Економічні аспекти енергетичної політики – рекомендована література

Основна

 1. Єрмілов, С. Ф. (2006). Енергетична політика в контексті сталого розвитку держави. Економіка і прогнозування. 2. 9-24 
 2. Микитенко, В. (2005). На чому базується енергетична безпека держави. Вісник Національної академії наук України, (3), 41-46. 
 3. Битяк, О. (2009). Господарсько-правове забезпечення енергетичної політики держави та особливості окремих її напрямів. Вісник Академії правових наук України, (2), 241-249.  
 4. Світовий досвід забезпечення координації економічної та енергетичної політики: організаційний аспект / О. А. Шатило. // Державне управління: удосконалення та розвиток. – 2013. – № 7
 5. Геєць, В. М. (2016). Розвиток та взаємодія економічної та енергетичної політики в Україні (стенограма наукової доповіді на засіданні Президії НАН України 16 грудня 2015 р.). Вісник Національної академії наук України, (2), 46-53. 
 6. Басок, Б. І., & Базєєв, Є. Т. (2019). Енергетична стратегія в реаліях сучасного світу (огляд). Б.І. Басок, ЄТ Базеєв/ Теплофізика та теплоенергетика, 41(1), 34-42Климчук, О. В. (2020). Управлінські засади формування сучасної політики енергетичної безпеки держави. Біоенергетичні системи, 61-66. 
 7. Геополітичні та економічні пріоритети енергетичної безпеки України / О. М. Суходоля // Стратегічна панорама. – 2017. – № 1. – С. 42-52.
 8. Лір, В. Е. (2018). Формування енергетичної політики України відповідно до глобальної парадигми сталого розвитку. Глобальні та національні проблеми економіки.–2018.–Випуск, 21, 172-178. 
 9. Лір, В. Е. (2019). Цифрові трансформації як стратегічний напрям енергетичної політики сталого розвитку.
 10. Завербний, А. С. (2019). Економічна політика України в сфері енергетики в умовах євроінтеграції. Львів: Національний університет «Львівська політехніка.  
 11. Бусарєв, Д. В. (2019). Ідентифікація головних напрямів енергетичної політики України з погляду забезпечення її енергетичної безпеки. Причорноморські економічні студії, (44), 37-42. 
 12. Майстро, С. В., & Москалюк, С. В. (2019). Механізми реалізації державної енергетичної політики: теоретико-методичні засади. Ефективність державного управління. 
 13. Москалюк, С. В. (2019). Сучасні проблеми та суперечності реалізації державної енергетичної політики України. Public Administration, (4), 43. 
 14. Майстро, С. В., & Більовський, М. (2018). Державна політика енергоефективності та енергозбереження як необхідна передумова забезпечення енергетичної безпеки України. 
 15. Зварич, І. (2017). Циркулярна економіка і глобалізоване управління відходами. Журнал європейської економіки, 16(1), 41-57. 
 16. Орєхова, Т. (2020). Циркулярна економіка як глобальний імператив. Журнал європейської економіки, 18(4), 360-371. 
 17. Власенко, В. О. (2013). Екологічна економіка як інструмент упровадження сталого розвитку: поняття та принципи правового регулювання. Зовнішня торгівля: економіка, фінанси, право, (5-6), 22-28. 
 18. Gacitua, L., Gallegos, P., Henriquez-Auba, R., Lorca, Á., Negrete-Pincetic, M., Olivares, D., … & Wenzel, G. (2018). A comprehensive review on expansion planning: Models and tools for energy policy analysis. Renewable and Sustainable Energy Reviews, 98, 346-360Allcott, H., & Mullainathan, S. (2010). Behavior and energy policy. Science, 327(5970), 1204-1205. 
 19. Schelly, C., Bessette, D., Brosemer, K., Gagnon, V., Arola, K. L., Fiss, A., … & Halvorsen, K. E. (2020). Energy policy for energy sovereignty: Can policy tools enhance energy sovereignty?. Solar Energy, 205, 109-112. 
 20. Hu, S., Yan, D., Azar, E., & Guo, F. (2020). A systematic review of occupant behavior in building energy policy. Building and Environment, 175, 106807. 
 21. Bergquist, P., Konisky, D. M., & Kotcher, J. (2020). Energy policy and public opinion: patterns, trends and future directions. Progress in Energy, 2(3), 032003. 
 22. Череватський Д. Ю. (2023). Резильєнтність економіки та економіка резильєнтності. Економіка промисловості. No 1 (101). С. 31-39. Cherevatskyi, D. Yu. (2023). The resilience of Economics and the Economics of resilience.Econ. promisl., 1 (101), рр. 31-39. 
  The resilience of economics and the economics of resilience /Резильєнтність економіки і економіка резильєнтності
 23. Череватський Д. Ю., Вольчин І. А. (2022). Довгострокові фактори і тенденції розвитку паливно-енергетичного комплексу України. Економіка промисловості. No 1 (97). С. 5-31. Cherevatskyi, D. Yu., & Volchin, I. A. (2022). Long-term factors and trends in thedevelopment of the fuel and energy complex of Ukraine. Econ. promisl., 1 (97), рр. 5-31. 
 24. Череватський Д. Ю., Смірнов Р. Г. (2021). Про взаємозв‟язок валового внутрішньогопродукту та споживання енергоресурсів у макроекономічному розвитку. Економіка промисловості. No 2 (94). С. 59-70. DOI Cherevatskyi, D. Yu., & Smirnov, R. G. (2021). On the correlation between GDP and ener-gy consumption in macroeconomic development. Econ. promisl., 2 (94), рр. 59-70. 
  On the correlation between GDP and energy consumption in macroeconomic development

