Проблемы повышения эффективности функционирования предприятий различных форм собственности. Том 3 (2010 г.)

ЗМІСТ

СТРУКТУРНО-ІНСТИТУЦІОНАЛЬНА КРИЗА В УМОВАХ ІНЕРЦІЙНОСТІ РОЗВИТКУ СОЦІАЛЬНО-ЕКОНОМІЧНОЇ СИСТЕМИ 
Брюховецька Н.Ю., Хасанова О.В. Первинне розміщення цінних паперів 
українських підприємств на міжнародних фондових площадках
3
Лукьянченко Н.Д. Проблемы управления социально-экономическим 
потенциалом в условиях конкурентной среды
15
Мартякова Е.В., Катрич С.С. Содержание и структура социальных 
процессов в аспекте измерения устойчивости социально-экономических 
систем
33
Жаліло Я.А. «Депресивні пастки» як ризики для економічної безпеки 
України
42
Черевиков Є.Л. Суспільне партнерство як інструмент соціально-
економічного розвитку
48
Ілляшенко С.М., Біловодська О.А., Грищенко О.Ф. Оцінка інноваційного 
потенціалу регіону як основа ухвалення ефективних інноваційних рішень
57
Воловік В.П., Сидор В.М., Ольшевська О.О., Юшков Е.О. Проблеми 
забезпечення зайнятості і підготовки трудових ресурсів Запорізької області 
в умовах реалізації великих інвестиційних проектів на прикладі 
будівництва Васиновського ГЗК
67
Васильєва О.О. Особливості взаємодії освіти та регіонального ринку праці76
Кужелєв М.О. Концептуальні основи формування механізму забезпечення 
фінансової безпеки корпорації
83
Матвєєв Є.Е. Конфлікт інституту “влади-власності” та демократичного 
механізму передачі влади
92
Мельник А.О. Кризові явища в російській економіці96
Снігова О.Ю. Напрями вдосконалення економічної структури 
старопромислових регіонів
108
Шилец Е.С. Особенности и уровень использования человеческих 
ресурсов как фактора международной конкурентоспособности 
в украинских и западных компаниях
113
Брагарник (Слободянюк) О.О. Фінансова підтримка інноваційної 
діяльності підприємств: Україна та досвід високорозвинених країн
125
Даниліна С.О. Структурно-інституціональна криза та роль 
нагромадження капіталу
140
Ленчік Я.В. Використання іноземного досвіду при реформуванні 
пенсійного забезпечення
152
Матвієнко Г.А. Синергія глобалізаційного впливу як виклик до змін 
економічної системи України
166
Митрофанов В.И. Финансовый кризис как составная часть глобального 
системного кризиса в терминах ДОТУ
172
Хижняк С.І. Інноваційні пріоритети в енергетичному машинобудуванні 
як фактор підвищення конкурентоспроможності
188
Мартякова Е.Ю. Противоречивость благотворительности: суждения 
и реалии
200
ПРАВОВЕ МОДЕЛЮВАННЯ І ПРОГНОЗУВАННЯ СОЦІАЛЬНО-ЕКОНОМІЧНОГО РОЗВИТКУ РЕГІОНІВ, КРИЗОВИХ ЯВИЩ І ПРОЦЕСІВ 
Новицький В.Є. Інноваційні стратегії як фактор протидії зовнішнім 
та внутрішнім загрозам економічній безпеці
208
Рамазанов С.К. Инновационные инструменты управления эколого-
экономической безопасностью в условиях кризиса
214
Тимохин В.М., Шевченко Є.О. Модель життєздатної системи управління 
економічної системи з коаліційними взаємодіями
226
Павлюк К.В. Підвищення ефективності використання бюджетних ресурсів 
на регіональному рівні
233
Петенко І.В., Амоша В.О. Моделювання впливу тарифної політики 
паливно-енергетичного комплексу на якість життя населення
247
Кишакевич Б.Ю. Вимірювання концентрації кредитного ризику254
Котов І.А. Моделі диспетчеризації кризових ситуацій 
в електроенергетичному комплексі України
263
Панченко О.М. Інноваційний розвиток металургійної галузі: досвід Китаю269
Смирнова Н.Н. Международное сотрудничество и открытая экономика 
в регионе
288
Chunikhina T.S.  Company-Wide Management System оf Motivation and Culture of Corporate Type Enterprises Development:Historical and Economic Aspect301
Щеглюк С.Д. Регіональний Форсайт як інструмент довготривалого 
прогнозування: методологічний підхід
315
Камушков О.С. Малий та середній бізнес як ланка інноваційного 
розвитку економіки
325
ІНФОРМАЦІЙНИЙ КОМПОНЕНТ КРИЗОВИХ ЗАКОНОМІРНОСТЕЙ РОЗВИТКУ СОЦІАЛЬНО-ЕКОНОМІЧНИХ СИСТЕМ 
Лук’янова В.В. Комплексна оцінка ризику діяльності підприємства 
з використанням методів теорії нечітких множин
335
Синяєва Л.В., Гагарінова В.Ф., Баханова М.В. Державне регулювання 
номінальної і реальної заробітної плати в Україні з метою підвищення 
конкурентоспроможності національної економіки
347
Василичев Д.В. Моделювання соціально-трудових відносин з приводу 
винагороди за працю
352
Дороніна О.А., Сичова К.В. Розвиток системи пенсійного страхування 
в Україні в контексті соціально-економічної безпеки
360
Ортіна Г.В. Методологічні концепції визначення стратегічного 
управління підприємством в умовах кризи
373
Степанова О.В. Соціальний капітал у системі державно-приватного 
партнерства
384
Ануфрієв С.Ю. Подолання асиметрії інформації при визначенні 
кредитоспроможності позичальника
394
Кукліна Т.С. Особливості маркетингового дослідження туристичних 
послуг
400
Мальцева О.В. Проблеми інформаційної безпеки банківської діяльності409
Аблязова Е.З. Еволюція системи оподаткування нерухомого майна 
в Україні
414
Гершуненко Ю.О. Сприяння реалізації виробничо-експортного 
потенціалу регіонів України
420
Бабій Л.І. Упровадження інформаційних технологій у діяльність 
посередницького підприємства у зовнішній торгівлі
426