Доктор філософії

В Інституті економіки промисловості НАН України відповідно до Закону України “Про вищу освіту” №1556-VII від 01.07.2014 р. та Порядку підготовки здобувачів вищої освіти ступеня доктора філософії у вищих навчальних закладах (наукових установах), затвердженого Постановою Кабінету Міністрів України від 23 березня 2016 р. № 261, здійснюється підготовка фахівців освітньо-наукового ступеня доктора філософії (РhD) на третьому  рівні вищої освіти через аспірантуру за спеціальністю 051 – Економіка.

Програма вступного іспиту до аспірантури за спеціальністю 051−Економіка

 Нормативні документи

  1. Постанова КМУ «Про затвердження Порядку підготовки здобувачів вищої освіти ступеня доктора філософії та доктора наук у закладах вищої освіти (наукових установах)»
  2. Ліцензія на провадження освітньої діяльності
  3. Положення «Про організацію освітнього процесу здобувачів вищої освіти ступеня доктора філософії та доктора наук в Інституті економіки промисловості НАН України»
  4. Положення про порядок визнання результатів навчання, набутих у неформальній та інформальній освіті, здобувачами вищої освіти Інституту економіки промисловості НАНУ
  5. Положення про підвищення кваліфікації нayкових на науково-педагогічних працівників ІЕП НАН України