Економічне обґрунтування господарських рішень в умовах сталого розвитку – рекомендована література

Основна

 1. Національна парадигма сталого розвитку України / за заг. ред. акад. НАН України Б. Є. Патона. Вид. 2-ге, переробл. і доповн. К.: ДУ ІЕПСР НАН України, 2016. 72 с.
 2. Про Стратегію сталого розвитку “Україна – 2020”. Указ Президента України від 12 січня 2015 року, № 5/2015. 
 3. Про Цілі сталого розвитку України на період до 2030 року. Указ Президента України від 30 вересня 2019 року, № 722/2019. 
 4. Соціально-економічний потенціал сталого розвитку України та її регіонів: національна доповідь / за ред. акад. НАН України Е.М. Лібанової, акад. НААН України М.А. Хвесика. К.: ДУ ІЕПСР НАН України, 2014. 776 с. 
 5. Соціальні та трудові чинники сталого економічного зростання: можливості й механізми активізації: монографія / О.І. Амоша, В.П. Антонюк, Ю.С. Залознова, О.Ф. Новікова, та інш.; НАН України, Ін-т економіки пром-сті. Київ, 2020. 464 с. 
 6. Траєкторія сталого розвитку України до 2030 року: національна доповідь / ред. акад. НААН України М.А. Хвесик; Державна установа «Інститут економіки природокористування та сталого розвитку Національної академії наук України». К.: ДУ ІЕПСР НАН України, 2019. 500 с.
 7. ЮНИДО. Отчет о промышленном развитии – 2018. Спрос на продукцию обрабатывающей промышленности: фактор всеохватывающего и устойчивого промышленного развития. Организация Объединенных Наций по промышленному развитию. Вена. 2017. 46 с. 
 8. OECD. The OECD Sustainable Manufacturing Toolkit [Набір інструментів OEСР для досягнення сталого виробництва]. Organisation for Economic Co-operation and Development. Paris. 2011. 
 9. Deloitte. UN Global Compact Management Model. Framework for Implementation [Модель менеджменту Глобального Договору ООН. Рамки для впровадження]. United Nations Global Compact. 2010.

