Проблемы повышения эффективности функционирования предприятий разных форм собственности. Том 2 (2008 г.)

ЗМІСТ

МЕЖБЮДЖЕТНЫЕ ОТНОШЕНИЯ В УСЛОВИЯХ ДЕЦЕНТРАЛИЗАЦИИ УПРАВЛЕНИЯ ЭКОНОМИКОЙ 
Чумаченко М.Г., Білоусова І.А. Важливий фактор економічної роботи
на підприємствах регіону
3
Ефименко Т.И. Некоторые проблемы формирования конкурентоспособного 
фискального пространства в Украине
13
Сушко Н.І. Ключові напрями реалізації модернізації системи 
бухгалтерського обліку та фінансової звітності у державному секторі України
24
Двигун А.А. Повышение трудового потенциала как фактор обеспечения 
конкурентоспособности
40
Левицька С.О. Реформування бюджетного обліку: державне економіко-
правове регулювання, перспективи
46
Калюга Є.В. Шляхи реформування державного фінансового контролю52
Свірко С.В. Стандартизація бухгалтерського обліку бюджетних установ 
України як елемент гармонізації складових вітчизняної національної 
системи бухгалтерського обліку до міжнародних аналогів
62
Попова Ю.В. Податок на прибуток як механізм стимулювання діяльності 
підприємств
73
Чумакова І.Ю. Аудит ефективності: сучасний стан, методологія і 
організація застосування в Україні
80
Синяєва Л.В. Проблеми розподілу доходів у ринковій економіці90
Абубекерова А.З. Управління платоспроможністю ППС в умовах 
нестабільності економіки
97
Криштопа І.І. Особливості обліку об’єктів права інтелектуальної власності104
Довбняк Т.Ф. Кредитні бюро як важливий чинник зменшення процентної 
ставки за кредитами та покращення якості активів банківської системи 
України
110
Редько Л.І. Проблеми балансування фінансових ресурсів держави як 
чинника інноваційного розвитку економіки
117
Зирянова О.Л. Трансфертне ціноутворення в контексті оподаткування 
транснаціональних корпорацій
124
ЕВРОПЕЙСКИЙ ОПЫТ РЕСТРУКТУРИЗАЦИИ “СТАРОПРОМЫШЛЕННЫХ” ОТРАСЛЕЙ И ПОДХОДЫ К ЕГО ИМПЛЕМЕНТАЦИИ НА МЕЗОУРОВНЕ УПРАВЛЕНИЯ 
Амоша А.И., Лобачева Н.В. Особенности оценки эффективности процесса 
накопления корпоративного капитала
136
Амоша А.И., Ильяшов М.А. Геоэкосоциосистемный подход к инновационной деятельности141
Макогон Ю.В., Хаджинов И.В. Конкурентоспособность производства 
и предприятия в условиях рыночной экономики
149
Турило А.М., Лысевич С.Г. Роль маркетинга, региональных аспектов
и системы менеджмента предприятия в формировании его 
организационно-технического уровня
158
Салли В.И., Бойченко Н.В. Инвестиционная приоритетность угольных 
шахт под влиянием природных и индустриальных факторов
163
Лукьянченко Н.Д. Проблемы подготовки кадров для экономики 
старопромышленного региона
172
Волкова Т.П., Ільяшов М.О. Методичні засади екологічної геології179
Турило А.М., Мурміль Г.О. Підвищення ефективності управління 
персоналом на підприємствах регіону
186
Турило А.М., Святенко С.В. Удосконалення сутності та принципів 
контролінгу на підприємствах регіону
193
Якубенко В.Д., Мустафін В.І. Детермінанти конкурентної переваги 
фірм регіону
200
Мних О.Б. Проблеми формування вартості і зростання цінності 
інтелектуального капіталу на машинобудівних підприємствах Львівщини
в контексті підвищення конкурентоспроможності економіки
210
Кальченко С.В. Особливості використання ресурсного потенціалу 
в овочівництві відкритого ґрунту Запорізької області
221
Трифонова О.В., Лозинський І.Є. Оптимізація використання виробничих 
ресурсів вугільних шахт
228
Українець Л.А. Вплив посилення співпраці між Україною та ЄС 
на міжнародну торгівлю та навколишнє середовище
235
Куреда Н.М., Шиверська М.М. Конкурентні позиції виробників 
металургійної продукції експортоорієнтованих регіонів України
242
Мірошниченко Л.Г. Шляхи скорочення плинності кадрів на підприємстві251
Воловик В.П., Гуков Ю.А. Критерии устойчивого развития 
горнодобывающего предприятия в современном сообществе
261
Волошина К.А., Жук В.В. Економічне обґрунтування залучення інвестицій 
для підвищення конкурентоспроможності гірничозбагачувальних 
ідприємств Криворізького регіону
269
Черкас Н.І. Європейський досвід стимулювання несировинного експорту277
Туровцева И.Г. Практические аспекты инвестиционной 
привлекательности банковского сектора Украины
286