Додаткова

 1. Вакуленко, І. А., & Сагер, Л. Ю. (2019). Окремі питання планового розгортання «розумних» енергетичних мереж як інноваційної складової енергетичної політики України. в ресурсо‐и энергосбережении. 
 2. Москалюк, С. В. (2019). Державна енергетична політика України в контексті необхідності забезпечення глобальної енергетичної безпеки. Державне управління у сфері цивільного захисту: наука, освіта, практика: матеріали Міжнародної науково-практичної конференції, 17-18. 
 3. Геєць, В. М., Кириленко, О. В., Басок, Б. І., & Базєєв, Є. Т. (2020). Енергетична стратегія: прогнози і реалії (огляд). Наука та інновації. 
 4. Обіюх, Н. М. (2019). Спільна енергетична політика ЄС та правові засади регулювання відносин у сфері відновлюваної енергетики, 255-257. 
 5. Васильєва, Т. А., Люльов, О. В., Пімоненко, Т. В., & Ус, Я. О. (2021). Конвергенція енергетичних політик України та країн ЄС
 6. Ахромкін, А. О., & Ахромкін, А. Є. (2019). Імплементація державно-приватного партнерства в регіональній енергетичній політиці. Економіка та право, (2), 115-125. 
 7. Антонова, Л. В. (2015). Енергетична політика Європейського Союзу: шлях до якісного та безпечного майбутнього. Публічне управління та митне адміністрування, (2), 42-49. 
 8. Зварич, І. Я. (2019). Глобальна циркулярна економіка:” Економіка ковбоїв” VS” Економіка космічного корабля”. Тернопіль, ТНЕУ. 
 9. Суходоля, О. М. (2017). Захист критичної інфраструктури: Сучасні виклики та пріоритетні завдання сектору безпеки. Науковий часопис Академії національної безпеки, (1-2), 50-80. 
 10. Суходоля, О. М., & Сменковський, А. Ю. (2013). Енергетичний сектор України: перспектива реформування чи стагнації?. Стратегічні пріоритети, (2), 74-80. Nam, K., Hwangbo, S., & Yoo, C. (2020). A deep learning-based forecasting model for renewable energy scenarios to guide sustainable energy policy: A case study of Korea. Renewable and Sustainable Energy Reviews, 122, 109725. 
 11. Primc, K., & Slabe-Erker, R. (2020). Social policy or energy policy? Time to reconsider energy poverty policies. Energy for Sustainable Development, 55, 32-36. 
 12. Schmidt, T. S., Schmid, N., & Sewerin, S. (2019). Policy goals, partisanship and paradigmatic change in energy policy–analyzing parliamentary discourse in Germany over 30 years. Climate Policy, 19(6), 771-786.