Розвиток металургійної смарт-промисловості в Україні: передумови, проблеми, особливості, наслідки

Амоша О.І., Нікіфорова В.А. Розвиток металургійної смарт-
промисловості в Україні: передумови, проблеми, особливості,
наслідки: науково-аналітична доповідь; НАН України, Ін-т
економіки пром-сті. Київ, 2019. 67 c.

З урахуванням ключових тенденцій і викликів розвитку світової
металургії досліджено та систематизовано особливості й основні наслідки
становлення металургійних смарт-виробництв у світі з виокремленням
відмінностей упровадження «розумних» рішень і технологій у виробничій,
організаційно-економічній та соціальній сферах діяльності металургійних
підприємств, які є доцільними для реалізації в Україні. У результаті аналізу
передумов і проблем смартизації металургії в Україні визначено ключові
особливості розбудови галузі на «розумних» засадах у контексті світових
трендів.

ISBN 978-966-02-9053-2 (електронне видання)

Завантажити

Науково-аналітичну доповідь підготовлено в рамках планових
досліджень ІЕП НАН України (підтема “б” “Науково-аналітичне
обґрунтування напрямів становлення “смарт” промисловості в
Україні” бюджетної теми “Напрями становлення “смарт”
промисловості в Україні”; шифр теми III-06-16, державний
реєстраційний номер роботи 0116U004195).