Наукова школа просторового розвитку, інноваційної та регуляторної політики

Наукова школа просторового розвитку, інноваційної та регуляторної політики (засновник: акад. НАН України М.Г. Чумаченко ). Нині школу очолюють д.е.н., проф. В.І. Ляшенко та д.е.н., І.Ю. Підоричева.

В рамках наукової школи просторового розвитку, інноваційної та  регуляторної політики академіком НАН України М.Г. Чумаченком:

 • висунуто, теоретично обґрунтовано і методологічно розвинуто ідею посилення ролі місцевих органів в управлінні економікою регіону, широкого залучення наукового потенціалу для розробки і реалізації регіональних цільових комплексних програм. Ці фундаментальні наукові досягнення покладені в основу формування і впровадження механізму регіонального управління в Україні і відзначені премією Академії наук України ім. А.Г. Шліхтера (Цикл праць з питань планування економічного та соціального розвитку територіально-виробничих комплексів і міст, 1980 р.);
 • уперше запропоновано комплексний підхід до вирішення регіональних проблем, визначено структуру економіки регіону як наукової дисципліни і обґрунтовано окремі її розділи. Уперше було запропоновано концепцію регіональної політики (1992 р.), перевагою якої є системний підхід, тобто регіональна політика розглядалась не тільки в економічному аспекті, а в соціальному, екологічному, науково-технічному, гуманітарному, національному, демографічному.

Основні результати наукової школи в останні дестиріччя:

дістав подальшого розвитку науково-методичний підхід до оцінки рівня модернізації регіонів, економічних районів та міст, який може бути використаний при віднесенні їх за характером структурних трансформацій від фази традиційної індустріалізації до некро-, пост- і неоіндустріальної фаз розвитку та проведенні моніторингу і рейтингування відповідних просторових утворень у процесі оцінки реалізації стратегій регіонального та місцевого розвитку;

розроблено методологію ідентифікації стану сталого розвитку промисловості України з позицій безпеки та наукового обґрунтування стратегічних орієнтирів досягнення сталого розвитку за допомогою адаптивних методів регулювання з теорії управління. Розроблено три сценарії розвитку й обґрунтовано стратегічні значення ключових макропоказників промисловості до 2020 р.;

розроблено проект Концепції вдосконалення системи управління інноваціями в умовах структурних трансформацій національної економіки з метою підвищення її якості й ефективності. Концепція передбачає використання сучасних управлінських підходів, що враховують складність інноваційних процесів, забезпечення відкритості, прозорості та відповідальності у здійсненні управління, налагодження ефективних комунікацій влади, науки, бізнесу та громадськості; обґрунтовано пропозиції щодо спрощення законодавства з питань формування та розвитку в Україні наукових, технологічних й індустріальних парків, реалізація яких надасть можливість суттєво підвищити стимули наукових установ і університетів до створення спільних науково-освітніх та впроваджувальних комплексів задля взаємовигідного співробітництва між зацікавленими учасниками інноваційного процесу.

У рамках наукової школи за останнє десятиліття підготовлено 4 доктори та 7 кандидатів наук.

Приклади основних публікацій за останні десятиріччя:

 1. Региональная промышленная политика: концепции формирования и реализации/ Н.Г. Чумаченко, Л.Г. Червова, Л.М. Кузьменко и др.: Монография. – Донецк: ИЭП НАН Украины, 2002. – 304 с.
 2. Регион в условиях роста открытости национальной экономики: монография / Н.Г. Чумаченко, Л.Г. Червова, Л.М. Кузьменко и др.; НАН Украины, Ин-т экономики пром-сти; Науч. ред. Н.Г. Чумаченко. – Донецк, 2010. – 393 с.
 3. Структурные трансформации старопромышленных регионов Украины: монография / В.И. Ляшенко, Л.Г. Червова, Л.М. Кузьменко и др. / НАН Украины, Ин-т экономики пром-сти. – Донецк, 2013. – 412 с.
 4. Модернізація економіки промислових регіонів України в
  умовах децентралізації управління: монография / О.І. Амоша,
  Ю.М. Харазішвілі, В.І. Ляшенко та ін. / НАН України, Ін-т економіки
  пром-сті. Київ, 2018. 300 с.
 5. Катастрофа Донбасу: локалізація та ліквідація шляхом модернізації та смарт-спеціалізації (економічний, екологічний,соціальний та науковотехнічний виміри): ІЕП НАН України, Київ-Краматорськ,2021, 302 с.
 6. Інноваційне Придніпров’я: гра на випередження: монографія/О.І.амоша,Ю.С.Залознова, С.В.Іванов, В.І.Ляшенко, І.Ю.Підоричева та ін. За заг.ред. В.І.Ляшенка/ ІЕП НАН України,Київ-Дніпро,2021, 286с.
 7. Сталий розвиток авіаційного транспорту України: стратегічні сценарії та інституційний супровід: монографія/ Ю.М.Харазішвілі, Д.О.Бугайко, В.І.Ляшенко/ ІЕП НАН України, Київ, 2022, 276 с.
 8. Формування інституційного середовища модернізації економіки старопромислових регіонів України: монографія / В.І. Ляшенко, І.Ю. Підоричева, В.П. Антонюк та ін.; НАН України, Ін-т економіки пром-сті. Київ, 2022. 472 с.