Наукова школа з економічних проблем соціальної і промислової політики, трудового, цифрового та сталого розвитку

Наукова школа ІЕП НАН України з економічних проблем соціальної і промислової політики, трудового, цифрового та сталого розвитку має високий рівень наукових напрацювань та досягнень, які розвиваються понад 40 років. Вона є визнаною серед вітчизняних наукових шкіл спрямованістю наукових досліджень з економічних проблем соціальної та промислової політики, людського капіталу, соціальної та економічної безпеки, регіональної, цифрової та промислової політики. Наукову школу характеризує прагнення до теоретичних обґрунтувань управлінських рішень та подолання  викликів і небезпек у соціальній, економічній, трудовій, цифровій та виробничих сферах.

Засновником цієї школи є академік НАН України О.І, Амоша, нині школу очолює д.е.н., проф. О.Ф. Новікова та член-кореспондент НАН України Ю.С. Залознова.

Представниками цієї школи є доктори економічних наук В.П. Антонюк, Л.В. Шаульська, О.С. Вишневський,О.Г. Сидорчук, М.Є. Дейч, О.О. Хандій,  Н.А. Азьмук,  О.Ю.Снігова, І.М. Міценко, Н.В. Стежко, Л.В. Безручко та інші,  кандидати економічних наук Л.Л. Шамілева, І.М. Новак,  Я.Л.Полянська, Н.В.Романова, Л.М. Логачова, А.Д. Шастун, Р.В. Покотиленко,  кандидат соціологічних наук О.В.Панькова, а також провідні фахівці  О.Ю.Касперович, О.В.Іщенко,  О.В.Сердюк та інші. 
 

Основні результати наукової школи:

Обґрунтовано доцільність планування умовами та охороною праці на виробничому, галузевому, регіональному, державному рівнях управління; дістав розвитку науковий напрямок досліджень з економічних проблем охорони праці, який використаний при формуванні та реалізації законодавства України про охорону праці.  Розроблено теоретичну модель соціального потенціалу сталого розвитку промислового регіону; визначено роль людського капіталу як чинника забезпечення конкурентоспроможності промислового регіону. Визначено концептуальні засади мобілізації соціальних ресурсів сталого роз­вит­ку в умовах децентралізації. Розроблено концепту­альні та програмні документи відновлення миру у східних регіонах України. Обґрунтовано можливості використання соціальних ресурсів у контексті де­цент­ралізації управління. Визначено стратегічні напрями активізації соціального та трудового потенціалу для економічного зростання. Розроблено концептуальну і науково-методичну базу забезпечення розвитку трудової сфери на засадах соціальної відповідальності. Розроблено теоретико-методологічні, концептуальні, стратегічні, науково-методичні та правові засади соціального, промислового, трудового, сталого, людського та цифрового розвитку. Обґрунтовано напрями формування та реалізації соціальної, економічної та виробничої безпеки. Визначено стан та перспективи становлення та розвитку нової якості трудового життя. Розроблено методологічні та методичні засади виміру рівня соціальної справедливості щодо ВПО, розкрито можливості залучення ВПО як ресурсу розвитку територіальних громад. Запропоновано та апробовано методику оцінки подолання ризиків та небезпек на ринку праці в умовах пандемії COVID-19 та визначено пріоритетні напрями їх подолання. Досліджено вплив цифровізації економіки та сталого розвитку на соціально-трудову сферу. Визначено методологічні підходи до оцінювання ризиків у цій сфері, обумовлених цифровізацією економіки. Обґрунтовано концептуальні підходи до виявлення перспектив розвитку цифрових компетентностей працівників і напрямів розвитку системи управління персоналом організації. Розкрито концептуальні засади та стратегічні напрями посилення інформаційної безпеки у трудовій сфері при цифровізації економіки. Визначено концептуальні, стратегічні та інституційні засади управління процесами трансформації соціально-трудових відносин в умовах цифровізації. Розроблено стратегічні напрями активізації громадянського суспільства через  використання ІКТ, цифрових і мережевих технологій.

Наукова активність та результативність представників цієї школи була відмічена відзнаками та винагородами. Це – премії НАН України ім. О.Г. Шліхтера (1987), ім. М.І. Туган-Барановського (2002) та ім. М.В. Птухи (2007), які отримали О.І. Амоша та О.Ф. Новікова; визнання лауреатом державної премії України в галузі науки і техніки О.І. Амошу у 2003 році, перемога у конкурсі на вакансію члена-кореспондента НАН України Ю.С. Залознової у 2017 році.

