Соціоекономічний розвиток України в контексті глобальних і національних викликів

У монографії висвітлено результати наукових досліджень щодо проблем соціальної економіки та соціоекономіки. Встановлено спільні риси цих напрямів досліджень, можливості їх взаємозбагачення, взаємообумовленості, взаємовпливу та взаємодії. Обґрунтовано необхідність оновлення методологічних засад економічної науки для подолання сучасної кризи людства. Визначено специфіку сучасного соціально-економічного розвитку у форматі постнеокласичної людинорозмірної науки, розкрито протиріччя глобального світу як пріоритетні орієнтири для посткризового со- ціально-економічного розвитку. Оцінено стан, тенденції та чинники сучасної господарської системи країни. Доведено, що ціннісна раціональність є головним вектором соціоекономічного розвитку. Проаналізовано вплив глобальних та національних чинників на формування і  закріплення умов нестабільності. Виявлено  можливості та механізми регулювання цих процесів. Розкрито особливості розв’язання протиріч економічного та соціального розвитку з використанням принципів соціоекономіки на прикладі вугільної промисловості України. Обґрунтовано та запропоновано напрями застосування соціоекономічних засад при формуванні державної соціальної та економічної політики. Визначено соціоекономічні важелі впливу на розвиток України. Проаналізовано стан розробленості соціоекономіки в країні та здійснено відбір пріоритетних напрямів її запровадження. Запропоновано включення соціоекономічних чинників до пріоритетних напрямів сучасної динаміки відродження господарської системи України.

Для науковців, освітян, держслужбовців, управлінців, роботодавців, викладачів, аспірантів, студентів, представників громадських об’єднань.