Specialized Scientific Council

В Інституті економіки промисловості НАН України функціонує спеціалізована вчена рада Д11.151.01 для захисту докторських (кандидатських) дисертацій за спеціальностями 08.00.03 – Економіка та управління національним господарством та 08.00.04 – Економіка та управління підприємствами (за видами економічної діяльності).
В першу чергу до захисту в спецраді інституту приймаються дисертації здобувачів, серед публікацій по темі дисертації яких є публікації в журналі “Економіка промисловості”.
З порядком присудження наукових ступенів і присвоєння вченого звання старшого наукового співробітника можна ознайомитися на сайті МОН України.