Інтелектуалізація підприємств: концептуальні підходи та механізми стимулювання

Інтелектуалізація підприємств: концептуальні підходи та механізми стимулювання: монографія / Н. Ю. Брюховецька, І. П. Булєєв та ін.; НАН України, Ін-т економіки пром-сті. Київ, 2022. 424 с. ISBN 978-966-02-9974-0 (електронне видання)
Розроблено концептуальні підходи до встановлення зв’язку суспільного поділу праці та інтелектуалізації виробництва в умовах індустріального капіталізму та переходу до інклюзивного. Викладено концепцію стимулювання інтелектуалізації промислових підприємств реального сектору економіки. Узагальнено та систематизовано підходи до визначення рівня інтелектуалізації підприємств. Обґрунтовано сукупність показників оцінювання готовності підприємств до розвитку інтелектуалізації в напрямі Індустрії 4.0. Запропоновано гіпотезу формування інтегрального коефіцієнта інтелектуалізації виробництва, визначено його сутність і зміст. Обґрунтовано пріоритетні напрями поглиблення інтелектуалізації промислових підприємств: розвиток людського капіталу; трансформація національних виробництв в інтелектуальні з використанням досягнень третьої та четвертої промислових революцій.
Для науковців, фахівців підприємств, менеджерів, аспірантів, студентів вищих навчальних закладів економічних спеціальностей.
УДК 658:33.027:331.101.3+334.716

Завантажити