Сучасні глобальні виклики: пошук форм та механізмів розвитку підприємств і підприємництва

Сучасні глобальні виклики: пошук форм та механізмів розвитку підприємств і підприємництва

24-25 червня 2020 року завідуюча відділом проблем економіки підприємств Інституту економіки промисловості НАН України, д.е.н., проф. Н.Ю. Брюховецька та головний науковий співробітник, д.е.н., проф. І.П. Булєєв спільно з ректором Тернопільського національного економічного університету, д.е.н., проф. А. Крисоватим (Україна), в.о. зав. каф. підприємництва і і торгівлі ТНЕУ, д.е.н., доц. О. Собко (Україна), почесним ректором Катовіцького економічного університету, д-р. габ., проф. Я. Пика (Польща), проф. кафедри логістики Вроцлавського економічного університету, д-р. габ., проф. зв. А. Зєліньською (Польща), доц. кафедри інженерної екології, Кошицького технічного університету, PhD, доц. М. Зеленяковою (Словаччина), керівником сектора обслуговування проєктів розвитку, проф. кафедри логістики Вроцлавського економічного університету Д. Квятковска-Цьотуха (Польща), деканом економічного факультету Південночеського університету в Будойовіце, д-р, доц. Д. Шкодовою Пармовою (Чехія), проф. кафедри логістики Познанського економічного університету, д-р. габ., проф. А. Мариняк (Польща) взяли участь в роботі наукового комітету І Міжнародної науково-практичної конференції «Підприємництво та логістика в умовах сучасних викликів», організованої Тернопільським національним економічним університетом.
Конференція проводилась в онлайн-режимі, що надало можливість в умовах діючих обмежень адаптивного карантину співробітникам відділу проблем економіки підприємств с.н.с., к.е.н. І.В. Бриль (Сучасні тенденції стимулювання підприємств на основі використання цифровізації), с.н.с., к.е.н. Т.Ю. Коритько (Зовнішнє середовище та його вплив на розвиток підприємств малого та середнього бізнесу регіону), н.с., к.е.н. О.В. Черних (Підприємництво та Індустрія 4.0: українські реалії), к.е.н., н.с. Л.В. Іваненко (Проблеми та можливості державної підтримки суб’єктів підприємництва в Україні в умовах обмеження бізнесу), н.с., к.е.н. О.В. Чорній (Тенденції і перспективи розвитку промислових підприємств в Україні), м.н.с. Я.С. Брюховецького (Наукові основи імпортозаміщення та розвиток підприємництва в Україні) долучитися до наукової дискусії щодо питань стимулювання розвитку підприємництва в умовах цифровізації економіки.