Оцінювання людського капіталу та доданої вартості підприємств: теорія та практика

Брюховецька Н.Ю., Іваненко Л.В.

Оцінювання людського капіталу та доданої вартості підприємств: теорія та практика: монографія / НАН України, Ін-т економіки пром-сті. Київ, 2020. 184 с.

ISBN 978-966-02-9353-3 (електронне видання)
Розглянуто теоретичні, методологічні та практичні аспекти оцінювання людського капіталу як домінанти зростання та доданої вартості, що дозволяє підвищити ефективність управління підприємствами. Встановлено умови визнання елементами людського капіталу підприємств окремих характеристик, якостей і властивостей людини. Розроблено концептуальний підхід до оцінювання людського капіталу як домінанти зростання доданої вартості підприємств. Здійснено порівняльний аналіз вартісного та витратного підходів до оцінювання людського капіталу на підприємствах. Виявлено тенденції зміни доданої вартості, людського капіталу й інвестиційної активності підприємств як чинників її зростання. Розроблено алгоритм поєднання методів експертних оцінок й економетричного моделювання при оцінюванні доданої вартості та людського капіталу підприємства.
Для працівників науково-дослідних організацій, центральних, галузевих і місцевих органів управління, підприємств, викладачів, аспірантів і студентів економічних спеціальностей вищих навчальних закладів.
УДК 330.143.2:331.101:658.1

Рецензенти: д.е.н., проф. І.П. Булєєв; д.е.н., проф. О.М. Ястремська
Рекомендовано до друку вченою радою Інституту економіки промисловості НАН України (протокол № 1 від 31 січня 2020 р.) 

Завантажити