Соціальні ресурси децентралізації управління: механізми мобілізації та ефективного використання

Соціальні ресурси децентралізації управління: механізми мобілізації та ефективного використання. Монографія до 100-річчя НАН України / О.Ф. Новікова, О.І. Амоша,
В.П. Антонюк, В.П. Вишневський та ін.; НАН України, Ін-т економіки пром-сті. – Київ, 2018. – 480 с.
ISBN 978-966-02-8422-7 (електронне видання)
У монографії визначено й обґрунтовано провідну роль соціальних ресурсів у системі
сталого розвитку, досягненні національних цілей сталого розвитку ‒ 2030. Розкрито
концептуальні та правові засади управління соціальними ресурсами в державі й регіонах
при становленні процесів децентралізації. Обґрунтовано пропозиції щодо коригування
суспільних відносин між центром і регіонами відносно делегування й розподілу функцій,
повноважень, відповідальності при залученні та використанні соціальних ресурсів. Запропоновано інституційні й організаційні механізми розвитку громадянського суспільства в умовах децентралізації та демократизації управління. Розкрито роль волонтерської діяльності в Україні як форми активізації соціальних ресурсів. Визначено напрями забезпечення інституалізації соціальної відповідальності, обґрунтовано її особливості у процесі модернізації соціальних відносин.
Актуалізовано проблему соціальної відповідальності громадянського суспільства
та її ролі в забезпеченні соціальної безпеки в Україні. Розглянуто соціально-економічні
механізми нагромадження людського капіталу при децентралізації управління на основі
перерозподілу повноважень і ресурсних джерел. Викладено стратегічні аспекти збереження людського капіталу в умовах системної кризи.
Досліджено концептуальні та науково-практичні засади використання податково бюджетних інструментів для забезпечення розвитку соціальної сфери регіону в умовах
децентралізації. Наведено ключові положення бюджетно-податкової децентралізації в
Україні. Обґрунтовано необхідність виконання принципу субсидіарності та вимог Європейської хартії місцевого самоврядування щодо збільшення частки власних доходів місцевих бюджетів. Здійснено аналіз проблем фінансування регіональної інфраструктури.
Викладено інституціональні засади розвитку соціального підприємництва в Україні.

Завантажити