Докторантура

В Інституті економіки промисловості НАН України відповідно до Закону України “Про вищу освіту” №1556-VII від 01.07.2014 р. та Порядку підготовки здобувачів вищої освіти ступеня доктора філософії та доктора наук у вищих навчальних закладах (наукових установах), затвердженого Постановою Кабінету Міністрів України від 23 березня 2016 р. № 261, здійснюється підготовка фахівців освітньо-наукового ступеня доктора філософії (РhD) на третьому  рівні вищої освіти через аспірантуру та доктора наук через докторантуру за спеціальністю 051 – Економіка.

Спеціалізації:

Національна та регіональна економіка;

Економіка підприємства;

Математичні методи в економіці;

Соціальна економіка.

Докторантура в ІЕП НАН України здійснює підготовку здобувачів ступеня доктора економічних наук за зазначеною вище спеціальністю.
До докторантури приймаються громадяни, які мають науковий ступінь кандидата наук або доктора філософії (РhD), досягнення у відповідній галузі знань і здатні на високому рівні проводити фундаментальні, пошукові і прикладні наукові дослідження.

Вступники до докторантури подають такі документи:

 1. Заява про прийом до докторантури з візою майбутнього наукового консультанта
 2. Особовий листок з обліку кадрів з автобіографією (завіряється відділом кадрів за останнім місцем роботи)
 3. Характеристика-рекомендація
 4. Подання відділу інституту (або організації, що направляє на навчання) з рекомендацією про зарахування в докторантуру
 5. Список опублікованих наукових праць
 6. Копія диплома про вищу освіту, завірена відділом кадрів
 7. Копія диплома кандидата наук або доктора філософії (РhD), завірена відділом кадрів
 8. Копія атестата про присвоєння вченого звання, завірена відділом кадрів
 9. Виписка з протоколу засідання вченої ради інституту про зарахування в докторантуру
 10. Медична довідка форма №086-о
 11. Ксерокопія 1-2 стор. паспорта
 12. Паспорт, військовий квиток, оригінали дипломів подаються вступниками особисто
 13. Фотокартки 3х4 – 4 шт.
 14. Швидкозшивач картонний

Термін підготовки докторантів 2 роки. Навчання – з відривом від виробництва. Прийом документів – до 15 серпня, зарахування в докторантуру – з 1 вересня.

Про зарахування до докторантури інституту Бородіній О.А. 

Про зарахування до докторантури інституту Швець Н.В.

Про зарахування до докторантури інституту Сердюк О.С.