Вугільні гетерархії: теорія та практика трансформації галузі

Череватський Д.Ю. Вугільні гетерархії: теорія та практика трансформації галузі:
монографія; НАН України, Ін-т економіки пром-сті. Київ, 2020. 288 с.
ISBN 978-966-02-9245-1
Монографію присвячено проблематиці підвищення ефективності господарювання в державному секторі вугільної промисловості України. Розглянуто можливості вирішення завдання диверсифікації діяльності шахт та зміни інституціонального середовища галузі. Запропоновано рішення, які мають сприяти зменшенню кількості проблем вугільної галузі, що сьогодні занепадає, та прискоренню розвитку нової енергетики. Обґрунтовано, що такими можуть стати економіко-організаційні гетерархії у вигляді індустріальних парків на базі шахт, оснащених енергетичними сховищами для забезпечення стабільності функціонування енергетичних систем на відновлюваних джерелах, та регіональні енергетичні хаби як кластери індустріальних парків.
Для науковців, фахівців вугільної промисловості, викладачів і студентів вищих навчальних закладів.
УДК 338.45:338.24:622.33

Завантажити

Рекомендовано до друку вченою радою Інституту економіки промисловості НАН України (протокол № 1 від 31 січня 2020 р.)

Рецензенти:

  • академік НАН України О.І. Амоша
  • академік НАН України В.П. Вишневський