційних процесів на промислових підприємствах 90
Дементьева Т.А. Формы интеграции бизнеса для активизации инновационной деятельности на предприятиях 92
Землянкін А.І. Проблеми активізації інноваційного розвитку промисловості України 93
Игнатьков В.М. О выборе источников инвестирования инновационных проектов развития города 95
Ильина Г.А., Фещенко Л.В. О направлениях развития венчурного бизнеса в Украине 96
Казакова О.К., Лагутина И.С. Формирование модели менеджмента в инновационной экономике 97
Кацура С.Н., Лепихова Н.А. Объективная необходимость становления инновационной экономики и ее государственной поддержки 99
Кленін О.В. Інноваційний потенціал: роль у розвитку промислового підприємства 101
Кравченко С.І., Корнєва О.В. Вимір ефективності заходів з управління знаннями 103
Крехівський О.В. Щодо формування національної промислово-інноваційної політики 104
Криль Я.М. Управління економічною безпекою промислового підприємства: інноваційний підхід 106
Кучерук Д.Г. Соціальний характер інноваційної діяльності людини в умовах глобального економічного розвитку 107
Кучерук Т.Г. Механізм інноваційно орієнтованого економічного розвитку регіонів у контексті трансцендентної функції 108
Лимар В.В. Досвід країн Європейського Союзу у регулюванні трансферу знань 109
Лук’янченко Н.Д., Хромов М.І. Підвищення кваліфікації персоналу як чинник ефективного управління станом конкурентоспроможності  людського капіталу 111
Лях О.В. Активізація інноваційної діяльности сектору МСБ на основі кластеризації 112
Лях І.І. Про підходи до трансферу знань як елемента інноваційного процесу 113
Максимович Ю.В. Впровадження інновацій у промисловості України 115
Мельникова М.В. Про участь виробничо-господарських комплексів у процесах становлення інноваційної економіки 116
Мельцер Л.Г. Человеческий капитал, социальные технологии в помощь нновационному развитию, усилению конкурентоспособности региона 118
Парвина Т.Г. Особенности развития инновационной экономики в Украине 119
Педерсен И.А. Значение инновационного потенциала в деятельности предприятия 120
Передерий С.Л. Социальные факторы обеспечения конкурентоспособности электронной промышленности 122
Підоричева І.Ю. Концептуальна модель інтеграції науки, вищої освіти і виробництва 123
Пономаренко А.А. Инновационная система и структурные трансформации 124
Ревва А.Н. Некоторые вопросы кадрового обеспечения инновационного развития 126
Саліхова О.Б. Оптимізація участі держави у становленні та розвитку високотехнологічної сфери: досвід КНР, уроки для України 127
Саломатина Л.Н. Организационно-экономические инновации как основа развития электронной промышленности 129
Скрипник М.Ю., Скрипник А.В. Про стан інноваційної діяльності в Україні та деякі заходи щодо його стимулювання 130
Солод М.А. Інструменти державного стимулювання інноваційного розвитку 132
Стреліна О.М. Зростання ролі інформаційних технологій у сучасній економіці 133
Тимошенко О.Ю. Обоснование необходимости формирования туристического кластера в Донецкой области 134
Тринчук С.В. Особливості реалізації державно-приватного партнерства (ДПП) у сфері інновацій 136
Усик М.К. Формування інноваційного потенціалу машинобудівних підприємств в умовах нестабільної економіки 137
Філіппов С.А. До питання впровадження інновацій газопостачальними підприємствами 139
Фокина И.В., Щебланова К.А. К вопросу об инновационной активности работников предприятий 140
Харченко Г.А. Роль державних закупівель у процесі становлення інноваційної економіки в Україні 142
Шаульская Л.В., Панькова А.Д. Влияние инновационного развития на повышение конкурентоспособности Украины 143
Секція 4  
СТРАТЕГІЧНЕ УПРАВЛІННЯ І СТРУКТУРНІ ТРАНСФОРМАЦІЇ В ЕКОНОМІЦІ РЕГІОНУ  
Агаркова О.С. Институциональные факторы регионального развития 145
