Управління економікою: теорія та практика. Чумаченківські читання 2018

Управління економікою: теорія та практика. Чумаченківські читання: зб. наук. праць / НАН України, Ін-т еконо- міки пром-сті; редкол.: О.І. Амоша (голов. ред.), В.І. Ляшенко (відп. ред.), Ю.С. Залознова та ін. Київ, 2018. 296 с.

 

Розглянуто проблеми управління економікою на сучасному етапі.

Узагальнено результати досліджень макроекономічних змін у національній економіці; формування передумов і напрямів підвищення ефективності державного управління економікою на макро-, мезо- та мікро-рівнях; використання сучасних інструментів менеджменту для оптимізації діяльності господарюючих суб’єктів у галузях економіки.

Для науковців, аспірантів, фахівців промисловості, підприємств і державних структур управління.

Завантажити

«Управління економікою: теорія та практика. Чумаченківські читання»
«Управление экономикой: теория и практика. Чумаченковские чтения»
«Management of Economy: Theory and Practice. Chumachenko’s Annals»