Сучасні концепції інвестування підприємств – рекомендована література

Основна

 1. Закон України «Про інвестиційну діяльність» від 18.09.91 №1561-XII (1561-12) із змінами і доповненнями
 2.  Закон України «Про інститути спільного інвестування» від 05.07.2012 № 5080-VI із змінами і доповненнями
 3.  Закон України «Про режим іноземного інвестування» від 19.03.1996 №93/96-ВР із змінами і доповненнями
 4. Брюховецька Н.Ю. Хасанова О.В. Інвестиційна привабливість публічного акціонерного товариства: теорія та практика: моногр. К.: Ін-т економіки пром-сті НАН України, 2015. 212 с.
 5. Брюховецька Н.Ю., Булєєв І.П. та ін. Інтелектуалізація підприємств: концептуальні підходи та механізми стимулювання: монографія. Київ: Ін-т економіки пром-сті НАН України, 2022. 424 с. 
 6. Деньга С.М. Управління ефективністю інвестиційної діяльності: методологія, інформаційно-аналітичне забезпечення: монографія. Полтава: ПУЕТ, 2020. 455 с
 7. Джеремі Міллер. Правила інвестування Воррена Баффета. Як зберігати та примножувати капітал. Изд-во: BookChef, 2022. 
 8. Захарова О.В. Управління інвестуванням у людський капітал: методологія, оцінка, планування: монографія / О.В. Захарова. – Донецьк: «ДВНЗ ДонНТУ», 2010. – 378 с.
 9. Інвестиційна активність підприємств з виробництва продукції з високою доданою вартістю в умовах обмежених ринків: парадигма та механізми забезпечення: монографія / Н.Ю. Брюховецька, І.П. Булєєв та ін.; НАН України, Ін-т економіки пром-сті. Київ, 2019. 388 с. 
 10. Леськів Г. З., Франчук В. І., Левків Г. Я., Гобела В. В. Управління конкурентоспроможністю підприємства: навчальний посібник. Львів: Львівський державний університет внутрішніх справ, 2022. 220 с. 
 11. Матюшенко І.Ю. Міжнародний інвестиційний менеджмент : навчальний посіб. Х. : Вид. ХНЕУ ім. С. Кузнеця, 2014. 520 с. 
 12. Мельник О.В. Капіталізація підприємств : теорія та практика : монографія. – Камянець-Подольський : Видавець Панькова А.С., 2020. 428 с.
 13. Менеджмент інвестиційної діяльності : підручник /  Бутко М.П., Бутко І.М., Дітковська М.Ю. та ін. за заг. ред. М.П.Бутка. К. : Центр учбової літератури, 2018. 480 с. 
 14. Шевченко Н., Мельник С. Фінансовий менеджмент: навчальний посібник у схемах і таблицях. Львів: Львівський державний університет внутрішніх справ, 2022. 224 с.
 15. Monolith Bizz. Особисті інвестиції. Изд-во: Моноліт Bizz, 2022. =

Додаткова

 1. Korotin V., Dolgonosov M., Popov V., Korotina O., & Korolkova I. The Ukrainian crisis, economic sanctions, oil shock and commodity currency: Analysis based on EMD approach. Research in International Business and Finance. 2019. 48 Рр. 156-168. 
 2. Buleev I.P., Bryukhovetskaya N.Ye., Korytko T.Yu., Kruk O.N. & Pіletska S. Formation of a Regional Development Strategy According to the Level of Investment Activity of Enterprises. Montenegrin Journal of Economics, Vol. 15, No. 3 (2019), 113-124. 
 3. Bryukhovetskaya Natalya, Buleev Yevhen. State regulation and tools for stimulating investment in manufacturing enterprises. Przedsiębiorstwa i rynek w obliczu nowych wyzwań – diagnoza i kierunki transformacji. / redakcja naukowa Wiesława Caputa, Andriy Pekhnyk. /zn.wsb.w.poznaniu.0094.01. Wydawnictwo Wyższej Szkoły Bankowej w Poznaniu Poznań 2021. Zeszyty Naukowe Wyższej Szkoły Bankowej w Poznaniu, 2021, t. 94, nr 3. P. 13-23. 
 4. Булєєв І.П. Брюховецький Я.С., Іваненко Л.В. Моделювання підвищення рівня інтелектуалізації праці працівників підприємств. Економіка промисловості. 2017. № 2 (78). С. 80-96. 
 5. Брюховецька Н.Ю., Булєєв І.П. Ресурси і механізми інвестиційно-інноваційного розвитку промислових підприємств України. Вісник економічної науки України. 2019. № 1. С. 11-25. 
 6. Брюховецька Н.Ю., Булєєв І.П. Напрями забезпечення інвестиційної активності в Україні. Економічний вісник Донбасу. 2019. № 2(56). С. 114-125. 
 7. Булеев И.П., Брюховецкая Н.Е. Парадигма, модели и механизмы активизации инвестиционной деятельности субъектов хозяйствования. Бізнес Інформ. 2019. №3. C. 75-83. 
 8. Брюховецька Н.Ю., Іваненко Л.В. Фактори та показники інвестиційної активності підприємств і доданої вартості в Україні. Бізнес-Інформ. 2018. №2. C. 74-80. 
 9. Брюховецька Н.Ю., Коритько Т.Ю., Бриль І.В. Оцінювання інвестиційної активності підприємства за критерієм доданої вартості. Стратегія і механізми регулювання промислового розвитку. 2016. С. 28-40. 
 10. Korytko, T., Bogutska, O., & PіletskaS. (2018). Formation of an organizational and economic mechanism for encouraging investment activity of enterprises. Baltic Journal of Economic Studies, 4(5), 10-17.
 11. Богуцька О.А., Брюховецький Я.С. Оцінка рівня інвестиційно-інноваційної активності у взаємозв’язку з політикою інтелектуалізації та мотивації праці персоналу промислових підприємств. Вісник економічної науки України. 2017. № 1. С. 19-25.  
 12. Богуцька О.А., Брюховецький Я.С. Пріоритети та оптимальна структура фінансування інноваційних витрат промислових підприємств в Україні. Бізнес Інформ. 2018. № 4. С. 62-67. URL: 
 13. Коритько Т.Ю., Бриль І.В. Мотивація та стимулювання інноваційно-інвестиційної активності підприємств. Бізнес Інформ. 2018. №5 (484). 
 14. Коритько Т.Ю., Крук О.М. Процес формування інвестиційної політики підприємства. Вісник Донбаської державної машинобудівної академії. 2016. № 3 (39). С. 86-90. 
 15. Крахмальова Н.А., Ліщук В.В. Інвестиційний клімат і проблеми іноземного інвестування в Україні: монографія. Київ : КНУТД, 2017. 223 с.
 16. Мороз О.С. Розвиток інвестиційної діяльності в Україні в умовах економічної. Економічний простір. 2020 (154). С. 46-50. 
 17. Чуницька І.І., Морозова І.В. Інвестиційний клімат України: сутність, проблеми та шляхи їх вирішення. Приазовський економічний вісник. 2019. Вип. 3(14). С. 111-117. 

Інформаційні ресурси

 1. Верховна Рада України. Офіційний вебпортал парламенту України. 
 2.  Урядовий портал. Єдиний веб-портал органів виконавчої влади України
 3.  The World Bank
 4. Офіційний сайт Державної служби статистики України. 
 5. Національна бібліотека України імені В.І. Вернадського.