Региональные проблемы людского и социального развития: Тезисы докл. и сообщ. междунар. науч.-практ. конф. (Донецк, 4-5 нояб. 2008 г.) Том 1

ЗМІСТ

Вступ6
СОЦІАЛЬНИЙ ТА ЛЮДСЬКИЙ РОЗВИТОК: ОЦІНКА, ВИМІРЮВАННЯ, УПРАВЛІННЯ 
Новикова О.Ф. Региональные проблемы человеческого и социального развития9
Бондар І.К. Соціальні аспекти розвитку громадянського суспільства19
Задорожный Г.В., Олефир В.Н. О методологических основаниях исследований социального развития человека и общества23
Тютюнникова С.В., Квитка А.В. Особенности человеческого развития 
в трансформационной экономике
28
Балтачеєва Н.А. Соціальна експертиза в механізмі формування та реалізації 
соціальної політики
31
Баранник Л.Б., Даценко В.В. Вплив тенденцій світового розвитку  
на соціальні орієнтири розвитку України
35
Винарик Л.С. Информатизация – социальные проблемы37
Вітер В.І. Проблема формування соціальної держави в Україні41
Герасимова К.С. Підходи до соціально-економічних очікувань45
Григор’єва Л.О. Здоров’я населення Донецького регіону на шкалі 
людського розвитку
49
Гріневська С.М. Теоретичні основи управління сучасним соціальним 
розвитком
52
Доронина О.А., Сычева К.В. Проблемы регулирования рынка труда в Украине57
Івашина С.Ю. Соціалізація у процесі економічних перетворень61
Камінська Т.М., Грінішена С.С. Причини та соціально-економічні 
наслідки міграції медичних працівників
64
Корнєєв М.В. Фінансова самостійність регіонів України в контексті 
світових тенденцій її забезпечення
67
Кузьменко Р.В. Роль кластеров в социально-экономическом развитии региона70
Кухарєва О.О. Оцінка ефективності податкового регулювання соціального 
розвитку
73
Логачева Л.Н. Формирование региональной стратегии развития 
пенсионного обеспечения населения
77
Мельник С.В. Модель механізму вирівнювання соціально-економічного 
розвитку регіонів України
83
Митина Т.В. Регионализация человеческого развития в условиях 
трансформации экономики
88
Новікова М.М. Матеріалізація людського фактора в трудовому потенціалі
регіону
91
Павлов К.В. Управление экономикой с учетом оценки  
воспроизводственных диспропорций
94
Прогнімак О.Д. Класифікація середовища функціонування об’єктів 
соціальної інфраструктури в контексті визначення стратегії її розвитку
99
Радченко Г.А. Аналіз методик оцінки вимірювання людського розвитку105
Соколик М.П. Соціальні фактори економічного зростання в Україні: 
аналіз і оцінка
107
Солод М.А. Міжнародна конкурентоспроможність соціального 
потенціалу регіону
112
Ткаченко Л.Г. Оцінка взаємозв’язку регіональної диференціації пенсій 
і зарплат
115
Трисеева Л.А. Информационная составляющая в диагностике развития 
территории (региона): роль и место
119
Хазанова Н.Н., Байдак А.В. Социально-экономические проблемы 
развития санаторно-курортной сферы АР Крым
122
Хоменко Я.В. Соціальний та людський розвиток регіонів: систематизація 
оціночних параметрів
127
Фокина И.В. Социально-экономические аспекты налогообложения 
физических лиц в Украине
131
Шамилева Л.Л. Демографическое развитие региона в контексте 
регионального индекса человеческого развития
134
Яценко А.В. Проблеми оцінки людського капіталу – основного 
стратегічного ресурсу інноваційної моделі розвитку економіки
141
ЛЮДСЬКИЙ І СОЦІАЛЬНИЙ КАПІТАЛ У КОНТЕКСТІ ІННОВАЦІЙНОГО РОЗВИТКУ 
Антонюк В.П. Науково-методологічні засади державної політики 
формування та ефективного використання людського капіталу України
145
Кір’ян Т.М. Людський капітал у структурі соціальної та економічної 
політики України
150
Лук’янченко Н.Д. Професійне навчання безробітних як напрям 
забезпечення збалансованості регіонального ринку праці
155
Близнюк В.В. Конкурентоспроможність людського капіталу160
Бородіна О.С. Теорія соціального і людського капіталу в їх взаємодії 
для економічного розвитку
168
Бреславец Н.А. Формирование человеческого капитала  в инновационном социально-образовательном пространстве171
Бунтовський С.Ю. Інноваційна праця та інноваційна активність 
працюючих: сутність і співвідношення
175
