Економічна ефективність vs соціальна справедливість: пріоритети розвитку України на етапі подолання кризи

Економічна ефективність vs соціальна справедливість: пріоритети розвитку України на етапі подолання кризи: кол. моногр. / НАН України, Секція суспільних і гуманітарних наук. — Київ, 2019. — 350 с.
ISBN 978-966-02-8900-6
Суперечливу єдність економічної ефективності та соціальної справедливості розглянуто як чинник еволюціонування економічних систем. Визначено прийнятний ступінь економічної нерівності у контексті соціальної справедливості та забезпечення сталого людського розвитку, окреслено соціально-демографічні передумови активізації людського потенціалу в Україні. Ключовим механізмом досягнення балансу розподілу соціальної відповідальності визначено публічно-приватне партнерство. Принцип справедливості розкрито як основу вдосконалення правового забезпечення управління економікою, обґрунтовано провідне значення дотримання справедливості оподаткування як
чинника підвищення інвестиційної привабливості України. Для фахівців у галузі демографії, соціальної економіки і соціальної політики, працівників державного управління, викладачів, аспірантів, студентів економічних та інших
гуманітарних спеціальностей.

Монографію підготовлено за результатами реалізації програми “Економічна ефективність vs соціальна справедливість: пріоритети розвитку України на етапі подолання кризи” (керівник — академік НАН України Е.М. Лібанова). За цією програмою сім установ Секції суспільних і гуманітарних наук НАН України протягом 2016—2018 рр. виконали
15 наукових проєктів.

Розділ 3 “Збалансованість економічної ефективності і соціальної
справедливості в окремих секторах” містить визначення та характеристику соціально-економічних ознак кризового стану промисловості України. У ньому викладений методичний підхід до оцінювання економічної ефективності та соціальної справедливості у промисловості. Один із підрозділів присвячено питанням соціально-економічного розвитку поліетнічного регіону: розкрито проблеми розвитку соціальної інфраструктури поліетнічних регіонів і прикордонних ринків праці, зокрема питання мобілізації фінансового потенціалу їх розвитку, трансформації зайнятості етноменшин, підготовки педагогічних кадрів для поліетнічного регіону.
Висвітлено питання розвитку соціальної сфери територіальних громад в умовах адміністративно-фінансової децентралізації, сформульовано концептуальні засади реформування соціальної сфери територіальних громад, розкрито проблеми та визначено пріоритети консолідації освітньої мережі. Обґрунтовано організаційно-інституційні та фінансові механізми забезпечення системи охорони здоров’я, показано сучасні тренди
реформування мережі закладів культури, сформовано пропозиції щодо удосконалення соціального захисту населення територіальних громад.
Як особливу категорію населення у контексті забезпечення соціальної справедливості виділено ВПО. Виявлено вплив цього контингенту населення на розвиток територіальних громад, визначено можливості, проблеми та перспективи інтеграції ВПО у громади, що їх приймають.
Докладно проаналізовано проблеми соціально-економічного становища ВПО, запропоновано механізми використання їхнього потенціалу як ресурсу розвитку.
Авторський колектив розділу: О.І. Амоша, акад. НАН України, д-р екон. наук, проф.; В.П. Антонюк, д-р екон. наук, проф.; Л.Я. Беновська, канд. екон. наук, старш. наук. співроб.; Г.Г. Білак, канд. екон. наук, старш. наук. співроб.; І.М. Гринчишин, канд. екон. наук; М.С. Дороніна, д-р екон. наук, проф.; А.Р. Дуб, канд. екон. наук, доц.; О.В. Іщенко, пров. економіст; М.О. Карп’як, канд. екон. наук, старш. наук. співроб.; О.Ю. Касперович, голов. економіст; М.О. Кизим, чл.-кор. НАН України, д-р екон. наук, проф.; О.М. Леванда; Л.М. Логачова, канд. екон. наук, доц.; О.М. Луцків, канд. екон. наук, старш. наук. співроб.; М.В. Максимчук, д-р екон. наук, старш. наук. співроб.; Д.Г. Михайленко, канд. екон. наук, доц.; О.Ф. Новікова, д-р екон. наук, проф.; О.В. Панькова, канд. соціол. наук, доц.; М.М. Пітюлич, д-р екон. наук, старш. наук. співроб.; Н.М. Попадинець, наук. співроб.; С.В. Сембер, канд. екон. наук, доц.; І.Б. Семігуліна; К.А. Сочка, канд. екон. наук, старш. наук. співроб.;
Н.В. Стежко, д-р екон. наук, доц.; І.З. Сторонянська, д-р екон. наук, проф.; О.О. Хандій, канд. екон. наук, доц.; С.Ю. Човрій, наук. співроб.; Л.Л. Шамілева, канд. екон. наук, доц.; А.Д. Шастун, канд. екон. наук; С.Л. Шульц, д-р екон. наук, проф.; Л.В. Щетініна, канд. екон. наук, доц.; І.В. Ярошенко, канд. екон. наук.

Завантажити