Экономические проблемы и перспективы стабилизации экономики Украины. Том 1 (2008 г.)

ЗМІСТ

Кендюхов О.В. Творча праця: методологія та методи мотивації3
Коваленко Н.В. Интеллектуально-квалификационный потенциал как 
стратегический ресурс обеспечения конкурентоспособности предприятия
14
Збаразская Л.А.,Ерфорт О.Ю. Стипендиальное обеспечение как инструмент реализации государственной политики в сфере высшего образования31
Мельникова М.В. Виробничо-господарські комплекси в економіці України:
передумови виникнення та напрями розвитку
50
Елецких С.Я. Кластеры как инструмент повышения конкурентоспособности 
государства
59
Грозний І.С. Формування системи контролю стану конкурентних переваг 
промислового підприємства
72
Корж М.В. Формирование оптимальной ценовой политики на современных промышленных предприятиях с учетом особенностей их производственного процесса81
Тельнова А.В. Построение подсистемы риск-менеджмента в системе 
финансового менеджмента на отечественном предприятии
89
Ращупкіна В.М. Економічна доцільність управління підприємством 
на основі аналізу трендових моделей економічних показників
100
Гринько Т.В. Информационное обеспечение инновационной деятельности
промышленных предприятий
110
Амоша А.И. Колбушкин Ю.П. Энергоемкость ВВП как отражение качества 
жизни населения
125
Мальчик М.В. Підходи до оцінки фінансового забезпечення інноваційної 
діяльності підприємства
133
Бражникова Л.Н. Анализ проблем и основных направлений 
совершенствования механизма ценообразования на коммунальные услуги
146
Бєлозерцев О.В. Визначення етапу розвитку вугледобувного підприємства157
Гришко Н.В. Залежність собівартості видобутку вугілля від глибини 
розробки пластів та терміну функціонування вугледобувних підприємств
172
Грицишин В.О. Антикризове управління економікою міста: соціально-
трудовий аспект
183
Бочарникова Н.Н., Попова Д.О. Социометрическая оценка резервов в управлении персоналом (на примере предприятий мясоперерабатывающей промышленности Кировоградской области)194
Кабанов А.І. Обґрунтування економічних чинників промислових 
випробувань зразків нового гірничо-шахтного обладнання
201
Мех О.А. Інноваційно-соціальні аспекти розвитку фармацевтичної галузі 
(шляхи соціалізації інноваційного процесу)
215
Вишневський О.С. Порівняння соціально-економічного розвитку країни 
з рівнем задоволеності життям населення
227
Дементьева Т.А. Объективная необходимость формирования 
инновационной экономики в Украине
239
Поддубная Т.Н. Современные механизмы проникновения на 
международный рынок: необходимость и перспективы
247
Вишневский Д.С. Концепция координации торгово-промышленной 
палатой взаимодействия экономических субъектов
259
Ткаченко А.М.,Гугля М.В. Використання факторингових операцій при 
управлінні дебіторською заборгованістю на підприємствах України
273
Дасив А.Ф. Концептуальные положения по налогообложению 
предприятий
282
Пидоричева И.Ю. Концептуальные положения развития 
интеграционного взаимодействия науки и образования с производством
291
Лимар В.В. Участь України в міжнародному трансфері знань304
Бриль І.В. Теоретичні основи й оцінка людського капіталу підприємства312
Черкашина Л.О. Визначення інвестиційної привабливості інноваційних 
об’єктів у машинобудівній галузі
332
Зайцева К.В. Соціальні та економічні проблеми управління персоналом 
підприємства в кризових умовах
341
Свідрак О.В. Методи оцінки ефективності діяльності вільних (спеціальних) 
економічних зон і територій пріоритетного розвитку України
354