Экономические проблемы и перспективы стабилизации экономики Украины (2004 г.)

ЗМІСТ

Мельникова М.В. Формирование модели механизма управления
производственно-хозяйственными комплексами промышленности
3
Рассуждай Л.Н., Фокина И.В. Анализ влияния действующей системы
налогообложения на эффективность работы угледобывающих предприятий
13
Логачова Л.М. Теоретичні засади управління соціальними проектами
і програмами
25
Метлова Л.П., Метлова О.Л. Діагностичний аналіз території промислового
регіону щодо екоризиків господарської діяльності
34
Вагонова А.Г. Природно-экономическая сущность малоэффективных шахт45
Череватский Д.Ю. Об одной попытке привнесения технологии
газификации угля в Украину
57
Недодаєва Н.Л. Основні тенденції  і напрями водокористування
в Донецькій області
64
Курінний О.В., Шевцова Г.З. Вибір організаційної моделі реалізації
стратегії довгострокової інтеграції інноваційних підприємств
72
Педерсен И.А. Проблемы развития научно-технической сферы Украины85
Исаева Е.В. Моделирование комплексной оценки воздействия
дестабилизирующих факторов на функционирование производственно-
экономической системы
100
Завгородняя О.П. Топливно-энергетический баланс как важный
инструмент государственного регулирования энергетики
110
Баранець Г.В. Фінансові потоки: сутність, основи управління та оптимізації122
Толопіло М.П. До питання вибору моделі організації міжбюджетних
відносин в Україні
129
Брон Ю.В. Финансирование региональных программ: новые
финансовые инструменты
141
Кроливец Ю.А. Налоговый фактор в производственной  функции
и общественные блага
155
Кроливец Ю.А. Налоговый фактор в производственной  функции
и общественные блага
165
Пышная Е.Б. Управление операционным аудитом в системе
внутреннего контроля промышленного предприятия
178
Дорофєєва Г.А. Удосконалення підходів до управління підприємствами
державного сектора
191
Богун И.А. Проблемы развития механизма антикризисного управления
современным предприятием
202
Певтиев С.И. Факторы повышения конкурентоспособности
промышленных предприятий
210
Могилов Ю.М. Формування і нарощування інноваційного потенціалу
підприємств за умов їх реструктуризації
218
Коверга С.В. Економічна оцінка інноваційного розвитку
економіко-виробничих структур
225
Гужавина И.В. Финансовый анализ производственно-хозяйственной
деятельности машиностроительных предприятий
238
Трушкіна Н.В. Формування організаційної структури управління
логістичною діяльністю на вугільному підприємстві
246
Логачева Е.В. Стимулирование добычи и утилизации метана
угольных месторождений
254
Шолда Е.А. Технико-экономические предпосылки использования
технологий комплексной переработки шахтных вод
262
Краснопольская Н.Н. Маркетинговое управление в туристическом
бизнесе
271
Забавіна К.Ю. Проблема кількісної відповідності пропозиції
та попиту на кадровому ринку України
285
Ищенко А.В. Солидарность территориальной общины как фактор
интеграции общества
293
Гріневська С.М. Інвестування в людський капітал через створення умов
для становлення середнього класу
303
Котов Є.В. Недоліки державної системи управління охороною праці316
Киризлеева А.С. Взаимодействие хозяйствующих субъектов
с финансовыми институциями: проблемы долгосрочного
жилищного ипотечного кредитования в Украине
322
Милько С.А. Системы оперативного управления производством
как важный элемент эффективного промышленного предприятия
332
Гордиенко М.В. О корпоративной миссии компаний угольного
машиностроения
342
Слабинський Є.А. Оцінка ефективності випереджального управління
стійкістю
351
Лепа Р.Н., Петрачкова Е.Л. Теоретические аспекты оценки качества
и эффективности управленческих решений
361
Страшинська Л.В. Основні тенденції та сучасні проблеми ринку
дитячого харчування в Україні
377
Мирошниченко М. Социальный риск: сущность и управление388
Папаика А.А. Распределение – основной процесс совокупного
общественного производства: схемы, классификации
399
Рожко И.В. Нечеткомножественная модель формирования состава
дилерской сети на основе предпочтений потребителей
422
Скаженик Ю.Б. Особенности моделирования экономи-
ческого потенциала шахт в системе производственных структур
435
Могилова А.Ю. Пошук оптимальної структури джерел
проектного фінансування
444
Іпполітова І.Я. Організаційно-методичне забезпечення
мотивації ресурсозбереження на підприємстві
455
Горчаков В.Ю. Критерии оценки эффективности
внешнеэкономической деятельности крупной компании
470