Бачурин А.А. Регулирование развития структурных преобразований 
старопромышленных регионов
146
Булатова О.В. Регіони в системі світового господарства 147
Вишневський О.С. Аналіз відповідності стратегічних документів промислових областей України вимогам соціальної орієнтації економіки 148
Волосатых Е.А. Стратегическое управление занятостью населения как инструмент обеспечения устойчивого развития региона 150
Галушкіна Т.П., Макарова І.А. Екологізація розвитку регіональних продовольчих ринків в умовах сучасних ринкових трансформацій 151
Голуб Н.Ю. Дослідження підходів до проведення структурної трансформації корпорацій Донецького регіону 152
Губина В.С. Теоретические подходы к определению сущности старопромышленного региона 154
Іванова Н.В. Роль виробничої інфраструктури у формуванні та розвитку економічного простору регіону 155
Кальков А.А. Программно-целевой метод как инструмент регионального управления 157
Каримова Э.Р., Жверанцева М.С. Повышение эффективности налогового контроля как фактор развития налоговой системы Российской Федерации 158
Карпухно И.А., Денисюк В.И. Актуальные проблемы государственной региональной финансовой политики Украины 159
Колєснікова Г.В. Кредитна кооперація – альтернативне джерело фінансових ресурсів для розвитку підприємств малого бізнесу в межах регіону 161
Кравченко Л.А. Інноваційний потенціал регіону: проблеми та перспективи реалізації 162
Кузнецов В.Г., Таранич А.В. Концепция стратегического маркетинга в управлении строительным комплексом региона 163
Кузьменко Л.М. Інститути адміністративного регулювання регіонального розвитку 165
Кузьменко Р.В. Виявлення конкурентних переваг в економіці регіонів із використанням нечіткої кластеризації 166
Кулініч Т.В. Інструменти портфельного аналізу для стратегічної діагностики можливостей активізації інвестиційної діяльності в регіоні 167
Лазарева Т.С. Індекс людського розвитку як відбиття соціальної складової потенціалу старопромислового регіону (на прикладі Донецької області) 169
Ларіна Р.Р. Логістика у формуванні ринкової стратегії розвитку регіону 170
Лисюк В.М., Ярмоленко О.Б. Інвестиційна стратегія відтворення інфраструктури аграрних ринків 172
Маглаперидзе А.С., Васильченко Е.Р. Особенности структуры ВРП старопромышленных регионов 173
Матросова Л.Н. Кластерный подход в региональной экономике 175
Медведев Д.Н. Роль институциональных факторов в развитии региона 176
Медвідь В.Ю. Формування матриці основних товаровиробників 
як напрям стимулювання економічного розвитку регіону
178
Новікова О.Ф. Регіональне управління в контексті сталого розвитку 179
Полковников С.А., Бережная Т.Ф. Эпистемотехнологический подход
к построению образовательного кластера
180
Реутов В.Є. Концептуальні підходи до процесу трансформації 
регіональної конкуренто­спроможності України в контексті сталого 
розвитку
182
Снігова О.Ю. Диверсифікація як основа структурних трансформацій 
економіки старопромислових регіонів
183
Ситник Л.С. Структурні кризи і трансформації у промисловості України 185
Тараш Л.И. Проблемы стратегического управления 186
Ткач С.М. Рівень інвестиційної безпеки промисловості у Львівській 
області
188
Уманець Т.В., Лучакова О.В. Оцінка розвитку малих підприємств 
на базі системи індикаторів
189
Фатеев В.С. Структурные изменения в экономике Республики Беларусь 
и ее регионов
191
Червова Л.Г., Дубинина М.В. Анализ и особенности 
институционального развития старопромышленных регионов
192
Чічкань О.І. Моніторинг економічного потенціалу розвитку регіонів 
України
194
Секція 5  
РЕГІОНАЛЬНІ ПРОБЛЕМИ СОЦІАЛЬНОГО РОЗВИТКУ  
Величко О.В. Збалансування місцевих бюджетів як фінансова основа 
розвитку регіонів
196
Вертиль Н.М. Діагностика заходів державної житлової політики щодо 
забезпечення населення безкоштовним житлом
197
