Проблемы повышения эффективности функционирования предприятий различных форм собственности. Том 1 (2010 г.)

ЗМІСТ

РЕГІОНАЛЬНИЙ РОЗВИТОК У ПОСТТРАНСФОРМАЦІЙНИЙ ПЕРІОД 
Кириченко О.А., Белоусова І.А. Економічна безпека регіону та 
конституційно-правові засади модернізації державної регіональної 
економічної політики
3
Булєєв І.П., Бриль І.В. Інтелектуальний капітал як ресурс забезпечення 
капіталізації підприємств
12
Дорофиенко В.В. Управление изменениями и инновациями22
Лібанова Е.М. Соціальні інновації в стратегії розвитку України30
Єфименко Т.І. Проблеми фінансової безпеки держави в посткризовому 
періоді
49
Ловінська Л.Г. Бухгалтерський облік – інформаційне підґрунтя 
євроінтеграційних процесів в Україні
61
Рыбинцев В.А. Развитие национальной экономики и инновации: 
сущность, проблемы и их решения
71
Шевчук Л.Т. Конкурентна боротьба в умовах сучасної фінансово-
економічної кризи: вплив на розвиток регіонів України
87
Антонюк В.П. Оцінка інноваційного розвитку промисловості регіонів 
України
95
Гвоздєва Т.М., Казанцева А.О. Аналіз сучасних методів оцінки вартості 
компанії
105
Гуменюк А.М. Взаємозв’язок структурної та соціальної політики 
в контексті забезпечення економічної безпеки держави
115
Луцків О.М. Пріоритети антикризового регіонального управління: умови 
та перспективи реалізації
132
Мних О.Б. Проблеми регіональної економіки і нові виклики маркетингу 
машинобудівних підприємств
143
Нагорна О.О., Коваленко Ю.А. Виділення регіонального аспекту 
країнного ризику як чинника інвестиційної привабливості регіону
156
Паламарчук С.В. Парадигма менеджмента как фактор развития 
в посттрансформационный период
166
Цвилый С.Н., Белецкая И.И. Бизнес-проект создания станции 
технического обслуживания
174
Шульц С.Л. Сучасний регіоналізм в умовах реалізації поліцентричної 
моделі просторового розвитку України
191
Волобоєв В.Д. Визначення гудвіла кадрового потенціалу при прийнятті 
рішень із забезпечення підприємства кваліфікованими кадрами
198
Воловоденко Л.В. Особливості розвитку потреб та використання 
паливно-енергетичних ресурсів областей півдня України
208
Уханова І.О. Технопарки як засіб переходу економіки України 
на інноваційний тип розвитку
213
Застрожнікова І.В. Державне регулювання сільського господарства 
в регіональному агрокомплексі
218
Дорофєєва Ю.С. Проблеми забезпечення конкурентоспроможності 
регіонів України
223
Єгорова О.О. Застосування спеціальних правових режимів економічної 
діяльності в контексті забезпечення економічної безпеки України
232
Милько І.П. Міжгалузевий рекреаційний комплекс239
Тітова С.П. Передумови формування та сутність економічної безпеки 
підприємства
248
Штифанич Р.В. До питання продовольчої безпеки в Чернівецькій 
області
256
Іголкін І.В. Теоретичні засади розвитку державно-приватного 
партнерства
264
ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ МІЖРЕГІОНАЛЬНОЇ СОЦІАЛЬНО-ЕКОНОМІЧНОЇ 
ІНТЕГРАЦІЇ УКРАЇНИ
 
Амоша О.І., Передерій С.Л. Міжрегіональна економічна інтеграція 
на основі розвитку електронної промисловості
275
Макогон Ю.В. Итоги первых приоритетных шагов Украины по пути 
выхода из кризиса и стратегия развития
283
Мокій А.І., Вериженко І.О. Торговельне співробітництво України 
та Франції в умовах поглиблення європейської інтеграції
294
Мартякова О.В. Сучасні механізми управління інноваційним розвитком 
соціального сектору економіки
305
Мельник М.І. Методологічні акценти дослідження інституційних 
трансформацій бізнес-середовища в умовах інерційності 
соціально-економічного розвитку
316
Сторонянська І.З. Ключові детермінанти забезпечення міжрегіональної 
соціально-економічної інтеграції в Україні
323
Коноваленко А.С. Концептуальна модель удосконалення механізму 
оцінки рівня соціальної відповідальності бізнесу
334
Коршикова О.А. Сучасні проблеми підготовки фінансової звітності 
за міжнародними стандартами бухгалтерського обліку
343
Жадько К.В. Управлінсько-правові засоби соціальної інтеграції регіонів 
України: філософський підхід
351
Журавель Г.А. Єврорегіональне співробітництво Криму у плані реалізації 
концепції соціально-економічного розвитку прикордонних районів
361
Сорич О.М. Проблеми та перспективи вступу України до Світової 
організації торгівлі
374
Брежнєва-Єрмоленко О.В. Інтелектуальний потенціал регіонів: 
подолання суперечливих тенденцій
379
Яковенко Н.Ю. Щодо питання дискусії: віднесення туризму до окремої 
галузі
388
Макогін З.Я. Особливості співпраці Китаю з Львівською областю398
Павлюк В.О. Формування розуміння соціального й економічного 
процесів, основи управління, суспільної та особистої безпеки
404
Шевченко О.О. Соціально-економічна інтеграція України у вимірі 
регіональної політики держави
410