Приклади основних публікацій за останні десятиріччя:

 1. Трансформація соціально-трудової сфери в умовах цифровізації економіки: монографія / О.Ф. Новікова, Ю.С. Залознова, О.І. Амоша та ін.; за наук. ред. О.Ф. Новікової ;НАН України, Ін-т економіки пром-сті. Київ, 2022. 385 с.
 2. Соціальні та трудові чинники сталого економічного зростання: можливості й механізми активізації: монографія/ О.Ф. Новікова, О.І. Амоша, Л.Л. Шамілева та ін.; НАН України, Ін-т економіки пром-сті. Київ, 2020. 464 с. 
 3. Хандій О.О. Соціальні ресурси розвитку економіки: важелі державного регулювання: монографія; НАН України, Ін-т економіки пром-сті. Київ, 2019. 436 с.
 4. Азьмук Н.А. Трансформація зайнятості при переході до цифрової економіки: глобальні виклики та стратегії адаптації. Київ: Знання, 2019. 335 с.
 5. Стан та перспективи соціальної безпеки в Україні: експертні оцінки: монографія / О. Ф. Новікова, О. Г. Сидорчук, О. В. Панькова [та ін.] / Львівський регіональний інститут державного управління НАДУ; НАН України, Інститут економіки промисловості. Київ; Львів: ЛРІДУ НАДУ, 2018. 184 с.
 6. Залознова Ю.С. Економічні та соціальні проблеми розвитку промисловості: монографія / НАН України, Ін-т економіки пром-сті. Київ, 2017. 288 с.
 7. Внутрішньо переміщені особи: від подолання перешкод до стратегії успіху: монографія / О.Ф. Новікова, О.І. Амоша, В.П. Антонюк та ін.; НАН України, Ін-т економіки пром-сті. Київ, 2016. 448 с.
 8. Дейч М.Є. Становлення та розвиток багаторівневої системи соціальної відповідальності: управлінський аспект: монографія / М.Є. Дейч; НАН України, Ін-т економіки пром-сті. Донецьк, 2014. 352 с.
 9. Діагностика стану та перспектив розвитку соціальної відповідальності в Україні (експертні оцінки): монографія / О.Ф. Новікова, М.Є. Дейч, О.В. Панькова та ін.; НАН України, Ін-т економіки пром-сті. Донецьк, 2013. 296 с.
 10. Сталий розвиток промислового регіону: соціальні аспекти: моногр. / О.Ф. Новікова, О.І. Амоша, В.П. Антонюк та ін.; НАН України, Ін-т економіки пром-сті. Донецьк, 2012. 534 с.
 11. Залознова Ю.С. Формування та розвиток системи управління персоналом вугільних шахт: моногр. / НАН України, Ін-т економіки пром-сті. Донецьк, 2010. 444 с.
 12. Управління людським та соціальним розвитком у регіонах України: моногр. / Новікова О.Ф., Амоша О.І., Шаульська Л.В. та ін.; НАН України, Ін-т економіки пром-сті. Донецьк, 2010. 488 с.
 13. Новікова О.Ф., Покотиленко Р.В. Економічна безпека: концептуальне визначення та механізм забезпечення: моногр. / НАН України. Ін-т економіки пром-сті. Донецьк, 2006. 408 с.
 14. Амоша О.І., Новікова О.Ф., Антонюк В.П. та ін. Якість трудового потенціалу та управління трудовою сферою в Україні: соціальна експертиза (2005)
 15. Донецький регіон у дзеркалі економічної соціології: Монографія / НАН України. Ін-т соціології; Ін-т економіки пром-сті / О.Ф. Новікова, Є.І. Суїменко, О.В. Панькова та ін. – Київ; Донецьк, 2006.
 16. Активізація інноваційної діяльності: організаційно-правове та соціально-економічне забезпечення: моногр. / Амоша О.І., Антонюк В.П., Землянкін А.І. та ін.; НАН України, Ін-т економіки пром-сті. Донецьк: ТОВ “Норд Комп’ютер”, 2007. 328 с.
 17. Условия труда в регионе: моногр. / Амоша А.И., Новикова О.Ф., Рубин B.C. Киев: Наукова думка, 1985. 337 c.
 18. Планирование условий труда: моногр. / Амоша А.И., Новикова О.Ф., Гуков В.П. Киев: Наукова думка, 1982. 343 c.
 19. У рамках наукової школи під науковим керівництвом і консультуванням акад. НАН України О.І. Амоші, д.е.н., проф. О.Ф. Новікової та члена-кореспондента НАН України Ю.С. Залознової підготовлено 35 докторів та 53 кандидата економічних наук.