Наукова школа фінансово-економічного стимулювання розвитку промисловості

Наукова школа фінансово-економічного стимулювання розвитку промисловості була заснована понад 50 років тому академіком НАН України О.М. Алимовим та набула подальшого розвитку під керівництвом члена-кореспондента НАН України М.І. Іванова. Сучасним керівником та лідером наукової школи є академік НАН України В.П. Вишневський.

Діючими представники наукової школи є: чл.-кор. НАН України Князєв С.І., д.е.н. Турлакова С.С.,  д.е.н. Шевцова Г.З.,  к.е.н. Збаразська Л.О., к.е.н. Чекіна В.Д., к.е.н. Гаркушенко О.М., к.е.н. Дасів А.Ф., к.е.н. Охтень О.О., к.е.н. Нікіфорова В.А., к.е.н. Вієцька О.В., PhD Воргач О.А., Щетілова Т.В. та ін.

Основні результати отримані за останнє десятиріччя:

Обґрунтувано теоретичні положення, розроблено науково-методичні підходи і практичні рекомендації щодо формування національної моделі неоіндустріального розвитку України, яка враховує особливості української промисловості та сучасні світові тенденції індустріальних трансформацій на основі розвитку передового виробництва. Зокрема, визначено теоретико-методологічні засади формування національної моделі неоіндустріального розвитку України на основі використання інструментарію неокласичного, інституціонального та еволюційного підходів. Виконано науково-аналітичне обґрунтування стратегічних напрямів неоіндустріального розвитку України, що враховують інституційні особливості національної економіки, специфіку теперішнього стану промисловості та сучасні світові тенден­ції індустріальних трансформацій. Розроблено науково-методичні підходи до регулювання процесів неоін­дустріалі­зації в Україні і забезпечення їх відповідності вимогам ресурсно-ефективного виробництва на основі розвитку “зелених” виробничих технологій з використанням інструментарію грошово-кредитної і податково-бюджетної політики. Розроблено науково-методичні підходи до економіко-математичного моделювання розвитку передового виробництва на промислових підприємствах і формування комплексу економіко-математичних моделей і управлінських технологій, які дозволяють підвищити ефективність реалізації запропонованих заходів у цій сфері.

Розвинуто теоретико-методологічні засади становлення і подальшого розвитку смарт-промисловості у контексті четвертої промислової революції.. Розроблено концептуальні положення аналітичної моделі обгрунтування напрямів смарт – промисловості, а також концептуальні моделі смарт-модернізації по ключових галузях (металургійна, хімічна). Розроблено науково-методичні підходи до державного регулювання процесів становлення смарт-промисловості в Україні з використанням інструментарію грошово-кредитної та податково-бюджетної політики. Запропоновано науково-методичні підходи до економіко-математичного моделювання “розумного” виробництва на промислових підприємствах, до формування відповідного комплексу економіко-математичних моделей та інформаційно-комунікаційних технологій.

Обґрунтовано  цілісний комплекс теоретико-методологічних підходів та розроблено концептуальні положення щодо визначення довгострокових факторів і тенденцій розвитку національної промисловості з урахуванням її особливостей та нових перспектив і ризиків, пов’язаних з Четвертою промисловою революцією. Зокрема, обґрунтовано теоретико-методологічні засади визначення довгострокових факторів і тенденцій розвитку промисловості в умовах Четвертої промислової революції; узагальнено та розвинуто висновки щодо особливостей довгострокових факторів і тенденцій розвитку національної промисловості та її галузей; виконано форсайтинг податково-бюджетного, грошово-кредитного та екологічного регулювання розвитку національної промисловості; здійснено економіко-математичне моделювання довгострокового розвитку національної промисловості; розроблено концептуальні положення щодо формування довгострокових факторів і тенденцій розвитку національної промисловості.

Приклади основних публікацій за останні десятиріччя:

  1. Налогообложение: теории, проблемы, решения / В.П. Вишневский, А.С. Веткин, Е.Н. Вишневская и др.; под. общ. ред. В.П. Вишневского. – Донецк: ДонНТУ, ИЭП НАН Украины, 2006. – 504 с.
  2. Налоговая политика: методология, теория и практика: моногр. / В.П. Вишневский, О.В. Виецкая, О.Н. Гаркушенко, Ю.А. Мазур, Е.В. Соколовская, В.Д. Чекина; под общ. ред. В.П. Вишневского / НАН Украины, Ин-т экономики пром-сти. – Донецк, 2011. – 528 с.
  3. Вишневский В.П. Налогообложение в эмерджентной экономике: теоретические основы и направления политики: моногр. / В.П. Вишневский; НАН Украины, Ин-т экономики пром-сти. – Донецк, 2012. – 128 с.
  4. Формирование и реализация налоговой политики в сфере управления развитием промышленности / В.П. Вишневский, А.С. Веткин, В.Д. Чекина и др. Ин-т экономики пром-сти. – Донецк, 2014. – 148 с.
  5. Національна модель неоіндустріального розвитку України: моногр. / В.П. Вишневський, Л.О. Збаразська, М.Ю. Заніздра, В.Д. Чекіна та ін.; за заг. ред. В.П. Вишневського / НАН України, Ін-т економіки пром-сті. – Київ, 2016. – 514 с. (ISBN 978-966- 02-7971- 1 (електронне видання)
  6. Смарт-промисловість: напрями становлення, проблеми і рішення: монографія / Вишневський В.П., Вієцька О.В., Вієцький О.А., Воргач О.А., Гаркушенко О.М., Дасів А.Ф., Заніздра М.Ю., Зба разська Л.О., Князєв С.І., Кравченко С.І., Липницький Д.В., Ма- дих А.А., Мазур Ю.О., Нікіфорова В.А., Охтень О.О., Соко- ловська О.В., Турлакова С.С., Чекіна В.Д., Шевцова Г.З., Щеті лова Т.В.; за ред. В.П. Вишневського; НАН України, Ін-т економіки пром-сті. Київ, 2019. 470 c. (ISBN 978-966-02-8994-9 (електронне видання)
  7. Цифровізація економіки України: трансформаційний потенціал: монографія / Вишневсь-кий В.П., Гаркушенко О.М., Князєв С.І., Липницький Д.В., Чекіна В.Д.; за ред. проф. В.П. Вишневського та к.е.н. Князєва С.І. К.: ВД “Академперіодика”, 2020. 188 с. DOI: https://doi.org/10.15407/akademperiodyka.398.188 ISBN: 978-966-360-398-8
  8. Індустріальне майбутнє України: передбачення методами математичного моделювання / [В.П. Вишневський, А.Ф. Дасів, О.О. Охтень, С.С. Турлакова]; за ред. акад. НАН України В.П. Вишневського; НАН України, Ін-т економіки пром-сті. – Київ, 2022. – 120 c.