Моделювання соціально-економічних процесів та структур – рекомендована література

Основна

 1. Бандоріна Л.М., Лозовська Л.І., Савчук Л.М. Моделювання економіки : навч. посібник. Дніпро: УДУНТ, 2022. 154 с.
 2. Бондар О. А. Специфіка моделювання економічних процесів Економіка та держава № 5.2013. С.67-69.
 3. Вітлінський В.В. Моделювання економіки.   К.: КНЕУ, 2003. 408 с.
 4. Економіко-математичне моделювання: навч. посібник / За ред. В.В. Вітлінського.  К.: КНЕУ, 2008.  536 с. 
 5. Економіко-математичне моделювання: навч. посібник / За ред. О. Т. Іващука.  Тернопіль: ТНЕУ «Економічна думка», 2008.  704 с.
 6. Западнюк С.О. Міграції населення України: передумови, динаміка та наслідки розвитку. Моногр. наук. ред. Л.Г. Руденко. К.: Академперіодика, 2011. 240 с. 
 7. Литвинова О.Б. Економіко-математичне моделювання міграційних процесів регіону. Причорноморські економічні студії.  2017.  Вип. 13-1.  С.169-173. 
 8.  Математичні методи і моделі в управлінні економічними процесами / Л. М. Малярець, В. В. Койбічук, Є. Ю. Місюра; за заг. ред.  Малярець Л. М.  Х.: Вид. ХНЕУ ім. С. Кузнеця, 2016. 420 c.
 9.  Мельникова М.В. Матричні методи макроекономічного планування:  підхід до підвищення ефективності використання Збірник наукових праць ДонДУУ. Серія «Економіка». 2017. №1. С. 56-67 
 10. Мельникова М.В. Мотиви формування та принципи оргпроектування виробничо-господарських комплексів промислового сектору   Економіка промисловості.  2010.  №4(52).  С.72-77.
 11. Мельникова М.В., Тарасевич О.В., Нестеров Г.Г. Моделювання взаємовідносин між міськими ВГК та партнерами з урахуванням наявної господарської компетенції. Математичне моделювання в економіці. 2015. №2(3). С.65-74. 
 12. Новік А. Ю. Використання імітаційного моделювання для дослідження міграційних потоків. Економіка та держава. 2019. № 4. С. 119-122 
 13. Овчиннікова О.Р. Моделі регіональної міграції населення.  Інтелект ХХІ. 2017.  Вип. 4. С. 27-33. 
 14. Островський П.І., Гострик О.М., Добрунік Т.П., Радова О.В. Моделювання економічних процесів: навч. посібник  Одеса: ОНЕУ, 2012. 132 с. 
 15.  Ревенко Д.С. Структурний підхід до моделювання стійкості соціально-економічних систем. Проблеми системного підходу в економіці Вип. 6(68), 2018. С.225-230 

 Додаткова

 1. Антонюк А. О. Моделювання систем: навч. посіб. Ірпінь: Університет ДФС України, 2019. 412 с. 
 2. Безуглий П.Г. Теоретичні засади дослідження міграційних процесів. Політичне життя. 2018. № 1. С.5-13. 
 3.  Казарєзов А.Я., Ципліцька О.О. Економіко-математичне моделювання: навч. посібник для самостійного вивчення /   Миколаїв: Вид-во ЧДУ ім. Петра Могили, 2009.  248 с.
 4. Кифяк В.И., Шелюжак И.Г., Водянка Л. . Системний підхід к аналізу міграційних процесів. Бізнес-інформ. 2019. № 11. С.77-83.
 5. Лук’яненко І.Г., Новік А.Ю. Моделювання впливу інтенсифікації міграційних процесів на соціально-економічну стабільність в Україні Бізнес-інформ 2021 № 5. С.123-133.
 6. Негрей М.В., Комар М.І.  Моделювання міграційних процесів в умовах невизначеності економічної політики Підприємництво та інновації 2019. Вип.9. С.182-186.
 7. Новік А.Ю. Моделювання процесів внутрішньої міграції за допомогою методу системної динаміки. Наукові записки НаУКМА. Серія «Економічні науки». 2017.  Вип.1. Том 2.  С. 103-109. 
 8. Овчиннікова О.Р., Куликов О.О. Детерміновані та стохастичні моделі міграції населення. Вісник КНУТД.  2010. №5.  С. 158-163. 
 9. Петрова Я.В. Теоретичні моделі дослідження міграційних процесів Вісник Харківського національного університету імені В.Н. Каразіна. ‘2014, №1101. С.56-64. 
 10.  Gomes O. Intertemporal and Strategic Modelling in Economics : Dynamics and Games for Economic Analysis. Cham : Springer, 2022. 253 p. 
 11.   Mathematical-Statistical Models and Qualitative Theories for Economic and Social Sciences / S. Hoskova-Mayerova, F. Maturo, J. Kacprzyk (eds.). Cham: Springer, 2017. 437 p. 
 12.   Mills T. C. Applied Time Series Analysis: A Practical Guide to Modeling and Forecasting. Cambridge: Elsevier, 2019. 354 p  

 

Інформаційні ресурси

 1. Верховна Рада України. Офіційний веб-портал парламенту України. 
 2. Урядовий портал. Єдиний веб-портал органів виконавчої влади України. 
 3.  Державна служба статистики України.