Гріневська С.М. Стратегічне управління соціально-економічним 
саморозвитком регіону
198
Дідух Т.М. Фінансове регулювання регіонального розвитку в Україні 200
Карпухно І.О., Лавренко Т.Ю. Міжбюджетні відносини як засіб 
вирівнювання соціально-економічного розвитку регіонів
201
Котов Е.В., Котова Н.И. Обеспечение качественного водоснабжения 
малых шахтерских городов: проблемы и перспективы решения
203
Логачова Л.М., Коваленко І.О. Проблеми і перспективи розвитку 
соціальної інфраструктури промислового регіону
204
Мартякова О.В. Регулювання взаємодії партнерів у соціальних проектах 206
Прогнімак О.Д. Питання розвитку монофункціональних міст 
у контексті промислової політики України
207
Растворцева С.Н. Инновационный вектор социально-экономической
 эффективности регионального развития
208
Солдак М.О. Фінансове забезпечення регіонального розвитку: 
стан та проблеми
210
Черных Е.В. Роль крупных компаний в развитии монофункциональных 
городов: на примере г. Алчевска
211
Секція 6  
ЕКОНОМІКА І УПРАВЛІННЯ СУЧАСНИМИ ПІДПРИЄМСТВАМИ  
Авдеева Е.С. Приоритеты развития электронной промышленности РФ 213
Александров І.О., Бурук Г.П. Концептуальний підхід до управління 
конкурентоспроможністю продукції з урахуванням її екологічної якості
214
Беликова Е.Ю. Трансформационные формы акционерных предприятий 
в современной практике хозяйствования
215
Благодарний О.І., Юріна Н.О., Скобцова Г.В. Стан розвитку 
підприємств малого бізнесу Донецької області.
217
Бондаренко О.В. Проблемы развития предприятий малого бизнеса 
в Украине
218
Бриль І.В. Корпоративна культура як елемент організаційного капіталу 
структури інтелектуального капіталу підприємства
219
Брюховецкая Н.Е. Виды капитализации предприятий и определение 
факторов ее наращивания
221
Волошенюк В.В. Потреби в мінеральній сировині як підґрунтя 
економічної стратегії гірничо-збагачувальних комбінатів
222
Воронкова А.Е., Зеленкіна К.І., Кокура К.В. Підвищення 
транскордонного потенціалу промислових підприємств регіону 
на основі кластерної моделі
224
Галушко Е.С., Галушко С.А. Перспективный инструментарий 
формирования целевых программ повышения эффективности 
бизнес-деятельности на основе рефлексивного управления
225
Гордієнко Л.Ю. Методичний підхід до формування моделі процесу 
управління організаційними трансформаціями
227
Грозный И.С. Анализ подходов к созданию сбалансированной 
системы показателей промышленного производства
228
Дасив А.Ф. Угрозы невыполнения норм налогового законодательства 
промышленными предприятиями Украины
230
Дегтярева Ю.В. К проблеме эффективной работы промышленных 
предприятий в условиях риска
231
Деваєва С.В. Про необхідність розвитку корпоративної соціальної 
відповідальності в Україні із застосуванням міжнародного досвіду
233
Денисов В.Т., Денисов Д.Д. К вопросу производства боевых 
и транспортных летательных аппаратов в России
234
Дорофеева А.А. Синергетические эффекты и их проявление 
в деятельности отечественных предприятий: особенности 
и преимущества
236
Дюбо О.М. Особливості ресурсного забезпечення системи управління 
економічною безпекою підприємств АПК
237
Єськов О.Л., Федорова Н.В. Дослідження впливу реакції покупців 
на ціну в ринкових умовах господарювання
239
Иванова В.В. Энергосбережение как способ повышения 
конкурентоспособности предприятий
240
Качанов И.И. Дизайн-проектирование и дизайн-менеджмент 
в производственном процессе: постановка проблемы
242
Киреева Е.Г. Аутсорсинг как инструмент рационализации 
бизнес-процессов предприятия
243
Князь С.В., Георгіаді Н.Г., Неклюдова Т.М. Управління формуванням 
і використанням інтегрованих систем трансферного потенціалу 
підприємств
245
Коваленко Е.В. Функции контроллинга в системе антикризисного 
управления промышленным предприятием
246