Васильева Н.Ф. Влияние информатизации на развитие человеческого 
капитала
179
Волошенюк В.В., Черкавская Т.М., Судик Е.В. Роль образования 
в формировании человеческого капитала
182
Гаркавенко Н.О. Професійно-технічне навчання як фактор формування 
професійної зайнятості населення
185
Гриньов А.М. Співвідношення понять “людський капітал”, “знання 
персоналу” та “інтелектуальний капітал”
189
Дегтярьова В.М. Соціальні чинники підвищення інноваційного 
потенціалу регіону
193
Дорофєєва Ю.С. Аналіз соціально-економічних чинників інноваційного 
розвитку України
195
Заюков І.В. Збагачення професійних навичок – чинник розвитку 
трудового потенціалу України
201
Ланська С.П. Розвиток професійної освіти України як запорука 
подолання кризових явищ на ринку праці
204
Лимарь В.В. Инновационная экономика: подходы к измерению знаний208
Мазур Ю.А. Роль налогов в формировании и развитии человеческого 
капитала
211
Мельцер Л.Г. Резервы приумножения человеческого капитала 
в интересах инновационного развития региона
214
Новак І.М. Витрати на робочу силу як механізм інвестування людського 
капіталу в Україні
220
Пилипенко Ю.І. Технологічне оновлення національної економіки 
як фактор реалізації людського капіталу
226
Снеговая Е.Ю. Возможности рекреационной сферы Украины  и проблемы ее использования для сохранения и развития человеческого потенциала230
Терон І.В. Формування стратегічного трудоресурсного потенціалу 
країни в інноваційній економіці
234
Тимошек Т.Р. Вплив соціальних чинників на розширення сфери 
застосування праці в контексті інноваційного розвитку
237
Черненко В.М. Формування засад соціального капіталу в контексті 
інноваційного розвитку
241
Ярошенко В.І. Проблеми формування професійного ринку праці 
в умовах глобалізації економіки
245
СОЦІАЛЬНА ПОЛІТИКА НА ПІДПРИЄМСТВАХ РЕГІОНУ 
Лутай Л.А. Культура дисципліни праці як складова корпоративної 
культури підприємства
249
Мартякова О.В., Валуцина В.М., Брага І.Г. Соціально-економічні передумови медичного забезпечення робітників промислових підприємств252
Евдокимов Ф.И., Губская М.В. Социальные аспекты оценки 
конкурентоспособности предприятия
257
Бойко А.Н. Основные направления развития профессионального обучения на примере крупного промышленного предприятия266
Бунтовская Л.Л., Стрельченко Д.И., Яковенко Е.А. Регулирование 
социально-трудовых отношений на предприятиях Донецкой области
270
Винарик Л.С., Гинкул А.С., Кавура В.Л. Социально-психологические 
факторы надёжности электронных информационных ресурсов
275
Гриненко А.М. Активна соціальна політика на підриємстві як фактор 
соціального розвитку трудового колективу
277
Залознова Ю.С. Корпоративна культура на вугільній шахті як фактор 
забезпечення людського розвитку
281
Захарова О.В., Гармашова К.В. Автоматизація процесу управління 
персоналом на залізничному підприємстві
287
Кузькін Є.Ю. Вплив людського чинника на адаптацію промислового 
підприємства до зовнішнього середовища
291
Левін П.Б. Корпоративна соціальна політика – інституційний інструмент 
розвитку соціальної інфраструктури
295
Лях А.В., Черенкова М.А. Повышение роли социальных предприятий 
в реабилитации депрессивных территорий
299
Мормуль Н.І. Соціальна відповідальність у сфері охорони праці302
Моторна І.І. Оцінка стану та тенденцій розвитку соціально-трудових 
відносин на підприємствах України
306
Панькова О.В. Социальная политика и корпоративная культура на 
предприятии: взаимосвязь и взаимообусловленность
309
Толстых А.С., Васильченко П.Б. Развитие социальной ответственности 
бизнеса в Украине и за рубежом
314
Усачова Г.М., Усачова В.В. Чинники формування корпоративної 
культури інноваційного типу
318
Черных Е.В. Роль социальной ответственности бизнеса при проведении биореинжиниринга321
Щедрин А.Н., Кондрахина А.А. Изменение характера труда 
под влиянием информатизации
324
Якищик О.Л. Формирование среды эффективного использования 
человеческого капитала предприятия
327
Якушкін О.І. Підприємство як соціальний організм331

Вступ……………………………………………………………………………………………………………… 6