Проблемы повышения эффективности функционирования предприятий разных форм собственности. Том 1 (2008 г.)

СОДЕРЖАНИЕ

ПРОБЛЕМЫ КОНКУРЕНТОСПОСОБНОСТИ РЕГИОНОВ В УСЛОВИЯХ УГЛУБЛЕНИЯ МЕЖДУНАРОДНОЙ ИНТЕГРАЦИИ УКРАИНЫ 
Геец В.М. «Вызовы» ХХI века3
Либанова Э.М. Социальные проблемы конкурентоспособности украинской 
экономики в условиях глобализации
9
Писаренко С.М. Роль міжнародного лізингу у підвищенні 
конкурентоспроможності регіону
25
Бондаренко Т.О. Сценарії лібералізації торгівлі держав-членів CОТ32
Мухаровська С.М. Інтеграція України у світове господарство: безпековий 
аспект
40
Борщевський В.В. Демонополізація економіки як засіб реалізації 
євроінтеграційної стратегії України: регіональний контекст
50
Юзба В.О. Торговельний баланс України з країнами Європи як результат 
торговельної політики
57
Балтачеєва Н.А. Концептуальні засади побудови регіональної соціальної 
політики в контексті підвищення конкурентоспроможності регіону
64
Гуменюк А.М. Інституціональні та структурні зміни в 
конкурентоспроможності регіону
72
Мартякова Е.В., Зубенко В.В. Организационная культура как фактор 
конкурентоспособности   отечественных предприятий
83
Кригульська Т.Б., Каріка І.М. Понятійно-категоріальний апарат проблеми 
конкурентоспроможності
89
Лозова Г.М. Аналіз стану та перспектив розвитку внутрішнього ринку 
в контексті міжнародної інтеграції України
98
Хвищун Н.В. Конкурентоспроможність регіону через призму житлово-
комунального господарства
108
Цвілий С.М. Маркетинговий підхід в управлінні рівнем конкурентоспроможності промислового підприємства115
Шилец Е.С. Международная конкурентоспособность человеческих 
ресурсов региона
124
Бортников Е.Г. Формування конкурентоспроможності регіону 
за допомогою створення регіональних рекреаційних ринків
134
Васильєва О.О. Особливості розвитку трудового потенціалу регіону 
в умовах євроінтеграції
140
Косяк О.В. Правове регулювання економічної конкуренції148
Бурук Г.П. Оцінка конкурентоспроможності промислової продукції 
з урахуванням екологічних складових
157
Гіль Л.А. Методичні аспекти формування клієнтоорієнтованого 
охоронного підприємства
168
Мальцева Е.В. Проблемы и перспективы развития потребительского 
кредитования в Украине
175
Воловоденко Л.В. Проблемы ипотечного кредитования банков как 
следствие кризиса ликвидности финансовой системы Украины
182
Москалик Р.Я., Чорний О.Т. Технологічна компонента в зовнішній
торгівлі країн Центрально-Східної Європи: досвід для України
190
Пода А.С. Основні детермінанти конкурентоспроможності міжнародних 
регіонів
201
Жадько К.В. Норми міжнародного права у практиці міждержавних 
туристичних зв’язків
211
ПРИОРИТЕТЫ И СРЕДСТВА ИННОВАЦИОННОГО РАЗВИТИЯ РЕГИОНАЛЬНОЙ ЭКОНОМИКИ 
Мокій А.І., Дідич О.-Г.О. Структурні трансформації в системі 
забезпечення регіональної конкурентоспроможності
220
Олейнікова Л.Г. Управління прибутком підприємств у контексті 
оподаткування податком на прибуток
231
Дрогобыцкий А.И. К вопросу продуцирования знаний в компании241
Горін Н.В. Розвиток міжнародної конкурентоспроможності країни 
в умовах глобалізації світогосподарських зв’язків
251
Колісник Б.І. Перспективні напрями підвищення конкуренто-
спроможності лісогосподарського комплексу регіону
258
Рязанова Н.С. Особливості інвестиційного механізму лізингу у контексті
сучасного розвитку ринку капіталів
265
Трусевич А.М., Трусевич Н.В. Логистическая модель удержания 
технологического преимущества предприятия
274
Полуэктова Н.Р. Моделирование возврата товарного кредита
с применением технологий data mining
284
Горбань С.Ф. Роль освіти у розвитку економіки знань292
Маказан Є.В. Особливості інвестиційно-інноваційної діяльності 
підприємств Запорізького регіону
300
Волобоев В.Д. Программы развития персонала как фактор 
инновационного потенциала региона и его инвестиционной 
привлекательности
309
Степанова А.Е. Оценка инвестиционных проектов разной 
продолжительности
316
Чумак О.В. Інноваційна діяльність як фактор зростання 
конкурентоспроможності економіки України
320
Мокій М.А. Проблеми страхування венчурного бізнесу в контексті 
досвіду країн ЦСЄ
328
Чемерис Ю.В. Напрями посилення конкурентоспроможності підприємств 
харчової промисловості в умовах інноваційного розвитку
332