Додаткова

 1. Амоша, О. Лях, О., Солдак, М., Череватський Д. Інституційні детермінанти впровадження концепції смарт-спеціалізації: Приклад старопромислових шахтарських регіонів України. Журнал європейської економіки, 2018, № 17(3), с. 310-344. 
 2. Гайванович Н.В. Вплив сталого ланцюга поставок на формування іміджу компанії. Управління інноваційним процесом в Україні: розвиток співпраці : тези доповідей VІІІ Міжнар. наук.-практ. конф. (м. Львів. 18–20 червня 2020 р.). Львів: Вид-во Львівської політехніки, 2020. С. 171–172. 
 3. Григоренко Ю. Стратегічна інвестиція: український ГМК нарощує вкладення в екологію. GMK Center. 25.06.2021.   
 4. Заніздра М.Ю. Концептуальні положення “зеленої смарт” промисловості: науково-доповідна записка; НАН України, Ін-т економіки пром-сті. К., 2018. 50 c. 
 5. Інноваційне промислове підприємство в формуванні сталого розвитку: монографія / О.І. Амоша, Ю.М. Харазішвілі, В.І. Ляшенко, О.В. Лях та ін.; ред. кол. О.І. Амоша, Х. Джвігол, Р. Мішкєвіч. НАН України, Ін-т економіки пром-сті. – Київ, 2018. 296 с.  
 6. Лях О.В. Інституційне забезпечення розвитку соціального підприємництва / О.В. Лях // Соціальні ресурси децентралізації управління: механізми мобілізації та ефективного використання / О.Ф. Новікова, О.І. Амоша, В.П. Антонюк та ін.; НАН України, Ін-т економіки пром-сті. Київ, 2018. С. 411–447. 
 7. Новікова О.Ф., Сидорчук О.Г. Соціальна безпека та відповідальність як умова забезпечення гідної праці. Імперативи та інноваційні механізми забезпечення гідної праці в умовах становлення нової економіки: матеріали Міжнар. наук.-практ. конф. (м. Київ, 25 квітня 2017 р.). Київ: КНЕУ, 2017. С.324–327. 
 8. Погорелов, Ю.С., Білоусова, А.Ю.  Проблемно-орієнтований підхід до побудови інформаційної підтримки прийняття стратегічних управлінських рішень. Науковий Вісник ПУЕТ: Серія «Економічні Науки». № 3 (65). 2014. С. 165 – 172. 
 9. Подрез О. І. Інструменти управління сталим розвитком промислового підприємства: теорія та практика застосування. Бізнес Інформ. 2019. №2. C. 340–347
 10. Сталий розвиток промислового регіону: соціальні аспекти:  монографія / О.Ф. Новікова, О.І. Амоша, В.П., Антонюк, О.В. Лях та ін.; НАН України, Інститут економіки промисловості. Донецьк, 2012. 534 с.
 11. Хаджинов И.В. Развитие корпоративной социальной ответственности в условиях глобализации. Вісник Донецького національного університету. Сер. В: Економіка і право. 2014. Вип.2. С. 200–204. 
 12. Харазішвілі Ю.М., Ляшенко В.І. Проблеми оцінки та інтегральні індекси сталого розвитку промисловості України з позицій економічної безпеки. Економіка України. 2017. № 2. С. 3-23. 
 13. Харазішвілі Ю.М. Системна безпека сталого розвитку: інструментарій оцінки, резерви та стратегічні сценарії реалізації: монографія / НАН України, Ін-т економіки пром-сті. Київ, 2019. 304 с.
 14. Циркулярна смарт-спеціалізація старопромислових шахтарських регіонів України: монографія / Д.Ю. Череватський, М.О. Солдак, О.В. Лях, Ю.С. Залознова та ін.; за заг. ред. О.І. Амоші/ НАН України, Ін-т економіки пром-ті. Київ, 2020. 196 с. 
 15. Amosha, O., Cherevatskyi, D., Lyakh, O., Soldak, M., and Zaloznova, Y. Canvas model of the mining regions’ industrial ecosystem based on a circular economy [Canvas модель промислової екосистеми шахтарських регіонів на основі циркулярної економіки]. E3S Web of Conferences, 2021, 255, 01001. 
 16. Brundtland G.H. (ed.) Report of the World Commission on Environment and Development: Our Common Future [Доповідь Всесвітньої комісії з питань навколишнього середовища та розвитку: Наше спільне майбутнє]. 1987. UN General Assembly Document A/42/427. 
 17. De La Paz G. Logistics in the circular economy – how the industry can unlock its immense business potential [Логістика в циркулярній економіці – як галузь може розблокувати свій величезний бізнесовий потенціал]. May 18, 2020. Cargotec blog. 
 18. Eccles R.G., Ioannou, I., & Serafeim, G. The impact of corporate sustainability on organizational processes and performance [Вплив сталості корпорації на організаційні процеси та результати діяльності]. National Bureau of Economic Research Management Science. 2014. vol. 60. no 11. 2835–2857. 
 19. Egbeleke A. A. Strategic corporate responsibility and sustainability performance management model [Стратегічна корпоративна відповідальність та модель управління ефективністю].  Journal of Management and Sustainability. 2014. 4(2), 92–105. 
 20. Elkington J. Governance for Sustainability [Управління задля сталості]. Corporate Governance: An International Review, 2006. 14(6), 522-529. 
 21. Everts J., Müller K. Riskscapes, politics of scaling and climate change: towards the post-carbon society [Ризиковий стан, політика масштабування та зміна клімату: до суспільства після вуглецю]? Cambridge Journal of Regions, Economy and Society, no 13. 2020. P. 253–266.
 22. Farid, V., Tantram, J., Sun, Y. Business and finance must both work together to build a pathway to a successful sustainable transition. [Бізнес та фінанси повинні діяти сумісно задля успішного сталого переходу]. WBCSD blog. 19 Jan. 2022 
 23. Fritz M.M.C. Sustainable supply chain management [Управління сталіими ланцюгами постачання]. In W. Leal Filho, A. Azul, L. Brandli, P. Özuyar, & T. Wall (Eds.), Responsible Consumption and Production. Encyclopedia of the UN Sustainable Development Goals. 2019. Springer. P. 1–14. 
 24. Geissdoerfer M., Morioka S. N., de Carvalho M. M., & Evans, S. Business models and supply chains for the circular economy [Бізнес-моделі та ланцюги постачання для циркулярної економіки]. Journal of Cleaner Production, 2018, 190, 712–721.  
