Донецький регіон у дзеркалі економічної соціології

Донецький регіон у дзеркалі економічної соціології: Моног-рафія / НАН України. Ін-т соціології; Ін-т економіки пром-сті / Є.І. Суїменко, О.Ф. Новікова, О.В. Панькова та ін. – Київ; Донецьк, 2006. – 400 с.
ISВN 966-02-4055-4

Монографія є результатом наукової співпраці двох інститутів Національної академії наук України – Інституту соціології (м. Київ) та Інституту економіки промисловості (м. Донецьк). У роботі викладено результати соціологічних досліджень, проведених в Україні в межах міжнародного моніторингу з питань “Базової захищеності населення”, де виокремлено Донецьку область. Зміст монографії включає також результати регіональних соціологічних досліджень щодо соціально-економічної поведінки працюючих, причин соціально-трудової конфліктності, мотивів протестної поведінки, можливостей забезпечення соціа-льного захисту і самозахисту працівників промисловості. Розкрито на прикладі окремих підприємств Донецької області інноваційний потенціал працюючих та напрями його розвитку.
Узагальнено результати соціологічних досліджень, проведених у депресивних районах Донецької області. Визначено мотивацію поведінки людей, які прагнуть до виживання в найскрутніших умовах життєдіяльності та життєзабезпечення на основі самоорганізації. Оцінено проблеми економічної культури та напрями її розвитку. Розглянуто та критично проаналізовано систему “трипартизму” у сучасному світі, Україні та Донецькій області. Визначено можливості регулювання й запобігання конфліктних відносин і про-
тестної поведінки працівників промисловості Донецької області. Запропоновано науково-методичне забезпечення вимірювання та оцінки соціальних процесів у ре-гіоні.
Наукова монографія визначає на демократичній основі гострі соціальні проблеми регіону та узагальнює напрями їх розв’язання в контексті економічної соціології.
Для органів виконавчої влади, роботодавців, профспілок, учених, фахівців із соці¬ального управління і праці, викладачів, аспірантів, студентів.

Завантажити

Наукові редактори: академік НАН України О.І. Амоша, академік НАН України В.М. Ворона, д.ф.н., професор Є.І. Суїменко

Рецензенти: д.соц.н. В.Є. Пилипенко, д.соц.н. В.В. Бурега,
д.е.н. Л.М. Кузьменко, д.е.н. Н.Д. Лук’янченко