Суспільство, середній клас, цифрова економіка: стан та перспективи розвитку

Булєєв І.П. Суспільство, середній клас, цифрова економіка: стан та перспективи розвитку: наукова доповідь / НАН України, Ін-т економіки пром-сті. Київ, 2020. 116 с. ISBN 978-966-02-9346-5 (електронне видання)
У науковій доповіді виходячи з розуміння духовно-біо-соціальної природи людини, пріоритету духовності досліджено структуру суспільства, роль різних верств суспільства в її розвитку, збереженні традицій і цінностей, перспективи розвитку в умовах технічного прогресу, цифровізації економіки. Уточнено окремі категорії сучасної економіки; здійснено оцінку ролі духовності в розвитку людини, суспільства, держави; проаналізовано структуру суспільства з урахуванням пріоритету духовності в його розвитку, співвідношення базису і надбудови; здійснено ретроспективний огляд тлумачень класової (за критерієм доходів) структури суспільства; наведено критерії визначення середніх (серединних) верств суспільства; обґрунтовано підвищення значущості класів і середніх
верств населення у стабільному розвитку суспільства; сформовано світоглядний
підхід до цифровізації суспільства; досліджено соціальні аспекти цифровізації
економіки та її ролі в розвитку суспільства.

Рецензенти: д.е.н., проф. В.П. Антонюк, Інститут економіки промисловості НАН України;
д.е.н., проф. В.І. Гринчуцький, Тернопільський національний економічний університет МОН України
Рекомендовано до друку вченою радою Інституту економіки промисловості НАН України
(протокол № 7 від 08.07.2020 р.)

Для науковців, викладачів, держслужбовців, менеджерів, власників суб’єктів господарської діяльності, а також тих, хто цікавиться питаннями розвитку економіки України загалом і суб’єктів господарської діяльності зокрема.
Доповідь підготовлено в рамках теми НДР відділу проблем економіки підприємств Інституту економіки промисловості НАН України «Стимулювання інтелектуалізації підприємств реального сектору економіки» (номер держреєстрації 0118U004441).
УДК 316.3:331:004

Завантажити