Управління економікою: теорія та практика. Чумаченківські читання 2019

Управління економікою: теорія та практика. Восьмі Чумаченківські читання: зб. наук. праць / НАН України, Ін-т економіки пром-сті; редкол.: О.О. Хандій (голов. ред.), В.І. Ляшенко (відп. ред.), В.Є. Куриляк та ін. Київ, 2019. 288 с.

ISSN 2221-1187

Розглянуто проблеми управління економікою на сучасному етапі. Узагальнено результати досліджень макроекономічних змін у національній економіці; формування передумов і напрямів підвищення ефективності державного управління економікою на макро-, мезо- та мікрорівнях; використання сучасних інструментів менеджменту для оптимізації діяльності господарюючих суб’єктів у галузях економіки.

Для науковців, аспірантів, фахівців промисловості, підприємств і державних структур управління.

Управління економікою: теорія та практика. Чумаченківські читання 2019УДК 338.24

 Редакційна колегія: к.е.н. О.О. Хандій (головний редактор), д.е.н. В.І. Ля­шенко (відповідальний редактор), д.е.н. В.П. Антонюк, д.е.н. В.Є. Куриляк, д.е.н. І.О. Ліщинський, д.е.н. Ю.В. Макогон, д.е.н. Н.В. Осадча, к.е.н., доцент  Г.І. Пушак, д.е.н. Ю.М. Харазішвілі, д.е.н. В.А. Чеботарьов, д.е.н. Г.З. Шевцова, к.е.н. О.А. Богуцька, к.е.н. О.С. Вишневський, к.е.н. В.А. Омельяненко, к.е.н. І.Ю. Підоричева, к.е.н. М.О. Солдак, к.т.н. Д.Ю. Череватський, к.е.н., доцент  Л.Л.  Шамілева, Х. Джвігол (DrHab (Economics), Польща).

Рекомендовано до друку вченою радою Інституту економіки промисловості НАН України
(протокол № 14 від 19.12.2019 р.)

Свідоцтво про державну реєстрацію друкованого засобу масової інформації серія КВ 16139-4611Р від 20.01.2010 р.

Збірник наукових праць внесено до Переліку наукових фахових видань України (Наказ Міністерства освіти і науки України № 1609 від 21.11.2013 р.)

Збірник наукових праць включено до електронної бібліотеки наукових видань
e-library.ru Російського індексу наукового цитування (РІНЦ) з листопада 2011 р.

Видання включено до наукометричної бази Research Bible (Токіо, Японія).

Завантажити

«Управління економікою: теорія та практика. Чумаченківські читання»
«Управление экономикой: теория и практика. Чумаченковские чтения»
«Management of Economy: Theory and Practice. Chumachenko’s Annals»