Проблемы повышения эффективности функционирования предприятий различных форм собственности. Том 2 (2010 г.)

ЗМІСТ

МІЖРЕГІОНАЛЬНА ІНТЕГРАЦІЯ В СИСТЕМІ ЗМІЦНЕННЯ ЕКОНОМІЧНОЇ БЕЗПЕКИ ДЕРЖАВИ 
Власюк О.С. Зовнішні загрози економічній безпеці україни та шляхи 
їх подолання
3
Воронкова А.Е., Свірідова О.В. Забезпечення економічної безпеки 
експортної діяльності підприємств в умовах транскордонного 
співробітництва
11
Галушко О.С. Забезпечення інноваційного напряму інтеграційних 
процесів як фактор зміцнення економічної безпеки держави
21
Турило А.М., Святенко С.В. Роль антикризового управління 
підприємством у забезпеченні ефективного економічного розвитку 
регіону
29
Семёнов А.К. Муниципальные инвестиционные банки – основа 
финансовой и экономической безопасности региона
35
Юзба В.О. Суспільство знань як протидія зовнішнім та внутрішнім 
загрозам економічній безпеці України
40
Тумакова С.В. Економічна безпека країни і тенденції розвитку ринку 
робочої сили в Україні
44
Бабець І.Г. Активізація інтеррегіонального співробітництва України 
як засіб посилення економічної безпеки
55
Ушаков В.В., Сосновський С.В. Економічна безпека суб’єктів 
підприємництва в Автономній Республіці Крим
63
Волошин В.І. Місце, завдання та принципи економічної безпеки 
підприємництва у системі економічної безпеки регіону
72
Сердюк О.М. Складові економічної безпеки туристичної сфери України84
Олексієнко М.М. Концептуальні основи посилення міжрегіональної 
інтеграції в системі регіонального розвитку та економічної безпеки держави
91
ШЛЯХИ ВДОСКОНАЛЕННЯ ТЕРИТОРІАЛЬНОЇ СТРУКТУРИ ВИРОБНИЧИХ ФАКТОРІВ І ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ КОНКУРЕНТНИХ ПЕРЕВАГ ЕКОНОМІКИ В УМОВАХ ОБМЕЖЕНИХ РЕСУРСІВ 
Біляков В.М., Хавер В.М. Оцінка та управління економічними ризиками при 
формуванні інноваційного проекту
103
Горьовий В.П. Удосконалення форм господарювання в аграрному секторі 
економіки України
114
Збарський В.К. Сутність поняття “Кредитоспроможність”120
Мікула Н.А., Дацко О.І. Роль творчого потенціалу у формуванні 
конкурентних переваг територій за умов обмежених ресурсів
126
Якубенко В.Д., Мустафін В.І. Місце локальних монополій в регіональних 
економічних системах
138
Бабич О.Б. Шляхи оптимізації функціонування житлово-комунального 
господарства
148
Буга Н.Ю., Гришина Л.О., Карась П.М. Вплив економіки знань на 
формування конкурентних переваг регіону
158
Кутідзе Л.С. Напрями розвитку інноваційних форм просторової організації 
виробництва в умовах глобалізації
166
Литвин В.М., Биткін С.В., Бобраков О.В. Статистичне порівняння 
економічної доцільності використання прокатних валків українського 
та зарубіжного виробництва (на прикладі металургійного комбінатуват 
«Запоріжсталь»)
184
Метеленко Н.Г. Формування складових системи внутрішньо-фірмового 
планування промислового підприємства
195
Покришка Д.С. Конкурентоспроможність української економіки: 
інноваційно-технологічний аспект
214
Сапліна О.А. Роль створення й розвитку бренду в забезпеченні капіталізації 
підприємства
223
Чайковська В.П. Механізм подолання проблеми обмеженості ресурсів 
шляхом ресурсозбереження
232
Яхно Т.П. Стратегічне управління внутрішньо- і міжрегіональними потоками 
ресурсів товарів споживання
242
Збарська А.В. Еволюція критеріїв оцінки кредитоспроможності251
Кириенко С.С. Эффективное управление ресурсами предприятия260
Лацик Г.М. Особливості моніторингу випуску та розміщення іпотечних 
обліґацій на фінансовому ринку України
268
Мурміль Г.О. Проблеми мотиваційного стимулювання праці на українських 
підприємствах у сучасних умовах
277
Рендович П.М. Економічне відтворення виробничого потенціалу 
санаторно-курортного комплексу
282
Степанова Г.Є. Вплив макроекономічних факторів на показники фондового 
ринку
287
ПРОБЛЕМИ ЛЕГАЛІЗАЦІЇ ЕКОНОМІЧНОГО РОЗВИТКУ ТА ПРОТИДІЇ КОРУПЦІЇ НА РЕГІОНАЛЬНОМУ РІВНІ УПРАВЛІННЯ 
Мокій А.І., Флейчук М.І., Енверов Р.Р. Регулювання міжнародної міграції 
людського капіталу як засіб зміцнення економічної безпеки України
302
Литвин В.М., Биткін С.В., Смирнова Т.С. Дослідження економічної 
обґрунтованості цін пропозицій вітчизняних та зарубіжних постачальників 
на газові пальники з метою забезпечення економічної безпеки закупівлі 
устаткування на зовнішніх та внутрішніх ринках
323
Качура А.Є. Сутність комерційної таємниці та її правовий захист332
Котов І.А. Енергетична безпека як основа стабільності соціально-
економічного розвитку регіонів України
338
Ткач В.О. Аналіз іноземного досвіду посилення економічної безпеки регіону345
Буднікова Г.М. Проблеми попередження та протидії корупції в Україні: 
економічний аспект
355
Радіца О.А. Методи оцінки корупції та моделювання її наслідків363
Скляр Н.М. Контроль за невідчутними передачами технологій подвійного 
використання
375
Клименко А.А. Вплив кризових явищ на стан основних засобів підприємств 
чорної металургії України
383