Україна в європейському науково-освітньому та інноваційному просторі: концепція адаптації та інтеграції в умовах Угоди про асоціацію з Європейським Союзом

Україна в європейському науково-освітньому та інноваційному просторі:
концепція адаптації та інтеграції в умовах Угоди про асоціацію з Європейським Союзоммонографія / С.В. Іванов, В.І. Ляшенко, І.Ю. Підоричева та ін.;
НАН України, Ін-т економіки пром-сті. – Київ, 2018. – 331 с.
ISBN 978-966-02-8758-7 (електронне видання)
У монографії досліджено проблеми, напрями та інструменти інтеграції України до європейських науково-освітніх та інноваційних просторів з урахуванням можливостей Угоди про асоціацію України з ЄС в умовах сучаних трендів розвитку міждержавної кооперенції та підвищення ролі регіонів у стимулюванні економічного зростання на інноваційних засадах.
Визначено необхідність інституціоналізації регіональних інноваційних систем шляхом формування щільного інституціонального оточення, сприятливого до інновацій. Запропоновано концептуальну модель регіональної інноваційної системи, до якої має прагнути Україна. Запропоновано наділити регіональні наукові центри НАН і МОН України додатковими повноваженнями щодо координації зв’язків між підсистемами регіональних інноваційних систем, що відкриває можливості для формування міждержавних і транскордонних науково-освітніх та інноваційних просторів, на базі яких у майбутньому можуть розбудовуватися міждержавні і транскордонні інноваційні системи та кластери як засіб співробітництва України з країнами-членами ЄС. Досліджено європейський досвід територіального устрою та децентралізації управління, оцінено можливості використання економічного районування території України відповідно до вимог європейської класифікації NUTS-1 для модернізації економіки регіонів.
Розроблено концепцію «Інноваційного ліфта»: від школи до Європи», що заснована на методології lean start-up та враховує практичний досвід створення стартапів у світі, тенденції науково-освітньої та трудової міграції в Україні, передбачає розвиток широкої кооперації українських закладів вищої освіти, наукових установ, малих і середніх підприємств із зарубіжними колегами. Запропоновано сформувати мережу Корпорацій випереджаючого розвитку, на базі яких реалізовувати схему: «від розумної спеціалізації
територій (регіонів) через формування регіональних інноваційних систем до сталого випереджаючого інноваційного розвитку України».
Для фахівців центральних і місцевих органів влади, науковців, підприємців-початківців,
представників малого і середнього бізнесу, викладачів, аспірантів, студентів і осіб, які цікавляться проблемами формування міждержавних і транскордонних просторів, інноваційних систем і кластерів.
Підготовлено відповідно до плану науково-дослідних робіт Інституту економіки промисловості НАН України за темою «Формування інституційного середовища модернізації економіки старопромислових регіонів України» (№ держреєстрації 0118U004490).

Завантажити