Коніщева Н.Й., Трушкіна Н.В. Принципи вдосконалення організаційної 
структури управління логістичною діяльністю на промисловому 
підприємстві
247
Кошелева Е.Г. Особенности введения единого взноса на социальное 
страхование для субъектов малого предпринимательства
249
Кучеров А.В. Недоліки застосування аутсорсингу у промисловому 
секторі країн СНД
250
Лукьянченко Н.Д., Пастушенко А.О. Коучинг-технологии в управлении 
персоналом предприятий
251
Лященко О.В. Особливості управління ефективністю використання
 інноваційного потенціалу підприємства
253
Марченко В.М. Система контролінгу – система вимірів, складова 
ефективного менеджменту
254
Марченко І.В. Маркетингова стратегія взаємної підтримки 256
Моисеев Г.В., Моисеев В.Г., Фиалка Л.В. Стратегическое планирование 
на предприятиях корпоративного сектора в современных условиях
257
Накалюжний А.В. Актуальні завдання оцінки вартості підприємства 258
Омельченко О.Ю. Проблемы структурных изменений национальной 
экономики: влияние экстерналий
260
Орлова О.В. Пути развития малого и среднего бизнеса в послекризисный 
период Украины
261
Офік М.П., Коломієць О.Л., Савіцька Н.В. Кооперування в системі 
креативно-інноваційного розвитку підприємства
263
Паук О., Мірощенко Н., Лучко Г. Проблеми забезпечення економічної 
ефективності стратегій інвестування підприємств
264
Передерєєва О.С. Теоретичне обґрунтування сутності техніко-
технологічного потенціалу машинобудівного підприємства
265
Персток Т.Ю. Анализ лизингового рынка как источника 
инвестиционных ресурсов предприятия
266
Поникарчук А.М., Омельченко С.Н., Гончаренко М.Ф. Балансировка 
производственных мощностей промышленного предприятия
268
Прищепа Н.П., Прищепа Ю.М. Проблеми оцінки і підтримки 
конкурентної переваги
269
Проказа Т.В., Кравченко В.О. Індикатори фінансової безпеки страхових 
компаній
271
Пронкіна Л.І. Методологічні підходи до підвищення
конкурентоспроможності продукції в Україні
272
Рукасов С.В. Мотивація праці як фактор підвищення ефективності 
діяльності підприємства
273
Сидорова Е.Ю., Коротина В.Л. Системный подход к управлению 
внешнеэкономической деятельностью промышленного предприятия
275
Сулима О.Й. Систематизація загроз діяльності промислового 
підприємства
276
Сисоліна Н.П., Бондаренко Ю.Н. Шляхи підвищення ефективності 
розвитку промислових підприємств
277
Тімашкова О.А. Стан професійного навчання працівників на вітчизняних 
підприємствах
278
Толмачева А.Ф., Хахулин В.В. Пути сокращения административных 
барьеров в развитии малого и среднего предпринимательства
280
Усова Г.В. Реінжиніринг виробничого процесу промислового 
підприємства
281
Федько Я.В. Аналіз методів реструктуризації підприємств: пошук шляхів 
підвищення їх конкурентоспроможності
283
Хасанова Е.В. Взаимосвязь развития фондового рынка Украины 
и капитализации предприятий
284
Храпкина В.В. Выявление «слабых сигналов» в системе управления 
финансовой безопасностью предприятий
286
Цопа Н.В. Концепция управления развитием промышленных 
предприятий
287
Чеботарьов Є.В. Структурна трансформація корпоративних формувань 
у харчовій промисловості на прикладі групи компаній „Агротон”
289
Шагоян С.М. Корпоратизація гірничо-збагачувальних підприємств 
у контексті їх економічної безпеки
290
Шевченко В.В. Перспективы применения модифицированного метода 
иерархии потребностей Маслоу
292
Шлафман Н.Л., Стоянова М.М. Удосконалення підприємницького 
середовища в Україні
294
Шукатко В.В. Концепция моделирования рефлексивного управления 
в процессе мотивации страхователей
295
Юрина Н.А. Управление развитием предпринимательства Украины 296
Ячменева В.М. стратегический альянс предприятий: реалии 
и перспективы
298
Tsanova St. St. Utilizing the analysis of variance when measuring the seasonal 
fluctuations in agriculture
299

Завантажити