Стратегія і механізми регулювання промислового розвитку (2013 р.)

ЗМІСТ

Брюховецкая Н.Е., Черная А.А. Формирование вовлеченностит сотрудников в работу предприятий3
Брюховецька Н.Ю., Базартінова О.В. Оцінка ризику залучення позикового капіталу підприємств22
Булеев И.П., Булеев Е.И. Конкурентоспособность товара, экспортный потенциал предприятий, как основные факторы развития экономики34
Драчук Ю.З., Трушкіна Н.В., Сулацька І.В. Підходи до оцінювання фінансового забезпечення іннова­ційного розвитку вугільної галузі51
Половян А. В., Кожушок О.Д., Юшков Е.А. Экономическая эффективность процесса поточных скоростных технологий бурения61
Бриль І.В. Особливості формування нематеріальних активів та їх управління в ринковій економіці80
Васильєва Н.Ф. Промислова політика Євросоюзу у контексті стратегій його розвитку: досвід для Укра­їни94
Гайдатов А.В. Методы оценки эффективности мотивационных стимулов с использованием нечеткой логики106
Горощенко В.В. Напрямки інноваційної модернізації промисловості України116
Дорофеева А.А., Дасив А.Ф. Формирование системы сохранения ответственности персонала на предприятии129
Мадых А.А. Факторы мотивации персонала в реализации функций управления предприятием141
Толмачова Г.Ф., Квілінський О.С. Взаємообумовленість розвитку регіонального середовища і малого підприємництва151
Хаджинова Е.В. Комбинированный подход к управлению межфирменной сетью168
Ярошевська О.В. Методи оцінки ліквідності, платоспроможності та фінансової стійкості підприємства175
Аборчі О.В. Аналіз еволюції та сучасного стану банківської системи України193
Бондаренко В.В. Управление ликвидностью банка с учётом фаз делового цикла209
Брюховецкий Я.С. Основные направления стимулирования интеллектуального труда работников промышленных предприятий224
Завгородняя О.П. Направления капитализации электроэнергетических компаний Украины в условиях институциональных изменений235
Чотий Н.Д. Анализ подходов к банковскому регулированию246
Череватский Д.Ю., Роттер М.В., Слипенький С.И. Стратегия развития угольной отрасли Украины, соответствующая принципам организации промышленности256
Маісурадзе М.Ю. Напрями забезпечення інтересів працівників при реорганізації підприємств266
Рассуждай Э.Я., Шестакова О.С. Особенности формирования капитализации горнодобывающих компаний Украины283
Следь О.М. Використання прибутку підприємства в умовах здійснення модернізації й оновлення виробництва300
Игнатьков В.Н. Организационные основы формирования и использования инвестиционных ресурсов региона311
Родченко В.Б. Механізм подолання надмірної соціально-економічної диференціації регіонів320
Абрамова А.С. Роль международных организаций в финансово-кредитной поддержке малого и среднего бизнеса Украины337
Марич М. Г. Особливості функціонування банківської системи України в умовах глобалізації349
Семикіна М.В., Жеребченко Т.І. Соціальна диференціація в системі чинників сприяння та протидії активізації інноваційної праці362
Манн Р.В. Особливості інформаційного  забезпечення соціалізації регіонального управління377
Красножон Н.С. Інноваційний потенціал молоді: проблеми реалізації на ринку праці388
Губарев  В.В. Формирование основ научных знаний по управлению недвижимостью: предпосылки и перспективы400

 Завантажити