Державна регуляторна політика – рекомендована література

Основна

 1. Закон України «Про засади державної регуляторної політики у сфері господарської діяльності» від 11.09.2003 р. № 1160-IV // Офіц. вісн. України. – 2003. – № 41. – Ст. 2157. – С. 15.
 2. Про Державну службу України з питань регуляторної політики та розвитку підприємництва: Указ Президента України від 19 грудня 2011 р. № 1168/2011. 
 3. Про інвестиційну діяльність : Закон України № 3461-VI від 02.06.2011 // Відомості Верховної Ради України. – 2011. – № 51. – С. 578. 
 4. Про інноваційну діяльність Закон України № 3715-VI від 08.09.2011 // Офіційний вісник України. – 2011. – № 77. – С. 14. 
 5. Про розвиток та державну підтримку малого і середнього підприємництва в Україні : Закон України № 4618-VI від 22.03.2012 р. // Голос України. – 2012. – № 70. – С. 12.
 6. Contemporary Regulatory Policy second edition / [M.A. Eisner, J. Worsham, E.J. Ringquist]. – USA : Lynne Rienner Publishers, 2016. – 374 p.
 7. Ляшенко В. І. Регуляторна політика стимулювання розвитку малого підприємництва в умовах трансформації виробничої сфери старопромислових регіонів / В. І. Ляшенко // Управління економікою: теорія та практика. – 2012. – 2012. – С. 3-25. 
 8. 2022 Freedom of Economy Index, the Heritage Foundation and the Wall Street Journal [Електронний ресурс]. 
 9. Модернізація механізмів розвитку малого та середнього бізнесу: моногр. / А.І. Бутенко, М.П. Войнаренко, В.І. Ляшенко та ін.; НАН України, Ін-т економіки пром-сті. – Донецьк, 2011. – 326 с. 
 10. Осадча Н.В. Цілі, завдання та принципи регуляторної політики в митній сфері / Н.В. Осадча, В.І. Ляшенко // Економічний вісник Донбасу. – 2010. – № 1 (19). – С. 69–82. 
 11. Шибаєва, Н. В. Визначення та принципи регуляторної політики [Текст] / Наталія Володимирівна Шибаєва // Економічний аналіз : зб. наук. праць / Тернопільський національний економічний університет; редкол. : В. А. Дерій (голов. ред.) та ін. – Тернопіль : Видавничо-поліграфічний центр Тернопільського національного економічного університету “Економічна думка”, 2014. – Том 18. – № 1. – С. 114-119. – ISSN 1993-0259
 12. Ляпіна, К. Регуляторна політика: нові можливості / К. Ляпіна, Д. Ляпін [за ред. К. Ляпіної, Д. Ляпіна і Я. Демченкова]. – К. : Інститут конкурентного суспільства, 2004. – 170 с.
 13. Колупаєва, І. В. Державна регуляторна політика: сутність та принципи формування / І. В. Колупаєва// Проблеми економіки – 2013. – № 4. – С. 99-107
 14. Ляшенко В. Регуляторна політика та удосконалення бізнес-середовища в Україні [Електронний ресурс] / Г. Толмачова, В. Ляшенко, В. Хахулін, О. Якубяк // Вісн. економічної науки України. 2013. № 2. С. 156– 165. 
 15. Попова Л. М. Регуляторна політика у сфері підприємницької діяльності в Україні [Електронний ресурс] / Л. М. Попова // Форум права. 2017. № 4. С. 191–196.
 16. Завдання і перспективи інвестиційно-інтеграційного розвитку України : [аналіт. доповідь, статті] / В. Юрчишин, В. Зимовець, О. Кілієвич, С. Кошовий, Д. Ляпін; ред.: В. Юрчишин; Укр. центр екон. і політ. дослідж. ім. О. Разумкова (Центр Разумкова). Київ : Заповіт, 2017. 123 c. (Б-ка Центру Разумкова. Сер. “Дискусії про екон. розвиток”). 
 17. Овчар Н. П. Формування механізму державного регулювання розвитку реального сектору економіки регіону [Електронний ресурс] / Н. П. Овчар // Держ. управління: теорія та практика. 2016. № 1. С. 141–148. 

