Смарт-промисловість: напрями становлення, проблеми і рішення

Смарт-промисловість: напрями становлення, проблеми і рішення: монографія / В.П. Вишневський, О.В. Вієцька, О.А. Вієцький, О.А. Воргач, О.М. Гаркушенко, А.Ф. Дасів, М.Ю. Заніздра, Л.О. Збаразська, С.І. Князєв, С.І. Кравченко, Д.В. Липницький, А.А. Мадих, Ю.О. Мазур, В.А. Нікіфорова, О.О. Охтень,О.В. Соколовська, С.С. Турлакова, В.Д. Чекіна, Г.З. Шевцова, Т.В. Щетілова; за ред. В.П. Вишневського; НАН України, Ін-т економіки пром-сті. Київ, 2019. 464 c.
ISBN 978-966-02-8994-9 (електронне видання)
У монографії досліджено особливості смарт-промисловості та її роль у модернізації промислового потенціалу, обґрунтовано комплекс теоретичних положень, науково-методичних підходів і практичних рекомендацій щодо становлення смарт-промисловості в Україні, заснованої на мережах і кластерах створення вартості, які передбачають вирішення економічних проблем модернізації наявних і формування нових “розумних” промислових виробництв на базі сучасних інформаційно-комунікаційних технологій.
Для науковців, викладачів, аспірантів, студентів і всіх, хто цікавиться
проблемами промислових революцій, цифрової економіки та сучасної індустрії.
УДК 338.2:338.45
Монографію підготовлено за матеріалами НДР «Напрями становлення “смарт” промисловості в Україні»
(номер держреєстрації 0117U005007).

Рецензенти:

чл.-кор. НАН України Ю.С. Залознова
д.е.н. Ю.Б. Іванов
к.т.н. Д.Ю. Череватський

Рекомендовано до друку вченою радою Інституту економіки промисловості НАН України (протокол № 8 від 19 червня 2019 р.)

Завантажити