Экономика промышленности (2008 г.)

СОДЕРЖАНИЕ

І. ОБЩЕОТРАСЛЕВЫЕ ПРОБЛЕМЫ ПРОМЫШЛЕННОСТИ 
Аровина М.П. Проблемы и перспективы информатизации регионального развития3
Васильева Н.Ф. Современная организация бизнес-процессов между 
субъектами хозяйствования
13
Винарик Л.С. Влияние вступления Украины в ВТО на развитие 
онлайнового электронного бизнеса
24
Коваль Н.В. Аналіз ринку житлово-комунальних послуг України 
на сучасному етапі
36
Кордюкова М.А. Концептуальные положения функционирования рынка 
природного газа в Украине
41
Котляренко Д.В. Об измерении эффективности потребления первичных 
энергоресурсов экономиками стран мира
51
Кулиш Е.В., Телюк В.А. О тенденциях развития промышленности 
в практике отдельных стран
58
Липницкий Д.В. Антикризисная политика: анализ и обобщение нового опыта71
Мальцева І.В. Упровадження інформаційних технологій у систему державного управління: зарубіжний досвід84
Никифорова В.А. Государственные отраслевые программы как инструмент реализации стратегии конкурентоспособности промышленности96
Павленко М.В. Клиентелы в промышленности110
Рекова Н.Ю. Методологические подходы к организации экономических 
взаимодействий
119
Скрипник О.А. Анализ структуры рынка товаров легкой промышленности128
Солод М.А. Концептуальний підхід до аналізу конкурентного середовища 
на ринках промислової продукції
136
Трубчанин В.В., Лепа С.Н. Современные системы управления 
производственными процессами
147
Фесенко І.А. Методологічні засади оцінки ефективності управлінських 
рішень у вугільній промисловості
157
ІІ. ФИНАНСОВО-КРЕДИТНЫЕ ПРОБЛЕМЫ ПРОМЫШЛЕННОСТИ 
Анненков И.В. Риски банковского кредитования в условиях финансового 
кризиса
167
Веткин А.С. Налоговые льготы экономического характера в Украине: 
неэффективность и несправедливость
174
Виецкая О.В. Методический подход к расчету нейтральных норм 
налоговой амортизации в условиях инфляции
187
Гуренко А.В. Теоретические основы развития наукоемкого малого бизнеса191
Закутня М.О. Дослідження сутності банківських установ як фінансових 
посередників
197
Козуб О.Ю. Построение модели расчета предельных эффективных налоговых ставок для Украины203
Костирко Л.А., Фінагіна О.В. Ринок нерухомості в Україні: особливості 
та проблеми розвитку іпотечного кредитування
213
Лук’яненко О.В. Прогнозування надходжень від сплати ввізного та вивізного мита промисловими підприємствами Донецької області217
Матюшин А.В. Институциональные модели развития коммерческих банков: подходы к определению226
Пожуєва Т.О. Роль скорингу при проведенні експрес-оцінки 
інвестиційних проектів
231
Пономаренко Д.В. Экономико-правовые аспекты первичного  
публичногоразмещения акций украинских компаний
240
Сальков Д.А. Основные методы финансового регулирования 
деятельности естественных монополий
250
Сєвка В.Г., Паліга Н.Б. Ідентифікація підприємницьких ризиків на кожному з етапів будівельного процесу258
Чекіна В.Д. Плата за землю як елемент системи оподаткування 
нерухомого майна
267
Шем’якіна Н.В., Пономаренко А.А. Обґрунтування встановлення 
нових норм амортизації гірничошахтного устаткування
278
ІІІ. ПРОБЛЕМЫ ПРОМЫШЛЕННЫХ ПРЕДПРИЯТИЙ 
Андриенко И.А. Теоретический и методический анализ системы 
координации управленческих процессов на предприятиях
297
Бардась А.В. Компенсаційні витрати в умовах позапланових втрат 
запасів
308
Бауліна Т.В. Інтелектуальний капітал як каталізатор інвестиційної 
привабливості підприємств
322
Бражникова Л.Н. Исследование понятийного аппарата ценообразования 
в жилищно-коммунальном хозяйстве
329
Бурук А.Ф. Подходы к усовершенствованию системы экологического 
менеджмента
344
Вишневский Д.С. Контроль деятельности бизнес-ассоциации 
при координации взаимодействия промышленных предприятий
365
Гринько Т.В. Комплексна модель адаптивного управління фінансовим 
забезпеченням інноваційного розвитку підприємства
372
Гришко Н.В. Управління стратегічними витратами інноваційної 
діяльності вуглевидобувного підприємства
385
Грозний І.С. Підготовка реалізації стратегії аутсорсингу бізнес-процесів 
на промисловому підприємстві
397
Дейч М.Є. Теоретичні основи розвитку корпоративної соціальної 
відповідальності в Україні
407
Ионин Е.Е., Зайцева С.Г. Чистые активы в механизме стратегического 
управления предприятием
418
Єременко В.В. Виробничі потужності як стратегічний орієнтир 
інноваційно-технологічного розвитку машинобудівного підприємства
425
Завгородняя О.П., Богданова Г.Н. Концептуальные подходы 
к вертикальной интеграции предприятий базовых отраслей 
промышленности Украины
435
Кендюхов О.В., СамуйловВ.О. Моделювання процесу управління 
торговельною маркою в умовах захисту її ринкової частки
447
Куницына М.Ю. Анализ основных подходов к организации 
логистических центров в промышленности
453
Михальский А.В. Концептуальные основы формирования 
инновационной стратегии предприятия
460
Михальская Л.С., Балтина В.А. Развитие механизма финансирования 
инвестиций в основной капитал предприятия
470
Ращупкіна В.М. Механізм формування планового бюджету списання485
Ситник Л.С., Бервенова Т.М. Система мотивації менеджменту 
як засіб оптимізації роботи організації.
501
Тарасова Г.О. Аналіз методів оцінки реальних інвестицій512