Розвиток електронної промисловості України на інноваційній основі / О.І. Амоша, Л.М. Саломатіна, С.Л. Передерій. (2014 р.)

У монографії досліджено проблеми розвитку електронної промисловості на інноваційній основі. Удосконалено теоретико-методологічні підходи до формування стратегії розвитку електронної промисловості, головними векторами якої є інтеграція у світовий економічний простір, розвиток п’ятого технологічного укладу, модернізація та інноваційний розвиток, інвестиційне забезпечення. Визначено інвестиційну привабливість підприємств електронної промисловості з використанням сценарного підходу до їх типологізації за критеріальними ознаками: інноваційна активність, конкурентоспроможність, стратегія розвитку. Організаційно-економічне забезпечення розвитку електронної промисловості на основі багаторівневого підходу дозволило запропонувати заходи щодо розвитку електронної промисловості на державному, галузевому та корпоративному рівнях. Визначено теоретико-методологічні підходи до формування економічної основи розвитку електронної промисловості відповідно до принципів ресурсної забезпеченості та розвитку потенціалу, державної підтримки, сприятливого ринкового середовища. Запропоновано модель галузевої інформаційної системи оцінки потенціалу електронної промисловості з урахуванням наукового, промислового, кадрового, інноваційного та ринкового потенціалів і зв’язків між ними. Визначено основні складові стратегії розвитку електронної промисловості на основі структурування проблем, які стримують розвиток електронної промисловості, визначених за результатами аналізу стану й інноваційної складової електронної промисловості.
Для органів законодавчої та виконавчої влади, державного та регіонального управління, науковців, викладачів, експертів, студентів.