Экономические проблемы и перспективы стабилизации экономики Украины. Том 2 (2008 г.)

ЗМІСТ

Вагонова О.Г., Шашенко О.О. До питаняя оцінки ефективності 
гірничопрохідницьких робіт
3
Єременко В.В. Визначення оптимальної стратегії інноваційно-
технологічного розвитку машинобудівного підприємства
12
Самофалов Ю.Є. Вплив конкурентних переваг на ефективність 
виробничо-господарської діяльності машинобудівних підприємств
26
Филиппов С.А. Особливості господарювання газопостачальних 
підприємств в ринкових умовах
47
Виноградова О.Р. Динамическая модель развития производственной 
системы предприятия с учетом рекламаций потребителей
55
Охрицкая Е.Н. Анализ организационного обеспечения управления 
экономическими взаимодействиями на предприятиях
66
Аллахвердян А.В. Затраты, как категорийное понятие для коммунальных 
предприятий
76
Ковалёва Т.А. Проблемы управления производственными услугами 
на промышленных предприятиях
83
Руссиян Е.А. Теоретические аспекты динамического управления 
персоналом промышленного предприятия
96
Панасюк К.А. Напрями розвитку життєвих циклів малих туристичних підприємств105
Трикоз И.В. Влияние экономического кризиса на инновационное 
развитие сферыздравоохранения
113
Гріневська С.М., Ганзуленко Р.М. Законодавчі передумови забезпечення 
соціальної направленості економіки
121
Катрич С.С. Средний класс и его роль в общественной формации131
Никифорова В.А. Об оценке влияния производ-ственных факторов 
на себестоимость чугуна в Украине
144
Бауліна Т.В. Синергетична парадигма формування інтелектуального 
капіталу промислових систем
161
Гевлич Г.І.,Гевлич І. Г. Розробка економічних методів управління якістю 
протягом життєвого циклу виробу
169
Дорофєєва Ю.С. Проблеми відтворення потенціалу наукових кадрів 
України та шляхи їх вирішення
183
Нікогосян С.М. Вплив діяльності технологічних парків на інноваційний 
розвиток промислових підприємств
192
Черных Е.В. Применение теории стейкхолдеров в деятельности 
предприятия
202
Гречана С.І. Фактори соціально-економічного розвитку міста: 
теоретичний аспект
208
Стеблюк Н.Ф. Формування аналітичної інформації за рівнями управління 
у вищих закладах освіти
218
Дробишева О.О. Сутність, принципи та особливості антикризового 
управління
225
Ткаченко А.М., Резніков О.Л. Вплив економічних злочинів на стан
безпеки підприємств металургії
236
Пономаренко Д.В. Механизм осуществления первичного публичного 
размещения акций украинскими компаниями
254
Пономаренко Н.А. Повышение эффективности управления объектами 
государственной собственности
268
Шлепов Ф.А. О региональной политике в Украине280
Зайцева К.В. Процеси соціалізації ринку праці та особливості формування  
моделей професійної орієнтації молоді
288
Куликов С.Г. Совершенствование тарифной политики в 
централизованном теплоснабжении
297
Андросова Л.М. Місце категорії «робочий час» у теоретико-
методологічних дослідженнях суспільних явищ у сфері праці
320
Пономаренко Н.Ш. Проблеми формування системи управління 
інформаційною безпекою в мережі Internet
335
Рогачов В.С. Обгрунтування деяких антикризових заходів природних 
монополістів в сфері ЖКГ
343
Фархшатова О.В. Аналіз діфініций адаптивного підходу до управління 
конкурентними перевагами підприємства
353
Косарєв В.В. Досвід проведення промислових випробувань 
гірничошахтного обладнання: узагальнення та основні засади
366
Царенко О.В. Методичні підходи щодо технічного і технологічного 
переозброєння легкої промисловості регіонів
379
Ігнатьков В.М. Особливості організаційно-правового забезпечення 
управління інвестиційним процесом в Україні
390
Иванов Е.Т. Линейно-треугольный баланс товарного обращения401
Криль Я.М. Проблеми функціонування металургійних підприємств 
в ринкових умовах господарювання
412
Пробоїв О.А. Стратегії управління знаннями та опціонні програми 
при управлінні інтелектуальним потенціалом підприємств
423
Шаульська Л.В., Якимова Н.С. Засоби орієнтації молоді на здобуття 
робітничих професій
433