Актуальні проблеми формування людського капіталу для забезпечення стійкого економічного зростання – рекомендована література

Основна

  1. Human Capital: A Theoretical and Empirical Analysis with Special Reference to Education, First Edition. Gary S. Becker. (1994).
  2. Claudia Goldin (2014). Human Capital. 
  3. Human Development Indices and Indicators 2018 Statistical Update. 
  4. The Human Capital Project / World Bank. 2018. 
  5. Human Сapital Іndex 2018 / World Bank. 
  6. Health 2020. A European policy framework and strategy for the 21st century / World Health Organization. 2013.
  7. World Development Report 2019: The Changing Nature of Work / World Bank. Washington, D.C., 2019.  
  8. Education at a Glance 2019: OECD Indicators. Paris : OECD Publishing, 2019
  9. Radulescu M., Fedajev A., Sinisi C. I., Popescu C., Iacob S. E. Europe 2020 Implementation as Driver of Economic Performance and Competitiveness. Panel Analysis of CEE Countries. Sustainability. 
  10.  Людський розвиток в Україні: історичний вимір трансформації державної соціальної політики: колективна монографія /за ред.. Е.М. Лібанової. –К.: Інститут демографії та соціальних досліджень ім. М.В. Птухи НАН України, 2014. – 380с.
  11. Національна доповідь про стан і перспективи розвитку освіти в Україні / Нац. акад. пед. наук України ; за заг. ред. В. Г. Кременя. — Київ : Педагогічна думка, 2016. – 448 с
  12. Антонюк В. П. Формування та використання людського капіталу в Україні: соціально-економічна оцінка та забезпечення розвитку [монографія]; НАН України, Ін-т економіки пром-сті. Донецьк : НАН України, 2007. 347 с. 
  13. Грішнова О.А. Людський розвиток. Навч. Посібник. Київ.: КНЕУ. 2006. 308 с. . 
  14. Шкода Т.Н. Людський капітал підприємства: теорія і практика стратегічного управління: монографія/ МОН України, Національний авіаційний університет. Київ: Світ успіху, 2015. 424 с. 
  15. Міжнародне дослідження Deloitte 2020 Human Capital Trends
  16. Міжнародне дослідження Deloitte 2021 Human Capital Trends

Додаткова

 1. American Competitiveness Initiative: Leading the World in Innovation
 2. Current Trends in Human Capital Formation. Ayansola Olatunji Ayandibu (University of Zululand, South Africa) and Lawrence Abiwu (University of KwaZulu-Natal, South Africa). Source Title: Human Capital Formation for the Fourth Industrial Revolution.  
 3. Артеменко Л. Людський капітал: наукові підходи та стан формування в Україні
 4. Горбань С., Чумак О. Сучасний стан та шляхи забезпечення розвитку людського капіталу в Україні
 5.  Залознова Ю.С. Розвиток людського капіталу як умова підвищення конкурентоспроможності вугільної галузі. Регіональна економіка. 2010. № 3 (57). C. 230–236. 
 6.  Колот А.М. Інноваційна праця та інтелектуальний капітал у системі факторів формування економіки знань
 7. Розвиток людського капіталу: на шляху до якісних реформ. Центр Разумкова. 2018
 8. Важливість розвитку людського капіталу у сучасному світі. Якою має бути стратегія України. Український інститут майбутнього. 2021
 9. Васильєва О. І., Рибка А. О. Аналіз сучасних проблем формування та розвитку людського капіталу в Україні. Інвестиції: практика та досвід. 2021. № 4. С. 93–97. 
 10. Кандиба, С., & Шараєнко, О. (2021). Закордонний досвід розвитку людського капіталу як основи сталого економічного розвитку. Економіка та суспільство, (26).
 11. Антонюк В. П. Вища освіта України на шляху інтеграції в європейський освітній простір: досягнення та завдання подальшого розвитку / В. П. Антонюк / // Економічний вісник Донбасу : наук. журн / Гол. ред. Н. В. Трушкіна – 2021. – №2 (64). – С.169-182.  
 12. Антонюк В.П. Втрати людського капіталу внаслідок війни як загроза повоєнній модернізації економіки України. Економіка України. 2022. № 8. С. 20—33. 
 13. Антонюк В. П. Проблеми формування людського капіталу України в системі освіти та його ризики в реаліях війни. Вісник економічної науки України. 2022. № 1 (42). С. 161-170. 
 14. Новікова О., Залознова Ю., Азьмук Н. Відновлення людського капіталу України у післявоєнний період з використанням переваг цифровізації. Журнал європейської економіки. Том 21. № 4 (83). Жовтень–грудень 2022. С. 407-427.
 15. Антонюк В.П. Людський капітал як чинник інноваційного розвитку та об’єкт дослідження. Управління економікою: теорія та практика. Чумаченківські читання: зб. наук. праць / НАН України, Ін-т економіки пром-сті; редкол.: О.О. Хандій (голов. ред.), В.І. Ляшенко (відп. ред.), В.Є. Куриляк та ін. Київ, 2021. 392 с. (. 3-12) 
 16. Єфремова Н. Ф., Чічкань О. І., Галаганов В. О. Інвестиції в людський капітал і формування конкурентоспроможності підприємства
 17.  Антонюк В.П. Стратегія розвитку вищої освіти України в контексті вимог до людського капіталу та євроінтеграційних процесів. Вісник економічної науки України.  2021. №1 (31). С. 113-119. (в бібліотеці)
 18.  Світовий банк: Інвестиції в людський капітал – головний пріоритет для України в умовах пандемії
 19.  Інвестування в людський капітал: конклав Міністрів у рамках Весняних зустрічей Світового банку
 20.  Розвиток людського капіталу / Кабінет Міністрів України
 21. Про Стратегію сталого розвитку “Україна – 2020”: указ Президента України від 12.01.2015 № 5/2015. 

Інформаційні ресурси

 1. Верховна Рада України. Офіційний вебпортал парламенту України. 
 2.  Урядовий портал. Єдиний веб-портал органів виконавчої влади України
 3.  The World Bank