 25. Genovese A., Acquaye A. A., Figueroa A., and Koh S.C.L. Sustainable supply chain management and the transition towards a circular economy: Evidence and some applications [Управління сталістю ланцюгів постачання та перехід до циркулярної економіки: докази та деякі приклади застосування]. Omega, 2017, 66 (B), pp. 344-357. 
 26. Gerholdt J. A circular vision for sustainable growth: How companies are building a new 21st century economy [Циркулярне бачення сталого зростання: як компанії будують нову економіку 21 століття]. U.S. Chamber of Commerce Foundation, Corporate Citizenship Center, 2017 
 27. Ghobakhloo, M., Iranmanesh, M., Grybauskas, A., Vilkas, M., Petraitė, M. Industry 4.0, innovation, and sustainable development: A systematic review and a roadmap to sustainable innovation [Індустрія 4.0, інновації та сталий розвиток: систематизований огляд та дорожня карта для сталих інновацій]. Business Strategy and the Environment, 2021, 30(8), pp. 4237–4257. 
 28. Gomes, J., Batista Romäo, M.J. Sustainable competitive advantage with the Balanced Scorecard approach. [Стала конкурентна перевага на основі збалансованої системі показників]. In: Advanced Methodologies and Technologies in Business Operations and Management (pp.1415-1428), IGI Global Publishing, 2019
 29. Global Report Initiative and the United Nations Global Compact. Business reporting on the SDGs. Integrating the SDGs into Corporate Reporting: A Practical Guide, 2018, 31 p. [Звітність бізнесу щодо досягнення  Цілей Сталого Розвитку (ЦСР). Інтеграція ЦСР у корпоративну звітність: практичний посібник] 
 30. Hasan M. Sustainable supply chain management practices and operational performance [Практики управління сталістю ланцюгів постачання та показники ефективності діяльності]. American Journal of Industrial and Business Management, 2013, 3, pp. 42–48. 
 31.  Haski-Leventhal D. What business can do for sustainable development [Що може зробити бізнес для сталого розвитку]. World Economic Forum blog, Oct. 1, 2015. 
 32.  Hryhorak, M., Lyakh, O., Sokolova, O., Chornogor, N., Mykhailichenko, I. Multimodal freight transportation as a direction of ensuring sustainable development of the transport system of Ukraine [Мультимодальні вантажні перевезення як напрямок забезпечення сталого розвитку транспортної системи України]. IOP Conf. Ser.: Earth Environ. Sci. 2021, 915 012024. 
 33.  Hussain M., Malik M. Organizational enablers for circular economy in the context of sustainable supply chain management [Організаційне сприяння циркулярної економіки в контексті управління сталими ланцюгами постачання]. Journal of Cleaner Production. 2020, 256, 120375. 
 34. Independent Group of Scientists. The Future is Now: Science for Achieving Sustainable Development [Майбутнє зараз: наука для досягнення сталого розвитку]. UN Global Sustainable Development Report 2019. 
 35. Kortmann S., Piller F. Open business models and closed-loop value chains: Redefining the firm-consumer relationship [Відкриті бізнес-моделі та ланцюги вартості закритого циклу: переосмислення відносин фірми зі споживачем]. California Management Review, 2016, 58(3), pp. 88–108. 
 36. Kroll, C., Zipperer, V. The Political Economy of the Sustainable Development Goals (SDGs): Does Performance on the SDGs Affect Re-Election? [Політична економія цілей сталого розвитку (ЦСР): чи впливає реалізація ЦСР на переобрання?] Sustainability, 2020, 12, 6445. 
 37. Nate, S., Bilan, Y., Cherevatskyi, D., Kharlamova, G., Lyakh, O., Wosiak, A. The Impact of Energy Consumption on the Three Pillars of Sustainable Development [Вплив споживання енергії на три стовпи сталого розвитку] Energies 2021, 14, 1372. 
 38. Sachs J. D. Introduction to Sustainable Development [Введення в сталий розвиток]. In Jeffrey D. Sachs. The Age of Sustainable Development. Foreword by Ban Ki-Moon, Columbia University Press, New York, 2015. p. 1–44. 
 39. Shu Y., Dai Y., Ma Z. Pricing decisions in closed-loop supply chains with competitive fairness-concerned collectors [Рішення щодо ціноутворення в ланцюгах постачань закритого циклу з колекторами відходів, з орієнтацією на чесну конкуренцію]. Hindawi: Mathematical Problems in Engineering, 2020, 4370697, pр. 1–15.
 40. Von Weizsäcker E., Wijkman A.  Come on! Capitalism, short-termism, population and the destruction of the planet – A report to the Club of Rome [Вперед! Капіталізм, короткостроковість мислення, населення та руйнування планети – звіт до Римського клубу]. 2018. Springer. 
 41. Wilson E., Macqueen D., Vermeulen S., Vorley B., Zarsky L. Business models for sustainable development: innovation for society and environment [Бізнес -моделі сталого розвитку: інновації для суспільства та навколишнього середовища]. IIED, 2020, London. 
 42. WBCSD. Vision 2050: Time to Transform. How Business can Lead the Transformations the World Needs. [Видіння 2050: Час на трансформування.  Як бізнес може впроваджувати трансформації, які світ потребує]. World Business Council for Sustainable Development. 2021.    
 43. Zimon D., Tyan J., Sroufe R. Implementing sustainable supply chain management: Reactive, cooperative, and dynamic models [Впровадження сталого управління ланцюгами постачання: реактивні, кооперативні та динамічні моделі]. Sustainability. 2019. 11. 7227. 

Інформаційні ресурси

 1. Верховна Рада України. Офіційний вебпортал парламенту України. 
 2.  Урядовий портал. Єдиний веб-портал органів виконавчої влади України
 3.  The World Bank
 4. Global Report Initiative. 
 5. The Sustainable Development Knowledge Platform. 
 6. United Nations Global Compact.