Додаткова

 1. Ковтун О. І. Державне регулювання економіки: курс лекцій / О. І. Ковтун. – К.: Ліра-М, 2012. – 388 с. 
 2. Ковтун О. І. Державне регулювання економіки: практикум / О. І. Ковтун. – К : Ліра-М, 2012. – 340 с 
 3. Радейко Р.І. Регуляторна політика в Україні: особливості формування і тенденції розвитку. Вісник Національного університету «Львівська політехніка». Юридичні науки. 2016. № 837. С. 100–104. 
 4. Ляшенко В.І. Регуляторна політика в Україні: методологія формування та режими реалізації в сфері малого підприємництва : автореф. дис. … д-ра екон. наук : 08.00.03. НАН України. Донецьк, 2008. 32 с.
 5. Про затвердження методик проведення аналізу впливу та відстеження результативності регуляторного акта : Постанова Кабінету Міністрів України від 11 березня 2004 р. № 308. 
 6. Формування та реалізація державної регуляторної політики в Україні: монографія / Дурман М.О. – Херсон: Вид-во ФОП Вишемирський В.С., 2019. – 484 с. 
 7. Степаненко  С.  В.  Визначення  основних  засад  регуляторного  втручання  в економіку залежно від функцій держави в реалізації цілей суспільного розвитку / С. В. Степаненко // Актуальні проблеми державного управління. –   2013. – No 1 (43).
 8. Kovaliv, M., Skrynkovskyy, R., Nazar, Y., Krasnytskyi, I., Yesimov, S., Khmyz, M., Brych, V. (2022). Державна регуляторна політика як правова категорія та інструмент державного управління в Україні. Path of Science, 8(1), 1001-1008. 
 9. Балдич Н. Методологічні засади дослідження проблем державного регулювання фінансових ринків. Вісник Національної академії державного управління при Президентові України. 2010. № 3. С. 107-113. 
 10. Інноваційне промислове підприємство у формуванні сталого розвитку: колект. монографія / Амоша О. І. та ін. ; редкол.: Амоша О. І., Джвігол Х., Мішкєвіч Р. ; НАН України, Ін-т економіки пром-сті, Акад. екон. наук України. – Київ : ІЕП НАН України, 2018. – 295 с.
 11. Алейнікова О.В. Національна агропродовольча система як об’єкт державного регулювання. Інвестиції: практика та досвід. 2010. № 9. С. 90–93.
 12. Глушко А.Д. Концептуальні засади реалізації державної регуляторної політики в напрямку забезпечення енергоефективності національної економіки / А.Д. Глушко, Л.А. Свистун, К.П. Штепенко // Building Innovations – 2019 : зб. наук. пр. за матеріалами ІІ Міжнар. укр.-азерб. конф., 23 – 24 трав. 2019 р. – Полтава : ПолтНТУ, 2019.
 13. Гончарук І.В., Томашук І.В. Державне регулювання розвитку ресурсного потенціалу сільських територій: загальні аспекти. Економіка. Фінанси. Менеджмент: актуальні питання науки і практики. 2018. № 4. С. 19–30.
 14. Юрченко А.Д. Державне регулювання аграрної сфери США. Економіка АПК. 2016. № 1. С. 92 – 96.
 15. Возна, Ю. (2021). Сучасні тенденції та актуальні проблеми реалізації державної регуляторної політики у сфері господарської діяльності в україні. Літопис волині, (25), 131-135.
 16. Адамовська В.С. Механізм державного регулювання економіки та вибір напряму економічної політики в сучасних умовах господарювання. Державне управління: удосконалення та розвиток. 2017. № 4. 
 17. Бородіна О.А. Концепція регіонального науково-освітнього кластеру в умовах неоіндустріальної модернізації та смарт-спеціалізації Донбасу / О.А. Бородіна // Економічний вісник Донбасу: науковий журнал. – Київ-Старобільськ: ІЕП НАНУ. – №2 (64), 2021. – С.43-53. 

Інформаційні ресурси

 1. Верховна Рада України. Офіційний вебпортал парламенту України. 
 2.  Урядовий портал. Єдиний веб-портал органів виконавчої влади України
 3.  The World Bank
 4. Державна регуляторна служба України. Офіційний сайт.
 5. Платформа центрів Дія. Офіційний сайт.