Смарт-промисловість в епоху цифрової економіки: перспективи, напрями і механізми розвитку

Монографія / [В.П. Вишневський, О.В. Вієцька, О.М. Гаркушенко, С.І. Князєв, О.В. Лях, В.Д. Чекіна, Д.Ю. Череватський]; за ред. акад. НАН України В.П. Вишневського; НАН України, Ін-т економіки пром-сті. – Київ, 2018. – 192 c.
У монографії досліджено особливості смарт-промисловості та її роль у модернізації промислового потенціалу; визначено перспективні сфери та потенційну ефективність використання технологій смарт-промисловості; виконано аналіз бар’єрів та ризиків її розвитку; обґрунто- вано напрями становлення смарт-промисловості в Україні у функціональному, галузевому та просторовому аспектах; розроблено комплекс рекомендацій щодо податково-бюджетних і фінансово-кредитних механі- змів розвитку смарт-промисловості в Україні. Для науковців, викладачів, аспірантів, студентів, усіх, хто цікавиться проблемами промислових революцій, цифрової економіки і сучасної індустрії.
УДК 338.45:336.22:004 ББК У9(2)30+У9(2)26+У9(2)39
Монографія підготовлена за матеріалами наукового проекту “Напрями і механізми розвитку смарт-промисловості” цільової комплексної програми наукових досліджень НАН України “Реконструкція економіки України: історичні виклики та модерні проекти”, а також планової НДР ІЕП НАН України “Напрями становлення “смарт” промисловості в Україні”.