Доктор філософії

В Інституті економіки промисловості НАН України відповідно до Закону України “Про вищу освіту” №1556-VII від 01.07.2014 р. та Порядку підготовки здобувачів вищої освіти ступеня доктора філософії у вищих навчальних закладах (наукових установах), затвердженого Постановою Кабінету Міністрів України від 23 березня 2016 р. № 261, здійснюється підготовка фахівців освітньо-наукового ступеня доктора філософії (РhD) на третьому  рівні вищої освіти через аспірантуру за спеціальністю 051 – Економіка.

Програма вступного іспиту до аспірантури за спеціальністю 051−Економіка

 Нормативні документи

 1. Постанова КМУ «Про затвердження Порядку підготовки здобувачів вищої освіти ступеня доктора філософії та доктора наук у закладах вищої освіти (наукових установах)»
 2. Положення про дотримання академічної доброчесності науковими, науково-педагогічними працівниками та здобувачами ступенів вищої освіти
 3. Положення «Про організацію освітнього процесу здобувачів вищої освіти ступеня доктора філософії та доктора наук в Інституті економіки промисловості НАН України»
 4. Положення про анкетування (опитування) здобувачів вищої освіти Інституту економіки промисловості Національної академії наук України  

Освітньо-наукова програма «Економіка»

 1. Стандарт вищої освіти зі спеціальності 051 Економіка для третього (освітньо-наукового) рівня вищої освіти
 2. Опис освітньо-наукової програми 051−Економіка
 3. Навчальний план
 4. Методичні рекомендації до розроблення та оформлення робочої програми навчальної дисципліни для підготовки здобувачів вищої освіти ступеня доктора філософії

Каталог обов’язкових  дисциплін  

 1. Англійська мова для наукового спілкування
 2. Філософія та методологія науки
 3. Організація та методика науково-дослідної і педагогічної діяльності
 • Анотація
 • Силабус
 • Робоча програма
 1. Економічна аналітика, інформаційні технології та системи у наукових дослідженнях
 • Анотація
 • Силабус
 • Робоча програма
 1. Практикум викладача-дослідника
 • Анотація
 • Силабус
 • Робоча програма
 1. Моделювання соціально-економічних процесів та структур
 • Анотація
 • Силабус
 • Робоча програма
 1. Актуальні проблеми формування людського капіталу для забезпечення стійкого економічного зростання

Каталог вибіркових дисциплін