Будівельна галузь як один з векторів розвитку України: стан, практика та перспективи

Іванов С. В. Будівельна галузь як один з векторів розвитку України: стан, практика та перспективи: монографія; НАН України, Ін-т економіки пром-сті. Київ, 2020. 264 с.
ISBN 978-617-7371-61-7
У монографії досліджуються сучасні проблеми будівельної галузі в Україні, її вплив на розвиток країни та регіонів, на соціальну сферу та добробут населення. Особлива увага приділяється теорії та методиці визначення впливу економічних чинників на обсяги будівельних робіт, ролі галузі у створенні ВВП, аналізу закордонного досвіду щодо впливу галузі на економічні процеси, підходам до регулювання процесів у галузі будівництва.
Для наукових працівників, докторантів, аспірантів, викладачів, студентів економічних спеціальностей закладів вищої освіти.

Завантажити

Рекомендовано до друку Вченою радою Інституту економіки промисловості Національної академії наук України (протокол № 5 від 21 травня 2020 р.)
Рецензенти:
Амоша О. І. – академік НАН України, доктор економічних наук, професор, директор Інституту економіки промисловості Національної академії наук України
Верхоглядова Н. І. – доктор економічних наук, професор, декан факультету соціально-психологічної освіти та управління Дніпропетровського державного університету внутрішніх справ
Юдіна С. В. – доктор економічних наук, професор, завідувач кафедри фінансів та обліку Дніпровського державного технічного університету.