Проблемы повышения эффективности функционирования предприятий разных форм собственности. Том 2 (2004 г.)

ЗМІСТ

Введение3
Воронкова А.Э., Коренев Э.Н. Сферы корпоративного регламента 
как элемента корпоративного управления
6
Іванов Ю.Б., Іванова О.Ю. Державне регулювання та конкурентні 
переваги підприємства
12
Лапкина И.А., Онищенко С.П. Современный подход к организации
информационного обеспечения деятельности судоходных компаний
17
Крулькевич М.И., Сынкова Е.М. Механизм разработки и внедрения
процедуры управленческого учета на предприятии
22
Кузьмін О.Є., Лакіза В.В. Регулювання в організаційних системах31
Максимов В.В. Методические подходы к оценке экономического
потенциала региона
37
Павлов В.І. Діагностика стану функціонування  підприємств
на фондовому ринку
44
Савчук А.В., Шпак С.А. Инновационные стратегии промышленного
предприятия: выбор и формирование
49
Ситник Л.С., Нікіфорова В.А. Інвестиційна складова інноваційного 
розвитку підприємства
62
Сусіденко В.Т., Юсуфова А.А. Вплив ситуаційних факторів
на управлінський механізм розвитку підприємства
68
Тарасенко Г.Д., Третьяк М.В. Развитие товарного производства 
и отношений собственности
73
Хобта В.М., Шилова О.Ю. Розвиток механізму обґрунтування 
фінансових рішень
84
Швець В.Я. Проблеми формування оптимальної структури фінансових
ресурсів підприємства
90
Беспалова А.Г. Перспективы развития финансовых групп в Украине96
Биконя С.Ф. Корпоративне управління:  проблеми формування і розвитку101
Билязе Л.П., Редька Е.В. Проблемы формирования доходов  и расходов
предприятия при реализации  продукции со скидками
109
Богуш Л.Г. Проблеми і шляхи підвищення ефективності відтворення
та використання кадрового  потенціалу підприємств
114
Бойчик І.М. Інноваційні стратегії підприємств: державна підтримка
на регіональному рівні
122
Будзяк В.М. Власнісні перетворення форм господарювання як основа
змін інституціонального  середовища в сільськогосподарському 
землекористуванні
128
Виноградова О.В. Оптимізація логістичних потоків засобами 
реінжинірингу бізнес-процесів
134
Касьянова Н.В. Основы  развития  потенциала предприятия 
в современных условиях
139
Головашенко О.В., Головань О.О. Управління логістикою
на підприємствах  туристичної галузі
149
Гридасов В.М., Кривченко С.В. Тенденции и перспективное планирование инвестиционной и инновационной  деятельности ТПР «Краматорск»155
Дикий А.Ю. Построение мобильной системы связи и логистика
автотранспортного предприятия
161
Древицкая И.Ю. Паспорт региона: проблемы моделирования167
Єфремова Н.Ф., Золотарьова О.В. Мотивація праці в системі
фінансово-економічного механізму управління  підприємством
173
Забарин Д.И. Формирование эффективной маркетинговой стратегии
предприятия при переориентации сбыта на внешние рынки
180
Заремба П.А. Подходы к обоснованию размещения предприятий
мясоперерабатывающей промышленности
184
Захаркін О.О. Урахування екологічних факторів  при формуванні
стратегії економічного  розвитку підприємства
190
Кендюхов О.В. Роль інтелектуального капіталу  у системі
взаємозв’язків головних  маркетингових тенденцій
197
Колодинський С.Б. Інноваційні чинники формування та розвитку
кластерних структур економіки
207
Корнев М.Н., Нищенко В.В. Основные тенденции и проблемы
развития туристического бизнеса в Украине
215
Крачковский В.В. Использование сетевой обработки данных 
для повышения эффективности процессов регионального управления
222
Кубликова Т.Б. Модель экспертной процедуры в задачах выбора
стратегических решений
231
Кузнецов А.С., Кузнецова В.Н. Проблемы формирования эффективной
инвестиционной стратегии предприятия
238
Кузьмін А.І., Кузьміна О.М. Концепція інвестиційної підтримки
розвитку інноваційної компанії
245
Максимів Л.І. Екологічний аудит фінансової звітності  підприємств249
Максимова Т.С. Моніторинг як інструмент експрес-діагностики
регіонального розвитку
256
Марченко В.Н. Необходимость формирования  инновационного
кластера производства взрывозащищенного электрооборудования
264
Омельченко А.П. Синхронизация материальных  и информационных
потоков  в логистических цепях
270
Омельченко В.Я. Трансформация категорий логистики  и маркетинга
на микро- и макроуровне  в переходной экономике Украины
277
Пісоцька Т.О., Дем’яненко О.О., Дикий О.Ю. Застосування контролінгу
до системи  управління транспортом України
284
Романова С.А. Использование модели В.Леонтьева  в экономическом
анализе эффективности производства на предприятии
289
Сапицкая И.К. Корпорация как организационная форма развития
современных крупных предприятий
294
Соколенко В.А. Деякі моменти впровадження  санаційних заходів301
Сытник И.В. Инвестиционно акцентированная модель  развития
национальной экономики:  региональный аспект
309
Тимошенков І.В. Розбудова національної інноваційної  системи
і державне регулювання ринку  освітянських послуг
317
Ткаченко А.М. Роль і місце внутрішнього маркетингового аудиту
в системі управління підприємством
324
Ткаченко Н.Б. Фінансовий контроль підприємств у системі управління
державними закупівлями
336
Ткаченко Т.І., Мішенкова К.В. Сучасний стан і перспективи розвитку 
підприємств сфери туризму в Україні
339
Фролова Л.В. Особливості розвитку бізнес-процесів  в інформаційному
суспільстві
345
Холоденко А.М., Сударєв В.О. Моделі вертикальної інтеграції 
у логістичному ланцюжку
354
Яковенко В.Я., Мащенко Н.Є. Проблеми електронно-інформаційної
взаємодії бізнесу і держави
363
Перловская Н.В. Исследование сущности денежных потоков370
Танасова О.В. Стратегія формування підтримки малих  і середніх
підприємств у регіоні
378
Андрейченко А.В. Венчурный капитал как источник  стимулирования
наукоемкого производства
384
Вотченикова О.В. Организация маркетинговых систем  взаимодействия
на рынке лакокрасочных  товаров
392
Лепа Н.Н., Певтиев С.И. Модели прогнозирования рыночного
спроса на продукцию промышленного назначения
396
Лепа Р.Н., Самуйлов В.О., Байздренко Н.Н. Синтез методов
принятия решений в инновационном  предпринимательстве
408
Заключение419