Інвестиційна політика розвитку паливно-енергетичного комплексу – рекомендована література

Основна

 1. Інвестиційний менеджмент: підручник / Вовчак О.Д., Рущишин Н.М.; Укоопспілка, Львів. торг.-екон. ун-т. – Львів : Вид-во Львів. торг.-екон. ун-ту, 2016. – 463 с
 2. Гоцуляк Л.В. Інвестиційна політика розвинених країн в умовах становлення інноваційної економіки. Ефективна економіка № 9, 2014. 
 3. Дацій Н.В. Інвестиційна політика як фактор гарантування економічної безпеки. Державне управління: удосконалення та розвиток № 8, 2010. 
 4. Закон України «Про інвестиційну діяльність» від 18.09.1991 р. № 1560- XII (із змінами і доповненнями). Офіційний сайт Верховної Ради України. 
 5. Інвестиційна активність підприємств з виробництва продукції з високою доданою вартістю в умовах обмежених ринків: парадигма та механізми забезпечення: монографія / Н.Ю. Брюховецька, І.П. Булєєв та ін.; НАН України, Ін-т економіки пром-сті. Київ, 2019. 388 с. 
 6. Інвестування: підручник / О.О. Шапуров ; Запоріз. держ. інж. акад. – Запоріжжя : ЗДІА, 2017. – 175 с.
 7. Кудрявцева В.В. Інвестиційна політика держави як інструмент регулюючого впливу на інвестиційну діяльність. Економічна теорія та право. № 4 (27) 2016.
 8. Лір В.Е., Пєшкова М.В. Інвестиційні ресурси розвитку паливно енергетичного комплексу України: проблеми формування та регулювання. Економiка та держава, №8/2008, С. 12-16. 
 9. Маляренко В.А., Лисак Л.В. Енергетика, довкілля, енергозбереження. /Під заг. ред. В.А. Маляренка, Х.: Рубікон, 2004. – 368 с.
 10. Матюшенко І.Ю. Міжнародний інвестиційний менеджмент : навчальний посіб. Х. : Вид. ХНЕУ ім. С. Кузнеця, 2014. 520 с. 
 11. Менеджмент інвестиційної діяльності : підручник /  Бутко М.П., Бутко І.М., Дітковська М.Ю. та ін. за заг. ред. М.П.Бутка. К. : Центр учбової літератури, 2018. 480 с. 
 12. Паливно-енергетичний комплекс України на порозі третього тисячоліття / Під заг. ред. А.К. Шидловського, М.П. Ковалка/ – К: Українські енциклопедичні знання. – 2001. – 400 с.

Додаткова

 1. Гордієнко В. П. Енергетична складова в системі економічної безпеки України / В. П. Гор­дієнко, М. Л. Гончарова // Інноваційна економіка. – 2012. – № 4 (30). – С. 33–36. 
 2. Гуткевич С. О. Інвестування: теорія і практика. – К.: Вид-во Європейського ун-ту, 2010.- 234 с. 
 3. Денисенко М. П. Основи інвестиційної діяльності: Підручник. – К.: Алерта, 2009.- 230 с.
 4. Інвестиційний менеджмент : підручник / Бланк І.О., Гуляєва Н.М. заг. ред. А.А. Мазаракі. К., 2003. 397 с.
 5. Інвестування: навч. посіб. / І.Ю. Зайцева, М.В. Бормотова ; Укр. держ. ун-т залізн. трансп. – Харків : УкрДУЗТ, 2017. – 170 с. 
 6. Ляхова О.О. Напрями удосконалення фінансового забезпечення інвестиційних проектів паливно-енергетичного комплексу України [Електронний ресурс] / О.О. Ляхова // Ефективна економіка. – 2014. – № 4. 
 7. Майорова Т. В. Інвестиційна діяльність: Навч. посіб. для студ. вищ. навч. закл. – К.: ЦУЛ, 2008. 586 с. 
 8. Майорова Т. В., Максимович В. І., Урванцева С. В. та ін. Інвестування : практикум; за наук. ред. Т. В. Майорової. К. : КНЕУ, 2012. 577 с.
 9. Отецький В. Л. Інвестиції та інновації: проблеми теорії та практики. – К.: ІАЕ УААН, 2008.- 884 с.
 10. Пересада А. А., Смирнова О. О., Онікієнко С. В., Ляхова О. О. Інвестування: Навч.-метод. посіб. – К.: КНЕУ, 2009.- 456 с.
 11. Савіна Н.Б. Інвестиційне забезпечення розвитку економічних систем / Н.Б. Савіна // Економіка: реалії часу. – 2014. – № 2(12). – С. 101-109. 
 12. Скриньковський Р. М. Методичні рекомендації до оцінювання інвестиційної привабливості підприємств. Інвестиції: практика та досвід. 2011. № 23. С. 62–67. Електронний ресурс.
 13. Тімохіна Н.В. Проблеми та перспективи розвитку нафтопереробної галузі України [Електронний ресурс] / Н.В. Тімохіна // Соціум. Наука. Культура : [сайт] ; Всеукр. наук.-практ. інтернетконференція. 
 14. Федоренко В. Г., Захожай В. Б., Чувардинський О. Г. та ін. Страховий та інвестиційний менеджмент : підручник під керівн. і наук. ред. В. Г. Федоренка, В. Б. Захожая. К. : МАУП, 2002. 344 с. 
 15. Шинкарук Л.В., Барановська І.В. Інвестиційний менеджмент (Тестові та практичні завдання) : навч. посібник. К., 2016. 58 с. 
 16. Шинкарук Л.В., Мостенська Т.Л., Мостенська Т.Г. Інвестиційний менеджмент : навчальний посібник. Національний університет біоресурсів і природокористування України. 2017. 160 с.

Інформаційні ресурси

 1. Міністерство енергетики України.
 2.  Офіційний портал Верховної Ради України. 
 3. Єдиний веб-портал органів виконавчої влади України. 
 4. Міністерство економіки.
 5. IEA – International Energy Agency. 
 6. Bp energy outlook.