Рада молодих вчених

Діяльність інституту – Рада молодих вчених

Рада молодих вчених Інституту економіки промисловості у своїй діяльності керується Конституцією та законами України, указами Президента України і постановами Верховної Ради України, прийнятими відповідно до Конституції та законів України, актами Кабінету Міністрів України, статутом НАН України, статутом Інституту, постановами Президії НАН України, рішеннями Інституту, а також Положенням про Раду молодих вчених Інституту економіки промисловості НАН України.

Рада молодих вчених є колегіальним виборним дорадчим органом, що об’єднує молодих вчених Інституту. Відповідно до ст. 1 Закону України «Про науково і науково-технічну діяльність» молодий вчений – вчений віком до 35 років включно, який має вищу освіту не нижче другого (магістерського) рівня, або вчений віком до 40 років включно, який має науковий ступінь доктора наук. Аспірант – вчений, який проводить фундаментальні та (або) прикладні наукові дослідження у рамках підготовки в аспірантурі у закладі вищої освіти/науковій установі для здобуття ступеня доктора філософії. Докторант – вчений, який проходить підготовку в докторантурі наукової установи (закладу вищої освіти) для здобуття наукового ступеня доктора наук.

Рада молодих вчених Інституту економіки промисловості формується із співробітників Інституту, а також аспірантів віком до 35 років (докторанти – до 40 років).

Рада молодих вчених здійснює свою діяльність з метою забезпечення активної участі молодих вчених у проведенні наукових досліджень, а також представництва, захисту і реалізації їхніх прав та інтересів.

До завдань Ради молодих вчених Інституту належить: сприяння взаємодії між Інститутом та молодими вченими; підготовка пропозицій щодо створення правових і соціально-економічних умов для залучення молодих вчених до роботи в економічній та суміжних галузях науки, стимулювання професійної діяльності молодих вчених, сприяння підвищенню їх професійного рівня і реалізації їх творчої та професійної активності;  консультативна підтримка молодих вчених щодо здійснення наукової діяльності, співробітництво з іноземними замовниками наукової продукції тощо; сприяння залученню молодих вчених до участі в конкурсах наукових робіт, грантових, стипендіальних та інших програмах фінансово-матеріальної підтримки для проведення досліджень і науково-освітньої діяльності, формуванню колективів молодих вчених для виконання перспективних наукових проєктів; підтримка молодих вчених у проведенні ними науково-організаційних, наукових та освітніх заходів; підтримка наукових, організаційних й інших зв’язків з іншими науковими об’єднаннями молодих вчених України та іноземних держав; сприяння розвитку і вдосконаленню наукової сфери України та її інтеграції до світового та Європейського дослідницького простору; участь в науково-освітньому процесі Інституту, в інших питаннях підготовки кадрів, сприяння залученню аспірантів/докторантів до активної наукової, науково-організаційної та освітньої діяльності; підготовка і подання Вченій раді, дирекції Інституту пропозицій щодо розвитку й удосконалення наукової та творчої діяльності молодих науковців; популяризація наукової діяльності.

Органи управління Ради молодих вчених Інституту формуються на демократичних засадах шляхом виборів. Структура Ради молодих вчених та організаційний механізм її діяльності визначаються відповідним Положенням.

Представництво інтересів молодих вчених Інституту здійснює голова Ради молодих вчених, який входить до складу Вченої ради Інституту. Зокрема, голова Ради молодих вчених вносить на розгляд Вченої ради Інституту питання, які стосуються науково-освітнього процесу в Інституті. Додатково через голову Ради молодих учених забезпечується комунікація з заступником директора з наукової роботи Інституту (здійснює загальну координацію роботи Ради молодих вчених) та керівниками структурних підрозділів (відділів, секторів тощо).

Голова Ради молодих вчених Інституту – к.е.н. Ірина Павлівна Петрова (Petrova_I@nas.gov.ua; msIrynaPetrova@gmail.com).

Заступник голови Ради молодих вчених Інституту – к.е.н. Яна Миколаївна Шуміло (juicy.stilet@gmail.com)

Секретар Ради молодих вчених Інституту – доктор філософії Богдан Ігорович Логвіненко (bodya00728@gmail.com)